Numbers in Burmese / Myanmar

How to count in Burmese / Myanmar, a Lolo-Burmese language spoken in Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh in India.

If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.

Numeral Cardinal numbers Ordinal numbers
0 သုည (thoun-nya) [θòʊɴɲa̰]  
1 တစ် (tit) [tɪʔ] ပထမ [pətʰəma̰]
2 နှစ် (hni) [n̥ɪʔ] ဒုတိယ [dṵtḭja̰]
3 သုံး (thoun) [θóʊɴ] တတိယ [taʔtḭja̰]
4 လေး (lei) [lé] စတုတ္ထ [zədoʊʔtʰa̰]
5 ငါး (nga) [ŋá] ပဉ္စမ [pjɪ̀ɴsəma̰]
6 ခြောက် (chao) [tɕʰaʊʔ] ဆဋ္ဌမ [sʰaʔtʰa̰ma̰]
7 ခုနှစ် (kun hni) [kʰʊ̀ɴ n̥ɪʔ] သတ္တမ [θaʔtəma̰]
8 ရှစ် (shit) [ʃɪʔ] အဋ္ဌမ [ʔaʔtʰama̰]
9 ကိုး (koe) [kó] နဝမ [nəwəma̰]
10 ၁၀ ဆယ် (se) [sʰɛ̀] ဒသမ [daʔθəma̰]
11 ၁၁ ဆယ့်တစ် (seh-tit)  
12 ၁၂ ဆယ့်နှစ် (seh-hni)  
13 ၁၃ ဆယ့်သုံး (seh-thoun)  
14 ၁၄ ဆယ့်လေး (seh-lei)  
15 ၁၅ ဆယ့်ငါး (seh-nga)  
16 ဆယ့်ခြောက် (seh-chao)  
17 ၁၇ ဆယ့်ခုနှစ် (seh-kun-hni)  
18 ၁၈ ဆယ့်ရှစ် (seh-shit)  
19 ၁၉ ဆယ့်ကိုး (seh-koe)  
20 ၂၀ နှစ်ဆယ် (hna-seh)  
21 ၂၁ နှစ်ဆယ့်တစ် (hna-seh-tit)  
22 ၂၂ နှစ်ဆယ့်နှစ် (hna-seh-hnih)  
23 ၂၃ နှစ်ဆယ့်သုံး (hna-seh-thoun)  
24 ၂၄ နှစ်ဆယ့်လေး (hna-seh-lei)  
25 ၂၅ နှစ်ဆယ့်ငါး (hna-seh-nga)  
26 ၂၆ နှစ်ဆယ့်ခြောက် (hna-seh-chao)  
27 ၂၇ နှစ်ဆယ့်ခုနှစ် (hna-seh-kun)  
28 ၂၈ နှစ်ဆယ့်ရှစ် (hna-seh-shit)  
29 ၂၉ နှစ်ဆယ့်ကိုး (hna-seh-koe)  
30 ၃၀ သုံးဆယ် (thoun-seh)  
40 ၄၀ လေးဆယ် (lei-seh)  
50 ၅၀ ငါးဆယ် (nga-seh)  
60 ၆၀ ခြောက်ဆယ့် (chao-seh) [tɕʰaʊʔ sʰɛ̰]  
70 ၇၀ ခုနှစ်ဆယ် (kun-hna-seh)  
80 ၈၀ ရှစ်ဆယ် (shit-seh)  
90 ၉၀ ကိုးဆယ် (koe-zeh)  
100 ၁၀၀ ရာ (ya) [jà]  
200 ၂၀၀ နှစ်ရာ (hni-ya)  
300 ၃၀၀ သုံးရာ (thoun-ya)  
400 ၄၀၀ လေးရာ (lei-ya)  
500 ၅၀၀ ငါးရာ့ (nga-ya) [ŋá ja̰]  
600 ၅၀၀ ခြောက်ရာ (chao-ya)  
700 ၅၀၀ ခုနှစ်ရာ (kun-hni-ya)  
800 ၅၀၀ ရှစ်ရာ (shit-ya)  
900 ၅၀၀ ကိုးရာ (koe-ya)  
1,000 ၁၀၀၀ ထောင် (taon) [tʰàʊɴ]  
2,000 ၂၀၀၀ နှစ်ထောင် (hna-taon)  
10,000 ၁၀၀၀၀ သောင်း (thaon) [θáʊɴ]  
100,000 ၁၀၀၀၀၀ သိန်း (thein) [θéɪɴ]  
1,000,000 ၁၀၀၀၀၀၀ သန်း (than) [θáɴ]  

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Burmese | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Learning materials

Start speaking Burmese with uTalk

Burmese numerals

https://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_numerals
http://learn101.org/burmese_numbers.php
http://free.lessons.l-ceps.com/learn-burmese-free-lesson-3.html

Numbers in Lolo-Burmese languages

Burmese, Hani, Lahu

Numbers in other languages

Alphabetical index | Language family index

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

[top]