Koreanclass101.com

Learn Hebrew online

Learn a new language outside the books with Mondly

Ossetian numbers

How to count in Ossetian (ирон ӕвзаг), a Northeastern Iranian language spoken mainly in the North Ossetia-Alania region of the Russia Federation, and in the neighbouring part of Georgia known as South Ossetia. These numbers are in the Iron (ирон) dialect.

If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.

Numeral Cardinal
0 нуль (nul’)
1 иу (īw) [jew]
иунæг (īwnæg)
2 дыууæ (dywwæ) [duwɐ]
3 æртæ (ærtæ) [ɐrtɐ]
4 цыппар (cyppar) [t͡supːar]
5 фондз (fondz) [fond͡z]
6 æхсæз (æxsæz) [ɐxsɐz]
7 авд (avd) [avd]
8 аст (ast) [ast]
9 фараст (farast) [farast]
10 дæс (dæs) [dɐs]
11 иуæндæс (iwændæs) [jewɐndɐs]
12 дыууадæс (dywwædæs) [duwadɐs]
13 æртындæс (ærtyndæs) [ɐrtindɐs]
14 цыппæрдæс (cyppærdæs) [t͡supːɐrdɐs]
15 фынддæс (fynddæs) [finddɐs]
16 æхсæрдæс (æxsærdæs) [ɐχsɐrdɐs]
17 æвддæс (ævddæs) [ɐvddɐs]
18 æстдæс (æstdæs) [ɐstdɐs]
19 нудæс (nūdæs) [nɐwudɐs]
20 дыууын (dywwyn) [duwin]
21 дыууын иу (dywwyn iw)
22 дыууын дыууæ (dywwyn dywwæ)
23 дыууын æртæ (dywwyn ærtæ)
24 дыууын цыппар (dywwyn cyppar)
25 дыууын фондз (dywwyn fondz)
26 дыууын æхсæз (dywwyn æxsæz)
27 дыууын авд (dywwyn avd)
28 дыууын аст (dywwyn ast)
29 дыууын фараст (dywwyn farast)
30 æртын (ærtyn) [ɐrtin]
40 цыппор (cyppor) [t͡supːor]
50 фæндзай (fændzaj) [fɐnd͡zɐj]
60 æхсай (æxsaj) [ɐχsaj]
70 æвдай (ævdaj) [ɐvdaj]
80 æстай (æstaj) [ɐstaj]
90 нæуæдз (næwædz) [nawɐd͡zɐ]
100 сæдæ [sɐdɐ]
200 дыууæсæдæ (dywwæ sædæ)
1,000 мин (min)
æрзæ (ærzæ)
2,000 дыууæ мин (dywwæ min)

Information provided by Marat Stepanyan

Hear some of the Ossetian numbers

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Links

Information about Ossetian numbers
https://ids.clld.org/contributions/319
https://translate.academic.ru/
https://mpi-lingweb.shh.mpg.de/numeral/Ossetic.htm
https://wikitravel.org/en/Ossetian_phrasebook#Numbers

Information about Ossetian | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Numbers in Iranian languages

Baluchi, Dari, Gilaki, Ishkashimi, Juhuri, Kurdish (Kurmanji), Kurdish (Soranî), Oroshor, Ossetian, Pashto, Persian, Sanglechi, Sarikoli, Shughni, Tajik, Talysh, Wakhi

Numbers in other languages

Alphabetical index | Language family index


If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.