The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Northern Pwo (พลอง)

กล้อง บาเบง

  1. ล ว๊าง แย๊ นอ, กเย่ กโพล้ง ฌางคูโคล๊งคู ไคล้ ท คว่าง ล เม้ง ฆ่าง, ดี๊ อ ลู่ง ไคล้ โอ ล เม้ง ฆ่าง
  2. พี่ แญ่ไฆวะ อ ล่าง ลี้ ลู่ง มื่ง ทาง ล โค๊ นอ, อ เว๊ ต้องนอง ทแด้ พ้างพื้ง ลู่ง ค่าง ชิ้นา พ้า, อ ซื๊งเว๊ ช๊างล้าง อ ล่าง โอ พี่ นอ ล้อ
  3. ฌ้อง อ ซื๊งเว๊ โล้ โละ อ ซ้ะ ไจ้ะเว๊, “เฌ๊ แดเทา, เกม๊า ก แม้ เดิ้งจีง, ดี๊ ฆู่ง-อ้ะ ท่อง อ เม๊ง ล้าง เล๊เก้”, อ เว๊ เจ่ เดิ้งจีง เท่งก้ะ โล่ง, ดี๊ เจ่ ม้ะไตว เท้า เท่งก้ะ บ้า
  4. อ ซื๊งเว๊ ซีง ลแพ ไจ้ะเว๊, “เฌ๊ แดเทา, เกม๊า ก ไต้ทาง เว่ง ลู่ง ก ฌ่าง, ดี๊ ไต้ทาง กล้อง, เกม๊า อ คี๊ง จุ้ ท๊องซุ้ ดี๊ ทมุ้คู, เกม๊า ก แม้ เม้งลื้อแซท้อง, บี่ซุ้ ก ล แบ ทแม้ ที่มื่งที่พ้ะ ลี้ เฆ้ง ฌางคูโคล๊งคู แบ นอ ล้อ”
  5. กแช่ยาเว เฌ๊ล้าง แคว่ เว่ง, ดี๊ กล้อง พี่ กโพล้ง ไต้ทาง เว๊ นอ
  6. ฌ้อง กแช่ยาเว ไจ้ะเว๊, “แคว่เซ้อ, โพล้ง ลแพ อี้ง, เก โพล้ง ล ชื้อ ฆ่าง เลาพะ, อ คว่าง โอ ล เม้ง ฆ่าง, อ อี้ง เก ท อ คางไท้ะ พี่ อ ซื๊งเว๊ ม แม้ เว๊, ดี๊ ค๊องเนงอี้ง นอ, ท ล โอ น่างเม้ง แบ, ม แม้ โอโท๊ ทกุ้เม้ง พี่ อ ซื๊งเว๊ ช๊องมอง ม แม้ เว๊ นอ
  7. เฌ๊ แดเทา, เกม๊า ก ลี้ล้าง แม้ บีงบูง อ คว่าง พี่ นอ, บี่ซุ้ ล เกม๊า อ ซื๊งเว๊ แน โละซ้ะ คว่าง ล ซี แบ”
  8. กแช่ยาเว ดึ้ เกม๊า อ ซื๊งเว๊ ที่มื่งที่พ้ะ โละอซ้ะ, โอนี่ พี่ นอ ลี้ เฆ้ง ฌางคูโคล๊งคู, โพล้ง ลแพ นอ, ล ไต้ทาง เว่ง นอ ล้าแบ
  9. อกย้องบี่อี้ง นอ, เว่ง นอ กุ้ก้ะ เว๊ บาเบง, เมะเว๊ พี่ นอ, กแช่ยาเว แม้ บีงบูงไฆวะ ท อ คว่าง เฆ้ง ฌางคูโคล๊งคู, ดี๊ กแช่ยาเว ดึ้ เกม๊า อ ซื๊งเว๊ ที่มื่งที่พ้ะ ลี้ เฆ้ง ฌางคูโคล๊งคู นอ ล้อ

Source: https://www.bible.com/bible/1736/GEN.11.NPKTH

Information about Northern Pwo | Tower of Babel

Tower of Babel in Karenic languages

Northern Pwo, S'gaw Karen, Western Pwo

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com