Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Frisian Wumkes Bible (1943)

 1. En de hiele ierde wier ien sprake en ienerlei wirden.
 2. Mar it barde, do't hja nei it Easten teagen, dat hja in delling founen yn it lân Sineär, en hja setten hjar dêr nei wenjen.
 3. En hja seine in elk tsjin syn neiste: Kom, lit ús tichelstien meitsje en dy goed trochbakke. En de tichel wier hjarren ta stien en it pik wier hjarren ta liem.
 4. En hja seine: Kom, lit ús in stêd for ús bouwe en in toer, dêr't it boppest fen yn 'e himel is, en lit ús namme [pag. 10] meitsje, dat wy net forsille wirde oer de hiele ierde. 5 Mar de Heare kaem del om de stêd en de toer to bisjen, dy't de minskebern bouden.
 5. En de Heare sei: Sjuch, hja binne ien folk, en hja hawwe allegearre ienerlei sprake, en as dit it bigjin is fen hjar wirk, den scil der foartoan neat mear ûnmûglik wêze by hwet hja ûndernimme.
 6. Kom, lit ús delfarre, en dêr hjar sprake bitiizje, dat in elk de sprake fen syn neiste net forstiet.
 7. Sa forsille de Heare hjar dêrwei oer de hiele ierde; en hja hâldden op mei de bou fen 'e stêd.
 8. Dêrom neamden se hjar namme Babel, hwent dêr bitize de Heare de sprake fen 'e hiele ierde, en dêrwei forsille de Heare se oer de hiele ierde.

Frysk (West Frisian)

 1. Alle minsken hienen ien taal en brûkten deselde wurden.
 2. Wylst se it easten yn trieken, fûnen se in leechflakte yn it lân Sjinëar en dêr setten se har nei wenjen.
 3. Doe seinen se tsjininoar: Kom! lit ús tichelstien meitsje en dy goed trochbakke. De tichelstien wie har boustien en it asfalt wie har speesje.
 4. En hja seinen: Kom! lit ús in stêd bouwe mei in toer dêr't de spits fan yn 'e himel rikt en lit ús ússels in namme meitsje. Oars koenen wy ris fersille reitsje, de hiele ierde oer.
 5. Doe kaam de Heare del om de stêd en de toer dy't de minskebern makke hienen, te besjen.
 6. En de Heare sei: Sjoch, hja binne ien folk en hawwe allegearre ien taal. Wat se no dogge, is noch mar in begjin: skielk sil har neat mear ûnmooglik wêze fan alles dat se fan doel binne.
 7. Kom, lit ús delkomme en dêr har taal betiizje, dat de iene de oare syn taal net mear ferstean kin.
 8. Sa ferstruide de Heare har dêrwei de hiele ierde oer en hja hâlden op mei de stêd te bouwen.
 9. Dêrom wurdt dy stêd Babel neamd. De Heare hat dêr ommers de taal fan 'e hiele ierde betiisd en dêrwei hat de Heare har de hiele ierde oer ferstruid.

Information about West Frisian | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Germanic languages

Afrikaans, Alsatian, Anglo-Saxon / Old English, Bavarian, Danish, Dutch, English, Faroese, Frisian, German, Gothic, Gronings, Icelandic, Low Saxon / Low German, Norwegian, Palatine German, Pennsylvania German, Swabian, Swedish, Swiss German, Värmlandic, Yiddish

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com