Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

norsk (Norwegian)


Bokmål (1930)

 1. Og hele jorden hadde ett tungemål og ens tale.
 2. Og da de drog frem mot øst, fant de en slette i landet Sinear, og de bosatte sig der.
 3. Og de sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglsten og brenne dem vel! Og de brukte tegl istedenfor sten, og jordbek istedenfor kalk.
 4. Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når op til himmelen, og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres over hele jorden!
 5. Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge.
 6. Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett tungemål har de alle; dette er det første de tar sig fore, og nu vil intet være umulig for dem, hvad de så får i sinne å gjøre.
 7. La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den andres tungemål!
 8. Så spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de holdt op med å bygge på byen.
 9. Derfor kalte de den Babel; for der forvirret Herren hele jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.

A recording of this text by Magne Bergo


Bokmål (1978/1985)

 1. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål.
 2. Da folk brøt opp fra øst, fant de en bred dal i Sinear-landet og slo seg ned der.
 3. De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem godt!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel.
 4. «Kom,» sa de, «la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»
 5. Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde.
 6. Herren sa: «Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre.
 7. La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!»
 8. Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.
 9. Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.

A recording of this text by Magne Bergo


Nynorsk

 1. Og heile verdi hadde eitt tungemål og same ordi
 2. Og då dei for austigjenom, fann dei ei slette i Sinearlandet, og der slo dei seg ned.
 3. Og dei sa seg imillom: Kom, lat oss gjera tigl og brenna det vel! Og so bruka dei tiglet til murstein, og i staden for kalk bruka dei jordbek.
 4. So sa dei: Kom, lat oss byggja oss ein by med eit tårn som når upp i himmelen, og gjera oss namngjetne, so me ikkje vert spreidde ut yver all jordi!
 5. Då steig Herren ned og vilde sjå byen og tårnet som manneborni bygde.
 6. Og Herren sa: Sjå, dei er eitt folk, og alle hev dei eit tungemål; dette er det fyrste dei tek seg fyre, og no vert ikkje noko umogeleg for dei, kva dei so finn på å gjera.
 7. Lat oss stiga ned der og vildra tungemålet deira, so den eine ikkje skynar kva den andre segjer!
 8. So spreidde Herren dei derifrå ut yver heile jordi, og dei heldt upp med å byggja på byen.
 9. Difor kalla dei han Babel; for der vildra Herren tungemålet for heile verdi, og derifrå spreidde Herren dei ut yver all jordia.

Nynorsk

 1. Heile verda hadde eitt språk og same tungemålet.
 2. Då folk tok ut frå aust, fann dei ein brei dal i Sinear-landet, og der slo dei seg ned.
 3. Dei sa til kvarandre: «Kom, lat oss laga teglstein og brenna han vel!» Dei bruka tegl til murstein og jordbek til kalk.
 4. Så sa dei: «Kom, lat oss byggja ein by med eit tårn som når opp til himmelen, og gjera oss namngjetne, så vi ikkje vert spreidde ut over heile jorda!»
 5. Då steig Herren ned og ville sjå på byen og tårnet som menneska bygde.
 6. Og Herren sa: «Sjå, dei er eitt folk, og alle har dei same tungemålet. Dette er det fyrste dei tek seg føre. No vert ikkje noko umogeleg for dei, kva dei så finn på å gjera.
 7. Lat oss stiga ned og vildra tungemålet deira, så den eine ikkje skjønar kva den andre seier!»
 8. Så spreidde Herren dei derifrå ut over heile jorda, og dei heldt opp med å byggja på byen.
 9. Difor kalla dei han Babel. For der vildra Herren tungemålet for heile verda, og derifrå spreidde han dei ut over all jorda.

Information about Norwegian | Phrases | Numbers | Family words | Time | Tower of Babel | Learning materials

Tower of Babel in Germanic languages

Afrikaans, Alsatian, Anglo-Saxon / Old English, Bavarian, Danish, Dutch, English, Faroese, Frisian, German, Gothic, Gronings, Icelandic, Low Saxon / Low German, Norwegian, Palatine German, Pennsylvania German, Swabian, Swedish, Swiss German, Värmlandic, Yiddish

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com