Koreanclass101.com

Learn Hebrew online

Learn a new language outside the books with Mondly

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Yimchungrü (Yachumi)

Babel Rünchang

  1. Kheakü alomi alala thiyutha khülang tüsho rukhüh yu lakheah.
  2. Mihtsürübo aniakhiuklimnü yüde alachoki, arünü Shinar ching adükhün khülang ngü tüsho ju ching la.
  3. Arü khülangnü khülang ki thaachih, “Arang, isanü lotaklung thsanü tüsho düshihde zünanü.” Arünü lung müthri lotaklung, tüsho alozhihzhih müthri dükhüh lu.
  4. Tüsho arünü tha, “Arang, isanü kiuto khülang, tüsho rünchang thüning khiungde thsanü; isanü isa thsungkheak mung khülang thsanü, judü yungsho alomi alala ching isa hiumüzütabahbah.”
  5. Tüshe mihtsürü tsührübonü athsükhi kiuto tüsho rünchang kheahpü Atungpuh aki.
  6. TüshoAtungpuhnü tha, “Mihtsürübo khülang ah tüsho arü alala thiyutha khülang lah, tüsho ha rhimopü tankihchoh; arünü arhimopü lümkhi thsükhi arü thsungkheaknü amukukpü mülade alabah.
  7. Arang, isanü yükianü tüsho arü yutha yingyingde kamshihanü, junangde arü khülangnü khülang manikhitachihde alabah.”
  8. Jumonü Atungpuhnü arübo ju chingnü alomi alala ching hiumüzütshih, tüsho arünü kiuto thsüpü tukloabah.
  9. Jude athsükhinü ha ki Babel de ji, tümütüsho Atungpuhnü alomi yutha alala yingyingabahshih. Ju chingnü Atungpuhnü arü alomi alala ching hiumüzütshih.

Source: Thrün (Genesis). Amusuh Hum. The Bible in Yimchungru Naga.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Yimchungrü is a member of the Ao branch of the Sino-Tibetan language family spoken in Nagaland in northeastern India.

More information about Yimchungrü
http://en.wikipedia.org/wiki/Yimchungrü_language
http://www.ethnologue.com/language/yim

Information about Yimchungrü | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Ao languages

Ao Naga, Lotha, Sangtam, Yimchungrü

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

Sign up to Memrise by 16th September and get a 50% discount