Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Anishinaabemowin (Ojibwe)

 1. Anegookookahmegog dush kepazhegwahneneh ewh oo-denwawenewah, kiya kepazhegwahneneh ewh oodekedooweenwah.
 2. Kebahgahmeahyah dush magwah ewede wahbahnoong peoonje bahwod ooge mekahnahwah ewh mahshkooda emah Shinar tahzhe ahkeeng; me dush emah kahdahnahkewod.
 3. Oowh dush keedewug, Umba sah, oozhetoodahnin enewh mesquah-seneen, kiya wahweenga zhahbwahbekinzindahnin. Mesquah-seneen dush ooge oodahsenemewon, kiya ewh oozhahzhejeshkewug ooge ahyoonahwah.
 4. Keekedoowug dush, Umba sah, oozhetahmahdezoodah ewh oodanah kiya ewh kadabahquahquahmoog ewede ishpeming; oozhe tahmahdezoodah dush nah ewh kaezhenekahzooyung, kaoonje dush nah zahswashkahsewung emah anegookookahmegog ewh ahkeh.
 5. Kebenonzhe dush owh Tabaningaid kebewahbundung ewh oodanah kiya ewh ishpeming anahquahmoog, wazhetoowod egewh oonejahnesewon egewh enenewug.
 6. Owh dush Tabaningaid keekedooh, Enah, pazhe-goowug sah egewh ahneshenahbaig, kiya kahkenah pazhegwahneneh ewh oodenwawinewah; me sah dush oowh azhe mahdahkahmegezewod; kah sah dush kagoo oodah oondahmeegoosenahwah, cheezhechegawod ewh ayenaindahmoowod.
 7. Umba sah, ezhahdah, me dush ewede chegwakesedahmahwungwah ewh oode nwawinewah, chenesidootahdesewod dush.
 8. Me sah dush emah kahoonje sahswaod owh Tabaningaid anegookookahmegog ewh ahkeh: ooge poonetoonahwah dush oozhetoowahpun ewh oodanah.
 9. Me sah dush ewh Babel wainje ezhenekahdaig; me mah emah kahdahzhe gawkesedahmahwod owh Tabaningaid oodenwawinewah emah anegookookahmegog ewh ahkeh: me dush emah kahoonje zahswaod owh Tabaningaid emah minzeh anegookookahmegog ewh ahkeh.

Nakawēmowin (Western Ojibwa) - Roman script

KaaTipenciketc Pepahkaan Kii'ishikiishwe'aatc Kahkina Pemaatisinitc

 1. Maawac tahsh iko nihtam kahkina kaakiih pimaatisiwaatc o'omaa ahkiink peshikwan kii-ishikiishwewak, peshikwan kaye ihkitowinan okii aapacihtoonaawaan.
 2. Miitahsh eh⁠papaami ayaawaatc waapanonk inahke e⁠ishaawaatc, okii otihtaanaawaa ahkiini eh⁠pashkwaanik Shaainar(Shinar) ekii ishinihkaatenik. Mii 'imaa kaa⁠ishi kapehshiwaatc.
 3. Miitahsh kaa⁠ihkitowaatc eh⁠kakanoonitiwaatc, “Ampeyohk, taka oshi'aataanik kahkahkeyaapihkahsiniik, caakiswaataanik kaye ci⁠mashkawisiwaatc.” Miitahsh i'i kahkahkeyaapihkahsinii' kaa-aapaci'aawaatc, pikiwan kaye okii aapaci'aawaan ke⁠onci kihciwaapihkihshininitc i'i ahsinii'.
 4. Kii-ihkitowak kaye, “Ampeyohk, taka oshihtamaasotaa kihci ootena, ompahkitootaa kaye kekoon ci-ishpahkitek, wakicaya'ii ci⁠otihtaahkitek weti kihci kiishikonk. Miitahsh ke⁠onci kihkenimikooyank, kaawiin tahsh kaye misiwe kika ishi misihteshkaahsiimin o'omaa ahkiink.”
 5. KaaTipenciketc tahsh kiih⁠pinaashii ewii waapantank i'i kihci ootenaani, i'i kaye ishpaapihkinikan kaakii oshihtoonitc pemaatisinitc.
 6. KaaTipenciketc tahsh kii-ihkito, “Inashke mihci peshikwewaanakisiwak pemaatisiwaatc, kahkina kaye peshikwan ishikiishwewak. Miitahsh o'o kaa⁠maacii ishihcikewaatc, kaawiin kaye kekoonini oka pwaanawihtoohsiinaawaa ci-ishihcikewaatc aaniin eshi antawentamowaatc.
 7. Ampe, taka naashaya'ii ishaataa, wawaanentamohtaawaataa otishikiishwewiniwaa, ci⁠nihsitohtaatihsikwaa kakanoonitiwaatc.”
 8. Miitahsh kaaTipenciketc kaakii misihtenaatc pemaatisinitc misiwe o'omaa ahkiink ci-ishaanitc. Okiih poonihtooni hsa i'i kihci ootenaani kaakii oshihtoonihpan.
 9. I'i tahsh kihci ootenaani Pepal(Babel)* kii-ishinihkaateni, aaniihsh mii 'imaa kaaTipenciketc kaakii ishi wawaanentamohtootc maamaw kaakii ishikiishwenaaniwaninik misiwe o'omaa ahkiink. Miitahsh kaye i'imaa kaaTipenciketc kaakii onci misihtenaatc pemaatisinitc misiwe o'omaa ahkiink ci-ishaanitc.

*Pepal (Babel): I’iwe ihkitowin Pepal kaa’icikaatek “Wawanentamihtaakwan,” mii ‘i eshinihsitootamowaatc Hiiparoowak kaaishikiishwewaatc.

Source: Ojibwe Kihcimasina'ikan. Cenisihs. The Bible in Nakawēmowin - Ojibwe: Saulteaux (Western). Ojibwe Shorter Old Testament and New Testament. © 2008 Canadian Bible Society

Nakawēmowin (Western Ojibwa) - Syllabic script

ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐯᐸᑳᓐ ᑮᐃᔑᑮᔗᐋᒡ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ

 1. ᒫᐗᒡ ᑕᔥ ᐃᑯ ᓂᑕᒻ ᑲᑭᓇ ᑳᑮ ᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᐯᔑᑾᓐ ᑮᐃᔑᑮᔗᐗᒃ, ᐯᔑᑾᓐ ᑲᔦ ᐃᑭᑐᐎᓇᓐ ᐅᑮ ᐋᐸᒋᑑᓈᐙᓐ᙮
 2. ᒦᑕᔥ ᐁᐸᐹᒥ ᐊᔮᐙᒡ ᐙᐸᓄᕽ ᐃᓇᑫ ᐁᐃᔖᐙᒡ, ᐅᑮ ᐅᑎᑖᓈᐙ ᐊᑮᓂ ᐁᐸᔥᒀᓂᒃ ᔖᐃᓇᕒ Shinar ᐁᑮ ᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒦ ᐃᒫ ᑳᐃᔑ ᑲᐯᔑᐙᒡ᙮
 3. ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ ᐁᑲᑲᓅᓂᑎᐙᒡ, ᐊᐯᔪᒃ, ᑕᑲ ᐅᔑᐋᑖᓂᒃ ᑲᑲᑫᔮᐱᑲᓯᓃᒃ, ᒑᑭᔂᑖᓂᒃ ᑲᔦ ᒋᒪᔥᑲᐎᓯᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑲᑲᑫᔮᐱᑲᓯᓃᐞ ᑳᐋᐸᒋᐋᐙᒡ, ᐱᑭᐗᓐ ᑲᔦ ᐅᑮ ᐋᐸᒋᐋᐙᓐ ᑫᐅᒋ ᑭᒋᐙᐱᑭᔑᓂᓂᒡ ᐃᐃ ᐊᓯᓃᐞ᙮
 4. ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ ᑲᔦ, ᐊᐯᔪᒃ, ᑕᑲ ᐅᔑᑕᒫᓱᑖ ᑭᒋ ᐆᑌᓇ, ᐅᐸᑭᑑᑖ ᑲᔦ ᑫᑰᓐ ᒌᔥᐸᑭᑌᒃ, ᐗᑭᒐᔭᐄ ᒋᐅᑎᑖᑭᑌᒃ ᐌᑎ ᑭᒋ ᑮᔑᑯᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑫᐅᒋ ᑭᑫᓂᒥᑰᔭᕽ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᑭᑲ ᐃᔑ ᒥᓯᑌᔥᑳᓰᒥᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮
 5. ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑕᔥ ᑮᐱᓈᔒ ᐁᐐ ᐙᐸᑕᕽ ᐃᐃ ᑭᒋ ᐆᑌᓈᓂ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐃᔥᐹᐱᑭᓂᑲᓐ ᑳᑮ ᐅᔑᑑᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮
 6. ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ, ᐃᓇᔥᑫ ᒥᒋ ᐯᔑᑴᐙᓇᑭᓯᐗᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᔑᑮᔗᐗᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᒫᒌ ᐃᔑᒋᑫᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑫᑰᓂᓂ ᐅᑲ ᑆᓇᐎᑑᓰᓈᐙ ᒌᔑᒋᑫᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ ᐊᑕᐌᑕᒧᐙᒡ᙮
 7. ᐊᐯ, ᑕᑲ ᓈᔕᔭᐄ ᐃᔖᑖ, ᐗᐙᓀᑕᒧᑖᐙᑖ ᐅᑎᔑᑮᔗᐎᓂᐙ, ᒋᓂᓯᑐᑖᑎᓯᒀ ᑲᑲᓅᓂᑎᐙᒡ᙮
 8. ᒦᑕᔥ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑳᑮ ᒥᓯᑌᓈᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᒥᓯᐌ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᒌᔖᓂᒡ᙮ ᐅᑮ ᐴᓂᑑᓂ ᓴ ᐃᐃ ᑭᒋ ᐆᑌᓈᓂ ᑳᑮ ᐅᔑᑑᓂᐸᓐ᙮
 9. ᐃᐃ ᑕᔥ ᑭᒋ ᐆᑌᓈᓂ ᐯᐸᓬ Babel ᑮᐃᔑᓂᑳᑌᓂ, ᐋᓃᔥ ᒦ ᐃᒫ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑳᑮ ᐃᔑ ᐗᐙᓀᑕᒧᑑᒡ ᒫᒪᐤ ᑳᑮ ᐃᔑᑮᔗᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᒥᓯᐌ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑳᑮ ᐅᒋ ᒥᓯᑌᓈᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᒥᓯᐌ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᒌᔖᓂᒡ᙮

Source: ᐅᒋᐺ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ . ᒉᓂᓯᔅ. Ojibwe Kihcimasina'ikan. Saulteaux (Western) – Nakawēmowin. Ojibwe Shorter Old Testament and New Testament. © 2008 Canadian Bible Society

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Ojibwe | Phrases | Numbers | Time | Tower of Babel

Tower of Babel in Algonqian languages

Cheyenne, Massachusett, Míkmaq, Ojibwe

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com