Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Izi (Izii)

Ụlo-eli Babẹlu

  1. Ụnwu-eliphe l'ophu shi epfukọta opfu-alị lanụ, a nụ-dzuru.
  2. Noo ya; o be teke ndiphe kwasẹru ụzo ẹnyanwu-awawa; ẹphe je ahụma nsụda lẹ Shịna; ẹphe je ebukọbe l'ẹka ono.
  3. Ẹphe sụ nwibe phẹ: “Unu bya g'anyi kpụa ẹja hụa ya l'ọku hụ-ghee ya ahụ-ghe.” Ọ bụru ẹja akpụkpu bẹ nọ-chiru phẹ ẹnya mkpuma; ẹphe wụa ya korota g'ọ bụru ọtu-paa.
  4. Ẹphe sụ: “Unu bya g'anyi metaru onwanyi mkpụkpu; g'anyi kpụa ụlo-eli, e-je asupfuru l'igwe. Ọo ya bụ; g'anyi abụru ndu aa-maru ẹpha phẹ; g'anyi te je agbakashịhu dzuru mgboko.”
  5. Tọbudu iya bụ; Chipfu bya enyizeta g'ọ hụma mkpụkpu ono; yẹe ụlo-eli ono, ụnwu-eliphe akpụ ono;
  6. bya asụ: “Ndu-a bụkwa nanụ; bya epfukọta opfu-alị lanụ; ẹphe wata eme iphe, dụ ẹgube-a. O to nwekwa iphe, ẹphe chịru idzu ememe g'ẹphe te emegha iya.
  7. Unu g'anyi nyizeta je aghaa phẹ olu-opfu; g'iphe, nwibe phẹ epfu te edojehẹ phẹ ẹnya.”
  8. Ọo ya bụ; Chipfu bya achịkashia phẹ; ẹphe dzuru mgboko; ẹphe parụ akpụ mkpụkpu ono haa.
  9. Noo iphe, meru g'o gude e kua ya Babẹlu; noo kẹle ọo ẹka ono bẹ Chipfu ghashịru opfu ụnwu-eliphe l'ophu. O shi l'ẹka ono chịkashia phẹ; ẹphe dzuru mgboko.

Source: Bayịburu Izii. Mbụlembu 11. The Holy Bible in Izii. Wycliffe Bible Translators, Inc.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Izi is an Igbo language spoken in Ebonyi state in Nigeria by about 540,000 people.

More information about Izi
https://en.wikipedia.org/wiki/Izi_language
http://www.ethnologue.com/18/language/izz/

Tower of Babel in Volta-Niger languages

Ewe, Ezaa, Fon, Igbo, Ikwo, Izi, Urhobo, Yoruba

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com