Numbers in Tłı̨chǫ

Information about counting in Tłı̨chǫ (Dogrib), a Northern Athabaskan language spoken in the Northwest Territories of Canada

NumeralCardinal numbers
1ı̨łè
2náke
3tai
4dı̨
5sı̨lái
6ek’ètai
7łǫ̀hdı̨
8ek’èdı̨
9łǫǫ̀tǫ
10hoònǫ
11hoònǫ daats’ǫ̀ ı̨łè
12hoònǫ daats’ǫ̀ náke
13hoònǫ daats’ǫ̀ tai
14hoònǫ daats’ǫ̀ dı̨
15hoònǫ daats’ǫ̀ sı̨lái
16hoònǫ daats’ǫ̀ ek’ètai
17hoònǫ daats’ǫ̀ łǫ̀hdı̨
18hoònǫ daats’ǫ̀ ek’èdı̨
19hoònǫ daats’ ò łǫǫ̀tǫ
20naènǫ
21naènǫ daats’ǫ̀ ı̨łè
22naènǫ daats’ǫ̀ náke
23naènǫ daats’ǫ̀ tai
24naènǫ daats’ǫ̀ dı̨
25naènǫ daats’ǫ̀ sı̨lái
26naènǫ daats’ǫ̀ ek’ètai
27naènǫ daats’ǫ̀ łǫ̀hdı̨
28naènǫ daats’ǫ̀ ek’èdı̨
29naènǫ daats’ ò łǫǫ̀tǫ
30taènǫ
40dı̨ènǫ
45dı̨ènǫ daats’ǫ̀ sı̨lái
50sı̨làènǫ
60ek’ètaènǫ
70łǫ̀hdı̨ènǫ
80ek’èdı̨ènǫ
90łǫǫ̀tǫènǫ
100ı̨łèakw’eènǫ, ı̨łèakw’iènǫ
1,000lemì
onceı̨łàà, ı̨łèaht’aà
twicenàakeè, nàhokeè
three timestaà
four timesdı̨į̀

Source: Tłı̨chǫ Yatiì Enı̨htł’è. A Dogrib Dictionary. Dogrib Divisional Board of Education, 1996.

Information compiled by Wolfgang Kuhl

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Tłı̨chǫ | Numbers in Tłı̨chǫ | Tower of Babel in Tłı̨chǫ

Numbers in other languages


languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare© Copyright 2014 omniglot.com.