Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Northwest Gbaya

Mboo tua Babɛl

  1. O bíí lɛŋ duka tɔ̧ nɛ́ nú kpɔk in saa nin mɔ kpɔk.
  2. 2Hee mɔ'ɔ nɛ̀ o bíí duka so yar yar si war daŋa-wese ga, wa kpaa ŋma de bɔkɔ-nu tɛ nú Sinɛar, ɓɛɛ wa de ye sɛnɛ.
  3. Wa tɔ̧ɔ̧ ha̧ o ŋmaa: «Ɛ̀ɛ̀ mbɛ́r brik ɛ̀ɛ̀ dɔ.» Brik duka hee ta ga, ɓɛɛ mɔɔ-dɔ̧i̧-mɔ dúk nɛ́ ɓɔtɛ.
  4. Hegɔ wa tɔ̧a̧: «Ɛ̀ɛ̀ mbó gasa ye in kusa tua nɛ zu-a tɛ fo nɛ́ yiwese! Ɛ̀ɛ̀ dé ha̧ nin dùk k’ɛɛ mɛ hur, wen k’ɛ́ɛ́ tɛɛ pɛsi dam zu nù lɛŋ.»
  5. GASA WAN zira tɛnɛ mɛ zɔk ye in kusa tua nɛ o bem ko Adam de'i,
  6. ɓɛɛ GASA WAN tɔ̧: «Kinii wa lɛŋ duk nɛ́ tugun kpɔk, in tɔ̧ɔ̧ nú kpɔk; mɔ‘i nɛ́ kuti tom kɔ-wa; ŋma mɔ nɛ tɛ dor wa tɛ́ mɔ nɛ wa tɛ kɔ̧ mɛ de beka bo na.
  7. Hegɔ laŋ, ɛ̀ɛ̀ zír ɛ̀ɛ̀ nɛ́ɛ̀ záŋ nú-wen kɔ-wa wen ká wa tɛ́ɛ̀ zii nú ko o ŋmaa.»
  8. GASA WAN pɛsa wa kpɔk kpɔk dam zaŋnu lɛŋ, ɓɛɛ wa kaɗi mboo gasa ye'i.
  9. Nɛ́ hegɔ a̧ wa saa nɛ̀ nin fara'i'e «Babɛl»; mɛ̀ nɛ́ sɛn hi̧i̧ a̧ GASA WAN zaŋa nɛ o nú-wen zu nù'ɛ lɛŋ, ɓɛɛ nɛ́ hi̧i̧ á̧ a̧ de nɛnɛ ha̧ o bíí mɛ́ pɛsi dam zu nù'ɛ.

Source: Kųųnaŋmɔ (Genesis). Bible in Northwest Gbaya, 1995.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Northwest Gbaya is a member of the Gbaya branch of Niger-Congo languages spoken in Cameroon and the Central African Republic.

More information about Northwest Gbaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Northwest_Gbaya_language
https://www.ethnologue.com/language/gya

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.