Numbers in Nanai (Нанай)

Information about numbers in Nanai, a Manchu-Tungus language spoken mainly in Siberia.

NumeralCardinal numbersOrdinal numbers
0ноль / нуль 
1эмунбоңго
2дюэрдюэе
3иланилиачиа / илиа
4дуиндуиэчиэ
5тойңгатойңгиа / тойңгиачиа
6нюңгуннюнгиэ / нюңгиэчиэ
7наданнадиачиа
8дякпондякпоачиа
9хуюнхуюэчиэ
10дёандёаяачиа
11дёан эмундёан эмуучиэ
12дёан дюэрдёан дюэиэчиэ
13дёан иландёан илиачиа
14дёан дуиндёан дуиэчиэ
15дёан тойңгадёан тойңгиачиа
16дёан нюңгундёан нюңгиэчиэ
17дёан надандёан надаачиа
18дёан дякпондёан дякпоачиа
19дёан хуюндёан хуюэчиэ
20хоринхориачиа
30гочингочин
31гочин эмун 
40дэхиидэхиичиэ
50сосиисосии
60нюңгуйңгунюңгуйңгудиэ
70надайңгонадайңгодиа
80дякпойңгодякпойңгодиа
90хуюйңгухуюйңгудиэ
100эмун таңготаңгодиа
200дюэр таңгодюэр таңгодиа
300илаан таңгоилаан таңгодиа
400дуин таңгодуин таңгодиа
500тойңга таңготойңга таңгодиа
600нюңгун таңгонюңгун таңгодиа
700надаан таңгонадаан таңгодиа
800дякпон таңгодякпон таңгодиа
900хуюн таңгохуюн таңгодиадиа
1,000эм миңганмиңган
1,000,000миллион 
3,000,000илан тумэн 
1,000,000,000миллиард 

Sources

Русско-Нанайский Словарь. Лоца-Наанай Хэсэңкуни, Москва - 1986.
Нанайско-Русский Словарь. Нанай- Лоча Хэсэңкуни, Москва - 1980.

Information compiled by Wolfgang Kuhl

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Nanai | Numbers in Nanai

Numbers in other languages