Numbers in Zou

How to count in Zou, a Kukish language spoken in parts of Burma, India and Bangladesh.

If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.

Numeral Cardinal numbers Ordinal numbers
0 bȅm  
1 khàt khàtna, amasá
2 nì: nìna
3 thum thùmna
4 li: lìna
5 nga: ngâna
6 gùh gùhna
7 sagí sagína
8 giét giétna
9 kuó kuóna
10 sàwm sàwmna
11 sàwm leh khàt  
12 sàwm leh nì  
13 sàwm leh thum  
14 sàwm leh li  
15 sàwm leh nga  
16 sàwm leh gùh  
17 sàwm leh sagí  
18 sàwm leh giét  
19 sàwm leh kuó  
20 sàwmnì  
21 sàwmnì leh khàt  
22 sàwmnì leh nì  
23 sàwmnì leh thum  
24 sàwmnì leh li  
25 sàwmnì leh nga  
26 sàwmnì leh gùh  
27 sàwmnì leh sagí  
28 sàwmnì leh giét  
29 sàwmnì leh kuó  
30 sàwmthum  
40 sàwmli:  
50 sàwmnga:  
60 sàwmgùh  
70 sàwmsagí  
80 sàwmgiét  
90 sàwmkuó  
100 zȁ, zakhàt  
1,000 sang, tùl, tùlkhàt, sangkhàt  
10,000 sing, tùlsàwm, sangsàwm  
100,000 (1 lakh) nuòi, sangzà, tùlzà  
200,000 (2 lakhs) nuòiní, laknì  
900,000 (9 lakhs) nuòikuó, lakkuó  
1,000,000 (10 lakhs) nuòisàwm, sangtȕl, tȕltȕl  
1 crore (100 lakhs) thȅn, vâibêlsié, kráwl  
1 billion thȅnzà, kráwl sàwm  
10 billion tȕlthȅn, sang-àwn-máh  
1 trillion sangtȕlthȅn, sìmtàwp  
once khàtvèi  
twice nìvèi  
thrice thumèi  
half alang, akím  
2/3 sȅthumsuò-sȅni  
1/4 sȅlisuò sȅkhàt  
1 1/2 khàt leh a kím(alang)  
2 1/2 nì leh a lang(kím)  
3 1/2 thum leh a lang  
firstly akhàtna ah  
secondly anìna ah  
thirdly athumna ah  
1st time akhàtvéina  
2nd time anìvéina  
3rd time athùvéina  
4th time alivéina  

Source: Philip Thangliènmâng. Minimal Dictionary and Self-tutor Functional Grammar in Zo-English-Hindi. New Delhi – 2010.

Information compiled by Wolfgang Kuhl

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Zou | Zoulai alphabet | Numbers | Tower of Babel

Numbers in Kukish languages

Chiru, Chothe, Gangte, Hakha, Karbi, Manipuri, Paite, Simte, Tedim, Zeme, Zou

Numbers in other languages

Alphabetical index | Language family index

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com