Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9) in Hmong

Hmong Njua / Blue Hmong (Hmongb Nzhuab)

Tug pem thuam Npanpee

  1. Taag nrho tej tuabneeg huv nplajteb puavleej paub tuab yaam lug hab swv tej lug ib yaam nkaus.
  2. Thaus puab tswv moog rua saab nub tuaj mas moog txug ib lub taj ntawm Sina tebchaws tes txawm ua vaaj ua tsev nyob hov ntawd.
  3. Puab nyag taug nyag has tas, "Peb ca le tuaj ua ke ua thwv cib muab hlawv kuas tawv." Puab txawm muaj thwv cib swv ib yaam le pob zeb, hab muaj roj aav nplaum swv ib yaam le moov swb.
  4. Puab has tas, "Ca le tuaj, peb rhawv ib lub nroog hab ua ib tug pem thuam kuas lub hauv sab moog nto ntuj, hab ca peb ua kuas peb tau koob meej. Yog peb tsw ua le ntawd peb yuav tswv rw quas sua moog thoob nplajteb."
  5. Yawmsaub nqeg lug saib lub nroog ntawd hab tug pem thuam kws tuabneeg ua hov.
  6. Mas Yawmsaub has tas, "Saib maj, cov tuabneeg nuav yog tuab haiv tuabneeg hab puab suavdawg has tuab yaam lug. Nuav yog qhov kws puab nyav chiv ua xwb, mas nwgnuav yog puab xaav ua ib yaam daabtsw los puab yeej ua kuas tau xwb.
  7. Ca peb nqeg moog ua kuas puab tej lug ntxhuv tsw sws thooj sub ib leeg has ib leeg txhad tsw nkaag sab."
  8. Yawmsaub txhad ua rua puab tawg rw quas sua hov ntawd moog thoob nplajteb, puab txhad tso tseg tsw ua lub nroog ntawd lawm.
  9. Vem le nuav txhad hu lub nroog ntawd ua Npanpee, vem qhov chaw ntawd Yawmsaub ua rua puab tej lug ntxhuv thoob nplajteb. Hab Yawmsaub ua rua puab tawg rw quas sua qhov ntawd moog thoob nplajteb.

11:9 Npanpee: lug Henplais lu lug Npanpee lub suab zoo le lu lug ntxhuv. Npanpee kuj yog Npanpiloo.

Source: Chiv Keeb (Genesis).Vaajtswv Txujlug - lug Moob Ntsuab - txhais tshab xyoo 2004. The Bible in Hmong Njua. Thailand Bible Society - 2004.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Hmong Njua | Tower of Babel | Books about Hmong

Tower of Babel in Hmong-Mien languages

Hmong Daw (White Hmong), Hmong Njua (Blue Hmong), Iu Mien,

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com