Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Khoekhoegowab (Khoekhoe/Nama)

ǂGō-ommi Babels dīb

  1. Tsî ǃhūbaib hoaragab ge ǀgui gowab ǀguib tsî ǀguiti-ī mîde ge ūhâ i.
  2. Tsî ge ge ī, aiǂoasa xun ra doe hîan ge ǂgā-e ge hō Sinarǃhūb ǃnâ tsîn ge ǁnāpa ge sī ǀan.
  3. Tsîn ge mâ-i hoa-e ǀgūkhoe-i â-e ǃoa ge mî: Hā î da ǂgoaǀuide ǂnubî, î da ǁîde ǀaes ǀkha khauǁanǁan. Tsî ǂgoaǀuis ge ǁîna ǂnubiǀuise ge ība i tsî ǂae ra ǃhūb ge ǁîna ǂae ra ǂgoase ge ība i.
  4. Tsîn ge ge mî: Hā î da ǃā-e ǂnubibasen, tsî ǂgō-om-i ǀams â-i ǀhommi kōse nî sī-e; î da ǀon-e dībasen, î da tā ǀnîsi ǃhūbaib hoargab ai ǀgaruǀgaruheǃ
  5. ǃNubaib ge ǃKhūba ge ǁgôaxa, ǃās tsî ǂgō-ommi tsîra khoen ôan ra ǂnubirab nî kōse.
  6. Ob ge ǃKhūba ge mî: Mû, ǀgui ǁaes ǀguis tsîn ge ǀgui gowab ǀguiba ūhâ; tsî nēs ge ǁîn ra dītsoatsoasa, tsî nēsi ǁnâi ǃgaoǁnâbasen tide, dī nîsen ǂâibaseb hâ xūn hoana?
  7. Hā î ge sage ǁgôa î ge ǁnāpa ǁîn di gowaba ǀhomaǀhoma, î-i mâ-i hoa-e nau khoe-i di gowaba tā ǀnâu.
  8. Nētib ge ǃKhūba ǁîna ǁnāpa xu ǃhūbaib hoaragab ai ge ǀgaruǀgaru; on ge ǃāsa ge ǂnubuǀû.
  9. ǁNā-amagas ge ǁîs di ǀonsa Babel ti ge ǂgaihe; ǁnāpab ge ǃKhūba gowab ǃhūbaib hoaragab diba ǀhomaǀhoma xui-ao, tsî ǀnāpa xub ge ǃKhūba ǁîna ǃhūbaib hoaragab ai ǀgaruǀgaru xui-ao.

Source: Elobmîs. The Bible in Nama language. Bible Society of Namibia, 2012.

Contributed by Wolfgang Kuhl


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.