Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Kpɛlɛwoo (Kpelle)

Beebɛ pɛrɛ kɛ́tɛi

  1. Sîi-woo tɔnɔ nɔ́ ƃé kɛ̀ ŋ̀éniɛi su, ǹyaŋ ŋ̀éniɛi su-ƃelai kélee da kâa zii-woo tɔnɔi ŋí ƃò.
  2. Tãi ǹûai dí lì la vóloi kulâi-perei, dí kwaa ma kàa Babelɔŋ lɔii su dí sée naa.
  3. Nya ƃe dí mò díkîe-ni dîa dîyɛɛi, “Ka pá kú pɔ̂rɔ kane kú géreŋ kpɔ́ a ǹɛ́lɛɛ.” Bɔ̂rɔ kane-ŋai dí kɛ̀ a pɛ́rɛ tɔɔ sɛŋ. Dí sɛŋ da kùla ǹɔii mu gɛɛ yɛ̂ɛ kotâa bɔ̂rɔ kane-ŋai see mɛni ma díkîe-ni mɛi.
  4. Dí mò díkîe-ni dîa dîyɛɛi, “Kwaa kú taa tɔ́ kúkpîŋ mɛni mà, kú pɛ́rɛ kɛ́tɛ tɔ́ɔ dôŋ é seri ŋ̀ele-kɔlɔŋ ma, kúlaa é kɛ́ ma a gɛɛ kúfe kɛ̀ nɔ́ a kútaa-taa ǹɔii su gwaa kélee.”
  5. Nya ƃe Yâwɛɛ è pà a gɛɛ é daai káa da bɛ́rɛi nyii-ŋai núu-kpune è dɔ̀ɔi.
  6. Yâwɛɛ è mò ǹyɛɛ, “Gáa, díkaa a núu tɔnɔ, ǹyaŋ díla sîi-woo kɛ́ ƃô tɔnɔɔ. M̀ɛnii da pâi gɛ̂i gɔ́ɔ pîlanii nɔ́ ká ŋí. M̀ɛnii kélee da gbɛ̀tɛ a gɛɛ dí gɛ́i, bɔri a pâi kɛ̂i dîɛ.
  7. Tɔɔ kú lí naa kú dísîi-wooi sumo a gɛɛ dífe díkîe-ni lá-woo mɛni ŋɔ́nɔ.”
  8. Nya ƃe Yâwɛɛ è dítâa-taa kpɔ́ ǹɔii gwaa kélee. Dítaa tɔɔ mɛnii é nâa kpèra.
  9. Mɛni ma dí daai láa sèe a Beebɛ, kpɛ́ni fêi, nàa ƃé Yâwɛɛ è ǹɔii kélee ŋɔsîi-wooi sûmo naa é ǹûai táa-taa ǹɔii gwaa kélee.

Source: Zɛnɛse (Genesis). The Bible in Guinea Kpelle.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Kpelle | Tower of Babel

Tower of Babel in Mande languages

Boko, Busa, Dyula, Kpelle, Maninka, Mixifore, Soninke, Susu, Toma, Yalunka

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.