The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

ພາສາລາວ (Lao)

ຫໍຄອຍ​ເມືອງບາ­ເບນ

  1. ແຕ່​ທຳ​ອິດ ມະນຸດ​ໃນ​ໂລກ​ເວົ້າ​ພາສາ​ດຽວ​ກັນ ແລະ​ໃຊ້​ຄຳ​ເວົ້າ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ.
  2. ຢູ່​ມາ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍົກຍ້າຍ​ໄປ​ທາງ​ ທິດຕາເວັນອອກ​ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ພົບ​ທົ່ງ​ຮາບ​ພຽງ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ປະເທດຊີ­ນາ ແລ້ວ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ.
  3. ພວກ ​ເຂົາ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ, “ເອົາເທາະ! ພວກ​ເຮົາ​ພາກັນ​ປັ້ນ​ດິນຈີ່ ແລ້ວ​ເຜົາ​ໃຫ້​ມັນ​ແຂງ​ດີ” ດັ່ງນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ມີ​ດິນຈີ່​ສຳລັບ​ກໍ່ສ້າງ ແລະ​ມີ​ຢາງ​ໃຊ້​ຕາງ​ປະທາຍ.
  4. ແລ້ວ ​ພວກ​ເຂົາ​ເວົ້າ​ວ່າ, “ບັດ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ພາກັນ​ສ້າງ​ເມືອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ພ້ອມ​ທັງ​ກໍ່​ຫໍຄອຍ​ໃຫ້​ມີ​ຍອດ​ສູງ​ຈຸ​ຟ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ສ້າງ​ຊື່​ສຽງ​ໄວ້ ເພື່ອ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ພັດ​ພາກ​ຈາກ​ກັນ​ໄປ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້.”
  5. ແລ້ວ​ ພຣະອົງ​ຈຶ່ງ​ສະເດັດ​ລົງ​ມາ​ທອດ​ພຣະເນດ​ເມືອງ​ແລະ​ຫໍຄອຍ​ສູງ​ທີ່​ມະນຸດ​ໄດ້​ ສ້າງ​ຂຶ້ນ.
  6. ພຣະອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ, “ບັດ​ນີ້ ມະນຸດ​ທ້ອນໂຮມ​ກັນ​ເປັນ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ອັນ​ດຽວ ເຂົາ​ເວົ້າ​ພາສາ​ດຽວ​ກັນ ນີ້​ກໍ​ເປັນ​ພຽງ​ຂັ້ນ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ທີ່​ເຂົາ​ໄດ້​ກະທຳ​ມາ ໃນ​ຂັ້ນ​ຕໍ່​ໄປ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ສາມາດ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ເຂົາ​ປາຖະໜາ​ຢາກ​ເຮັດ.
  7. ສະນັ້ນ ເຮົາ​ຕ້ອງ​ລົງ​ໄປ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພາສາ​ຂອງ​ເຂົາ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເວົ້າ​ບໍ່​ເຂົ້າໃຈ​ກັນ​ອີກ.”
  8. ແລ້ວ​ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຊົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ພັດ​ພາກ​ຈາກ​ກັນ​ໄປ​ຢູ່​ທົ່ວ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ໃນ​ໂລກ​ພວກ​ ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ເຊົາ​ສ້າງ​ເມືອງ​ນັ້ນ.
  9. ດ້ວຍ ​ເຫດ​ນັ້ນ ເມືອງ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ມີ​ຊື່ວ່າບາ­ເບນ ເພາະວ່າ​ບ່ອນ​ນີ້​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດ້​ຊົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພາສາ​ຂອງ​ເຂົາ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ພັດ​ພາກ​ຈາກ​ກັນ​ໄປ​ທົ່ວ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ໃນ​ໂລກ.

Information about Lao | Phrases | Numbers | Family words | Tower of Babel | Learning materials

Tower of Babel in Tai-Kadai languages

Kam, Lao, Shan, Thai

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

If you're looking for home or car insurance in the UK, why not try Policy Expert?

[top]