Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Ἑλληνική (Ancient Greek)

 1. ΚΑΙ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν, καὶ φωνὴ μία πᾶσι.
 2. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν, εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σενναὰρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.
 3. καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον αὐτοῦ· δεῦτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί. καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἡ πλίνθος εἰς λίθον, καὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς ὁ πηλός.
 4. καὶ εἶπαν· δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ ἔσται ἡ κεφαλὴ ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἡμᾶς ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς.
 5. καὶ κατέβη Κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, ὃν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.
 6. καὶ εἶπε Κύριος· ἰδοὺ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων, καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι, καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν πάντα, ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν.
 7. δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν, ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον.
 8. καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον.
 9. διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις, ὅτι ἐκεῖ συνέχεε Κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.

Transliteration

 1. kaì hē̂n pâsa hē gē̂ cheîlos hén, kaì phōnḕ mía pâsi.
 2. kaì egéneto en tō̂i kinē̂sai autoùs apò anatolō̂n, heûron pedíon en gē̂i Sennaàr kaì katṓikēsan ekeî.
 3. kaì eîpen ánthrōpos tō̂i plēsíon autoû· deûte plintheúsōmen plínthous kaì optḗsōmen autàs pyrí. kaì egéneto autoîs hē plínthos eis líthon, kaì ásphaltos hē̂n autoîs ho pēlόs.
 4. kaì eîpan· deûte oikodomḗsōmen heautoîs pόlin kaì pýrgon, hoû éstai hē kephalḕ héōs toû ouranoû, kaì poiḗsōmen heautoîs ónoma prò toû diasparē̂nai hēmâs epì prosṓpou pásēs tē̂s gē̂s.
 5. kaì katébē Kýrios ideîn tḕn pόlin kaì tòn pýrgon, hòn ōikodόmēsan oi yioì tō̂n anthrṓpōn.
 6. kaì eîpe Kýrios· idoù génos hèn kaì cheîlos hèn pántōn, kaì toûto ḗrxanto poiē̂sai, kaì nŷn ouk ekleípsei ap᾿ autō̂n pánta, hósa àn epithō̂ntai poieîn.
 7. deûte kaì katabántes sygchéōmen autō̂n ekeî tḕn glō̂ssan, hína mḕ akoúsōsin hékastos tḕn phōnḕn toû plēsíon.
 8. kaì diéspeiren autoùs Kýrios ekeîthen epì prόsōpon pásēs tē̂s gē̂s, kaì epaúsanto oikodomoûntes tḕn pόlin kaì tòn pýrgon.
 9. dià toûto eklḗthē tò ónoma autē̂s Sýgchysis, hóti ekeî synéchee Kýrios tà cheílē pásēs tē̂s gē̂s, kaì ekeîthen diéspeiren autoùs Kýrios epì prόsōpon pásēs tē̂s gē̂s.

Transliteration by Michael Peter Füstumum

Information about Greek (Ancient and Modern) | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com