Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

taetae ni Kiribati (Kiribati)

Te Taua are Babera

  1. Ao ti teuana aia taetae ka-in aonaba ma aia taeka ngkekei. Ao
  2. ngke a waerake, ao a kunea te tabo teuana ae aoraoi n te aba are Tina;
  3. ao a maeka iai. Ao a i taetae i rouia ni kangai, Ka-raki, ti na karaoi buatua, ao ti na kabuoki raoi. Ao aia atibu boni buatua, ao aia raim boni bitumen.
  4. Ao a kangai, Ka-raki, ti na katea ara kawa teuana, ma te taua, ae e na rota karawa taubukina, ao ti na karekea arara ae kakanato; ba ti kawa ni kamaeaki nako aonaba ni
  5. kabuta. Ao E ruo Iehova ba E na nora te kawa arei ma te taua arei, ake a
  6. katei natiia aomata. Ao E taku Iehova, Noria, te botanaomata ae ti teuana te koraki aei, ao ti teuana aia taetae; ao aei ae a moa ni karaoia: ao ngkai, ane e na aki tauaki mai rouia te b’ai teuana ae a reke nanoia iai ba
  7. a na karaoia. Ka-raki, ti na ruo, ao tin a kakaokoroi aia taetae iai, ba a aonga n aki atai nako aia taeka.
  8. Ma ngaia are E kamaeia nako Iehova mai iai nako aonaba ni kabuta: ao a
  9. toki ni katea te kawa arei. Ma ngaia are e aranaki ka Babera; ba kioina ngke E bita aia taetae ka-in aonaba ni kabaneia iai Iehova: ao E kamaeia nako Iehova mai ai nako aonaba ni kabuta.

Source: Te Baibara, Ae Ana Taeka Te Atua, Ae Kanoana Te O Tetemanti Ma Te Nu Tetemanti. Kiribati Bible (Gilbertese) published by The Bible Society in the South Pacific, Raiwaqa, Suva, Fiji, 1986.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Kiribati | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Micronesian languages

Chuukese, Kiribati, Kosraean, Marshallese, Mortlockese, Pohnpeian, Yapese

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.