Qurditsuraya (ܩܘ̣ܪܕܝ̤ܬܣܘ̣ܪܝܝܐ)

Qurditsuraya is a way to write Kurdish languages with the Syriac script devised by Allison Powell. It was devised upon the realization that the Syriac script contains many letters created to suit Kurdish loan words, as well as the presence of many Kurdish words in the Syriac languages. Allison figured that the Syriac script is suitable to write the Kurdish languages themselves, with only a few adjustments.

This adaptation is closely modeled after her Syriac adaptation for English, Inglisuraya, as well as the Soranî alphabet which uses the Arabic script, another script traditionally used as an abjad. However, Qurditsuraya accomplishes the task of writing Kurdish in a way that is neater and simpler.

Like Inglisuraya, Qurditsuraya is an alphabet writing system as opposed to the original abjad system traditionally used to write languages in the Syriac script. The script adaptation contains essentially all the phonemes necessary to write all varieties of Kurdish.

Notable features

Qurditsuraya

Qurditsuraya

Download an alphabet chart for Qurditsuraya (Excel)

Notes

Sample text in Qurditsuraya

ܗܥ̣ܡܘ݄ ܡܝ̤ܖܘ̇ܘ݅ ܐܙܐܕ ܘ݄ ܕܝ̤ ܘܥ̣ܩܐܖ ܘ݄ ܡܐܦ݆ܐܢܢ ܕܥ̣ ܘܥ̣ܟܗܥ̣ܘ݅ ܬܥ݄ܢ ܕܝ̤ܢܝܐܝܥ݄܀ ܥ̣ܘ ܚܘܥ̣ܕܝ̣ ܗܝ̤ܫ ܘ݄ ܫܘ̣ܘ݄ܖ ܝ̤ܢ ܘ݄ ܕܝ̤ܘ݅ܥ݄ ܠܝ̤ ܗܥ̣ܡܒܥ̣ܖ ܗܥ̣ܘ݅ ܒܝ̤ ܙܝ̤ܗܢܝ̤ܝܥ̣ܬܥ̣ܟܥ̣ ܒܖܐܬܝ̤ܝܥ݄ ܒܝ̤ܠܝ̤ܘ݅ܝ̤ܢ܀

Transliteration (Kurmanji Kurdish)

Hemû mirov azad û di weqar û mafan de wekhev tên dinyayê. Ew xwedî hiş û şuûr in û divê li hember hev bi zihniyeteke bratiyê bilivin.

Transliteration (Sorani Kurdish)

ھەموو مرۆڤ ازاد و دوەقار و مافان دە وەکهەڤ تێن دنیایێ. ئەو خوەدی هش و شوئوورن و دڤێ لهەمبەر هەڤ بزهنیەتەکە براتیێ بلڤن.

Translation

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Information about Kurdish | Phrases (Kurmanji) | Phrases (Sorani) | Numbers (Kurmanji) | Numbers (Soranî) | Yezidi alphabet | Tower of Babel | Learning materials

Adapted scripts by Allison Powell

Bhalabali, Głagolicy, Inglisuraya, Jawacaraka, Nasema, Qurditsuraya

Constructed scripts for: Ainu | Arabic | Chinese languages | Dutch | English | Hawaiian | Hungarian | Japanese | Korean | Lingala | Malay & Indonesian | Persian | Tagalog / Filipino | Russian | Sanskrit | Spanish | Taino | Turkish | Vietnamese | Welsh | Other natural languages | Colour-based scripts | Tactile scripts | Phonetic/universal scripts | Constructed scripts for constructed languages | Adaptations of existing alphabets | Fictional alphabets | Magical alphabets | A-Z index | How to submit a constructed script

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

If you're looking for home or car insurance in the UK, why not try Policy Expert?

[top]

iVisa.com