Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Tłı̨chǫ

Dǫ kǫ̀godeè Babel gà yayıhòłèe gogehtsı̨

  1. Ekìıyeè k'e dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ yatı ı̨łè zǫ t'à gogede ı̨lè, eyıt'à dǫ hazǫǫ̀ ełegıìkw'o ı̨lè.
  2. Dǫ sa kàɂàa ts'ǫnèe k'ehogehde ekò dèè wek'e shìh gǫ̀hłı̨-le k'e nègı̨ı̨de. Ekǫ nàgedè agejà.
  3. Ełets'ǫ̀ hagedı, “Ehtł'è kwe lade gha kwe-satsǫ̀ yìı hòtł'ò et'è ats'ııle,” gedı. Kwe tàet'aa t'à aget'ı̨-le, hanìkò kwe whet'ee t'à aget'ı̨. Eyıts'ǫ kwedzeè t'à kwe ełexıìht'eè agehɂı̨ t'à t'asìı gehtsı̨.
  4. Eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ ełets'ǫ̀ hagedı, “Edegha kǫ̀godeè gots'ıhtsı̨, eyıts'ǫ yayıhòłèe yat'a xèedìı gots'ıhtsı̨. Hanì-ı̨dè goızì nechàa edegha ts'ehtsı̨ ha, eyıts'ǫ hazǫǫ̀ nèk'e ts'ǫ̀ ehkèts'edè ha-le,” gedı.
  5. Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo gots'ǫ̀ ı̨zhıì ajà, kǫ̀godeè gogehtsı̨ı̨ sìı ghàı̨dà, eyıts'ǫ yayıhòłèe sı ghàı̨dà.
  6. Gots'ǫ̀ K'àowo hadı, “Dǫ ı̨łè xàɂaa agı̨ı̨t'e xè hazǫǫ̀ yatı ı̨łè zǫ t'à gogede. Eyı hanì eghàlageeda ha dìì-le nı̨dè t'asìı wı̨ı̨zìı gıgha dìì gǫ̀hłı̨ ha nıìle.
  7. Gıts'ǫ̀ ats'ııde, gıyatıì eładı̨ı̨ xàɂaa ats'ııle, hanì-ı̨dè ełegıìkw'o ha-le,” hadı.
  8. Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo sìı dıı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ dǫ ehkègı̨ı̨deè agǫ̀ǫ̀là, eyıt'à eyı kǫ̀godeè ghǫ nagı̨ı̨t'e-le.
  9. Gots'ǫ̀ K'àowo dǫ gıyatıì eładı̨ı̨ xàɂaa ayį̀į̀là t'à eyı kǫ̀godeè sìı Babel gòyeh ajà. Ekǫ gots'ǫ sìı gots'ǫ̀ K'àowo dıı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ dǫ ehkègı̨ı̨deè agǫ̀ǫ̀là.

Source: Dànì Kèhoį̀wo (Genesis). Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è. Dogrib Genesis and New Testament. Canadian Bible Society, 2003, 2008.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Tłı̨chǫ | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Na-Dene languages

Carrier, Gwich’in, Navajo, Tłı̨chǫ (Dogrib)

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

If you're looking for home or car insurance in the UK, why not try Policy Expert?

[top]

iVisa.com