The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

The Tower of Babel

Ngambay

Kəi gə́ ŋgal gə́ duu dɔ loo gə́ ria lə Babel

  1. Dəwje lai dɔ naŋg neelé takɔji dee to gə́ kára ba ləm, tapa dee kara to gə́ kára ba ləm tɔ.
  2. Loo gə́ deḛ d’ḭ par gə́ bər d’aw ndá deḛ teḛ ndag-loo gə́ to dɔ naŋg gə́ Sineyar, tɔɓəi deḛ d’isi keneŋ tɔ.
  3. Deḛ d’ula na̰ pana: Ar sí j’aw j’ɔrje bɔrɔ gə mba nuŋga. Bɔrɔje neelé deḛ ra ne kula to gə́ mbal bèe ləm, né gə́ asəna gə tibi bia̰ bèe gə́ deḛ ɓaree bitumə lé yee ɓa to gə́ sima̰ lə dee ləm tɔ.
  4. Deḛ pa ya tɔɓəi pana: Ar sí n’raje ɓee-boo gə́ wɔji dɔ sí ləm, gə kəi gə́ ŋgal gə́ duu dɔ loo gə́ dəa ɔs dara ləm tɔ mba kar ri sí ɓar ne ləm, mba kar sí n’sanéje-na̰ dɔ naŋg nee gə loo lai el ləm tɔ.
  5. Njesigənea̰ risi uru naŋg gə mba koo ɓee neelé ləm, gə kəi gə́ duu dɔ loo gə́ ŋgan dəwje gə́ diŋgam d’unda lé ləm tɔ.
  6. Njesigənea̰ pana: Aa oo, dəwje neelé gin dee to gə́ kára ba ləm, takɔji dee kara to gə́ kára ba ləm tɔ ndá né gə́ deḛ d’un kudu ra ɓa to nee. Ɓasinè né gə́ rara kara gə́ d’wɔji-kwɔji ra lé ndá né gə́ njekɔg dee dɔ’g a godo.
  7. Ar sí j’uruje naŋg mba tel gwɔs dee gə mba kar dee gər takɔji lə naa̰ el.
  8. Bèe ɓa Njesigənea̰ sané dee ne əw dɔ naŋg nee gə looje lai. Togə́bè ɓa deḛ d’əw rɔ deḛ kunda ɓee neelé tɔ.
  9. Gelee gə́ nee ɓa deḛ ɓaree ne Babel mbata lé neelé ɓa Njesigənea̰ tel gwɔs dəwje lai gə́ dɔ naŋg nee lé ɓəd-ɓəd keneŋ ləm, lé neelé ɓa Njesigənea̰ sané dee ne dɔ naŋg nee gə looje lai ləm tɔ.

Source: Gḭ-Néje (Genesis). Bible Ngambaï. Alliance Biblique du Chad. Bible Society of Chad, 1989.

Ngambay is a member of the Bongo-Bagirmi branch of the Nilo-Saharan language family spoken in southwestern Chad, northeastern Cameroon and eastern Nigeria.

More information about Ngambay
http://en.wikipedia.org/wiki/Ngambay_language
http://www.ethnologue.com/language/sba

Tower of Babel in Nilo-Saharan languages

Acholi, Adhola, Alur, Aringa, Baka, Dholuo, Kalenjin, Kumam, Lango, Mbay, Ngambay, Nuer, Sar, Teso, Uduk, Zarma

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com