Babel

Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Riffian (Tarifit / ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ‎ / تاريفيت‎)

Ṣṣumɛet n Babil

  1. Tuɣa marra tamurt s iřes d ijjen u s řḥarḍ d ijjen.
  2. U imsar rami dd-ffɣen zi ccarq, ufin ij n řewḍa di tmurt n Cinɛar uca qqimen zeddɣen dinni.
  3. Uca qqaren, kuř ijj i wenneḍni “Araḥem-dd, ad negg iẓra, ad ten nesseḥma!” Ammu idweř aẓru d aẓru n ř ebni d tizeft d řbeɣri.
  4. Xenni qqaren “Zid, ad nebna ict n tendint d ict n ṣṣumɛet, taqeccat nnes ad dd-taweḍ ɣar ujenna u jjem ad aneɣ negg ij n isem, ḥima war nettemsebḍi ca x wudem n marra tamurt.”
  5. Xenni ihwa-dd SIDI ḥima ad iẓar tandint d ṣṣumɛet tenni ibnan tarwa n bnadem.
  6. Iqqar SIDI “Xẓar, aqqa-ten d aydud d ijjen u marra ina ɣarsen ijj n iřes. Wa d beddu n min i ɣa ggen. Řexxu war din min i ɣa ibedden deg webrid nsen min nwan ad t ggen.
  7. Araḥem-dd, ad nehwa uca ad nxarweḍ iřes nsen, ḥima kuř ijjen war ifehhem ɛad iřes n inni t yudsen.”
  8. Ammu i ten ibezzeɛ SIDI ssenni x wudem n marra tamurt uca ssbedden řebni n tendint.
  9. Ammu i d as řaɣan s isem n ‘Babil’, minzi din ixarweḍ SIDI iřes n marra tamurt u ssenni ten ibezzaɛ SIDI x wudem n marra tamurt.

Source: Amezwaru (Genesis) in Tarifit (Latin script), 2011.

Tamazight script version

Tower of Babel in Tarifit in the Tamazight script

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Rifian | Tower of Babel

Tower of Babel in Berber languages

Rifian, Tamasheq

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com