Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Aringa (Ãriṇ̃gã)

Tị ꞌbã ru awajó rĩ

  1. Ándrá údu rĩ sĩ ꞌbá ãngũ drị̃ gá ꞌdâ rĩ kí ị́jọ́ jọ tị ãlu sĩ.
  2. ꞌBá ꞌbã kí mvi agá ị̃tụ́ ꞌbã ãfũ agâlé ru ꞌdĩ gá ꞌdĩ, ịsụ́ kí ãngũ gbayi rú la Sínã gá ãzíla ri kí dó uꞌálé ala gá ꞌdãá.
  3. Jọ kí kí drĩdríŋĩ gá, “Ãma amụ́ kí bị̃rị́kị̃ ꞌbelé, ãma ivé ĩꞌdi ꞌbã mba kí dó sĩ ũkpó ru.” Ayú kí dó ísékísé ũkpó la ũdrí kẹ̃jị́ gá.
  4. ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá jọ kí, “Lẽ ãma amụ́ kí ãmaní táwụ̃nị̃ sịlé jó gõrófã rú la trũ drị̃ la ꞌbã ca wị́lị́wị́lị́ ꞌbụ̃ gâlé, ãma rụ́ ꞌbã kụ rú dó sĩ, ãma dó sĩ uꞌá ãngũ ãlu gá ãzíla ãma iré rú dó sĩ ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ pírí ku.”
  5. Wó Úpí asị́ vụ̃rụ́ ꞌdõlé táwụ̃nị̃ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã kí iꞌdólé sịlé rĩ ndrelé gõrófã ãzo ĩꞌbã kí iꞌdólé sịlé rĩ be.
  6. Úpí jọ, “ꞌBá ꞌdĩ kí ꞌbá ãlu ãzíla kí pírí tị ãlu jọ, ꞌdĩ dó drĩ íꞌdóŋá ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã kí ị́jọ́ drụ́zị́ ĩꞌbã kí lẽlé idélé rĩ kí iꞌdójó rĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, kí dó ãko ĩꞌbã kí lẽlé idélé rĩ kí idé rá, icó kí sĩ kí ndẽlé ku!
  7. Ĩmi amụ́, lẽ ãmụ kí vụ̃rụ̂lé tị ĩꞌbadrị̂ usalé, ꞌba are kí rú sĩ ru kí drĩdríŋĩ gá ku.”
  8. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ Úpí iré dó sĩ kí ãngũ drị̃ gá ꞌdâ pírí ãzíla ãzị́ ĩꞌbadrị́ táwụ̃nị̃ sịjó ꞌdã tu dó sĩ pá cí.
  9. Táwụ̃nị̃ ãmbógó ꞌdã rụ́ la Bãbélị̃ ꞌi ífí la Úpí usa ándrá ꞌbá kí tị ꞌdãá. Iré dó sĩ kí kpékpé ãngũ drị̃ gá ꞌdãá pírí.

Source: https://www.bible.com/sl/bible/2341/GEN.11.lucUG

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Aringa | Tower of Babel

Tower of Babel in Nilo-Saharan languages

Acholi, Adhola, Alur, Aringa, Baka, Dholuo, Kalenjin, Kumam, Lango, Mbay, Ngambay, Nuer, Sar, Teso, Uduk, Zarma

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com