Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Sakao

  1. Aan-ohe têtíkuen âl llâth. oevwar maavorghe vôgh loen.
  2. Nnâr rki ghave gharya ghamruerp yehu ghamhavuel ghamtêp omagho kítê thôth nyô luen Sinar. Nnâr ghamlrô ther.
  3. Ghamlrô mayaayan athoengoen kítê vê ghryap vârkuen âpârkoen vê "Kam! Yâru tíhuersa akar vriv tê tíkoeepín toeblâth itha, tíroespín eyeth hoero
  4. Nnâr rki ghavê "Ghe! Tíroesp ohe hâr Tíroesp uevyól pere reghregh usi tê vôgh loen, oetoeloen ghítêp lathalan. Taasêr itê vôgh hâr títa-yalyal-tuet-kos-hov ohe, talro roer lâhân têtíkuen
  5. Nnâr Yetar masangoer voton ghítíruep ohe mam non athoengoen ghavê gharoesp uevyól mam non ghavê gharoesp
  6. Nnâr Yetar vê "Hu! ôruer thôth nyô yethan ghamavssol vôgh, aanengór vôgh têtíkuen âl. âtâm ghamlroes takar va gharoes-írêp-ín tevren va ite
  7. Ghe! Yoen va nasangoer awues-kos-ín na aanengór, itê ghyavroghheri aanen itê
  8. Yetar vê ghrya vusp rki ghahó. Ghamhó-tuet-hov ohe. Nóm moehoen oeroesp oetoehoengór thômôm nyô moehoer nâr
  9. Mâthâm ni tímsyórín aasên tívê "Papel" huer Yetar vueskosín aan-ohe. Vuesp rki ghamhó-tuet-ho(v)-p-r ohe

Source: http://www.langmaker.com/babel/sakao.htm

Information about Sakao | Tower of Babel

Tower of Babel in Polynesian languages

Futunan, Kapingamarangi, Hawaiian, Māori, Niuean, Rarotongan, Sakao, Samoan, Tahitian, Tongan, Tuvaluan

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com