Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Embera (Northern Emberá)

  1. Ẽberãrã druaza wãbʉrʉɗi naẽna jũmarãda aɓari beɗeaɗe beɗeabadjiɗaa.
  2. Ãdjirãra arima pananaca basía. Maʉ̃ba ʉ̃mãdau odjabariare pʉrrʉa nĩnane Sinar ẽjũãne jũẽne wãsiɗaa. Maʉ̃ ẽjũãne jeweɗada ununapeɗa mama panesiɗaa.
  3. Ewari aɓa ãbaa nãwã beɗeadruasiɗaa: “Egoroda mõgara quĩrãca oɗapeɗa tʉbʉɗe báɗadrʉ de oɗi carea.” Ara maʉ̃da egorora mõgara quĩrãca oɗapeɗa básiɗaa mõgarara neẽ́ baɗa bẽrã. Maʉ̃be cãdorronada edasiɗaa maʉ̃ mõgara quĩrãca oɗara caraɗi carea.
  4. Maʉ̃be jarasiɗaa: –Jãʉ̃be puruda oɗadrʉ. Idjaɓa de ʉ̃tʉ drasoga ɓʉda oɗia. Dji de borora aɓeɗa bajãnaa tẽũbiɗia. Mãwã osiɗara dadjirãra trʉ̃ ɓʉga ɓeaɗia idjaɓa ni aɓaʉba dadjirãra namabemada ãyã memenebiɗaẽa d ́ruaza wãnamãrẽã.
  5. –Ẽberãrãba puru idjaɓa de ʉ̃tʉ drasoga ɓʉ o panʉra Ãcõrẽba bajãneba acʉɗe zesia.
  6. Maʉ̃ne Ãcõrẽba jarasia: –Ãdjirãra jũma ãbaa duanʉa idjaɓa aɓari beɗeaɗe beɗeabadaa. Maʉ̃ bẽrã jʉwa ɓʉsiɗaa jãʉ̃ de drasoga ɓʉra oɗi carea. Maʉ̃ba bariduada o quĩrĩã panʉbʉrʉ poya oɗia. Dadjia mãwã iduaribiɗaẽá.
  7. Biara ɓʉa dadjira wãnapeɗa ãdji beɗeara quĩrãtanoa beɗeabiɗida ara ãduɓa cawa ũrĩnaẽ́ duanenamãrẽã.
  8. –Ara maʉ̃da Ãcõrẽba jũma naʉ̃ ẽjũãne ɓea ẽberãrãra quĩrãtanoa beɗeabisia cawa ũrĩrãnamãrẽã. Mãwã dji puru trʉ̃ra ɓesia Babel.
  9. Maʉ̃ bẽrã ẽberãrãba puru o pananara idu ɓʉsiɗaa. Mãwã Ãcõrẽba ãdjirãra mamaʉba druaza wãbʉrʉbigasia.

Source: Genesi. Naãraedãbema Bedea. Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Embera del norte, Wycliffe Bible Translators, Inc., 2012

Contributed by Wolfgang Kuhl. Transcribed by Michael Peter Füstumum

Information about Northern Emberá | Tower of Babel

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com