The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

ภาษาไทย (Thai)

 1. หอบาเบลทั่วแผ่นดินโลกมีภาษาเดียวและมีสำเนียงเดียวกัน
 2. และต่อมาเมื่อพวกเขาเดินทางจากทิศตะวันออกก็พบที่ราบในแผ่นดินชินาร์และพวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่น
 3. แล้วพวกเขาต่างคนต่างก็พูดกันว่า "มาเถิด ให้พวกเราทำอิฐและเผามันให้แข็ง" พวกเขาจึงมีอิฐใช้ต่างหินและมียางมะตอยใช้ต่างปูนสอ
 4. เขาทั้งหลายพูดว่า "มาเถิด ให้พวกเราสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งและก่อหอให้ยอดของมันไปถึงฟ้าสวรรค์ และให้พวกเราสร้างชื่อเสียงของพวกเราไว้ เพื่อว่าพวกเราจะไม่กระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก"
 5. พระเจ้าทรงทำให้เกิดภาษาต่างๆและพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอนั้นซึ่งบุตรทั้งหลายของมนุษย์ได้ก่อสร้างขึ้น
 6. แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดูเถิด คนเหล่านี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพวกเขาทั้งปวงมีภาษาเดียว พวกเขาเริ่มทำเช่นนี้แล้ว ประเดี๋ยวจะไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเขาได้ในสิ่งที่พวกเขาคิดจะทำ
 7. มาเถิด ให้พวกเราลงไปและทำให้ภาษาของเขาวุ่นวายที่นั่น เพื่อไม่ให้พวกเขาพูดเข้าใจกันได้"
 8. ดังนั้นพระเยโฮวาห์จึงทรงทำให้เขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วพื้นแผ่นดิน พวกเขาก็เลิกสร้างเมืองนั้น
 9. เหตุฉะนั้นจึงเรียกชื่อเมืองนั้นว่า บาเบล เพราะว่าที่นั่นพระเยโฮวาห์ทรงทำให้ภาษาของทั่วโลกวุ่นวาย และ ณ จากที่นั่นพระเยโฮวาห์ได้ทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก

Transliteration

 1. hŏr-baa-bayn tûa pàen din lôhk mee paa-săa dieow láe mee săm-niang dieow gan
 2. láe dtòr maa mêua pûak kăo dern taang jàak tít dtà-wan òk gôr póp têe râap nai pàen din chí-naa láe pûak kăo aa-săi yòo têe nân
 3. láew pûak kăo dtàang kon dtàang gôr pôot gan wâa " maa tèrt · hâi pûak rao tam ìt láe păo man hâi kăeng " pûak kăo jeung mee ìt chái dtàang hĭn láe mee yaang-má-dtoi chái dtàang bpoon-sŏr
 4. kăo táng lăai pôot wâa " maa tèrt · hâi pûak rao sâang meuang kêun meuang nèung láe gòr hŏr hâi yôt kŏng man bpai tĕung fáa sà-wăn láe hâi pûak rao sâang chêu sĭang kŏng pûak rao wái · pêua wâa pûak rao jà mâi grà-jàt grà-jaai bpai tûa péun pàen din lôhk "
 5. prá jâo song tam hâi gèrt paa-săa dtàang láe prá yay-hoh waa sà-dèt long maa tôt-prá-nâyt meuang láe hŏr nán sêung bùt táng lăai kŏng má-nút dâi gòr sâang-kêun
 6. láew prá yay-hoh waa dtràt wâa " doo tèrt · kon lào née bpen an nèung an dieow gan láe pûak kăo táng bpuang mee paa-săa dieow · pûak kăo rêrm tam chên née láew · bprà-dĭeow jà mâi mee à-rai yùt yáng pûak kăo dâi nai sìng têe pûak kăo kít jà tam
 7. maa tèrt · hâi pûak rao long bpai láe tam hâi paa-săa kŏng kăo wûn waai têe nân · pêua mâi hâi pûak kăo pôot kâo jai gan dâi "
 8. dang nán prá yay-hoh waa jeung song tam hâi kăo grà-jàt grà-jaai jàak têe nân bpai tûa péun pàen din · pûak kăo gôr lêrk sâang meuang nán
 9. hàyt chà-nán jeung rîak chêu meuang nán wâa · baa bayn · prór wâa têe nân prá yay-hoh waa song tam hâi paa-săa kŏng tûa lôhk wûn waai láe nor · jàak têe nân prá yay-hoh waa dâi song tam hâi pûak kăo grà-jàt grà-jaai òk bpai tûa péun pàen din · lôhk

Transliteration by http://www.thai2english.com/online/

Information about Thai | Phrases | Numbers | Family words | Tower of Babel | Books about Thai on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

- Learn Thai with Glossika
- ThaiPod101.com - Learn Thai with Free Podcasts
- Find Thai Tutors with LanguaTalk
- Learn Thai with Ling

Learn Thai quickly with HighSpeedThai.com

Tower of Babel in Tai-Kadai languages

Kam, Lao, Shan, Thai

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com