Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

буряад хэлэн (Buryat)

Вавилоной самхаг

 1. Арадуудай болон гүрэн түрэ бүхэнэй ɵɵһэдын ɵɵрсэ хэлэтэй болохын урда тээ дэлхэйн бүхы зон нэгэ түрэлхи хэлэтэй, нэгэн адляар хɵɵрэлдэдэг һэн.
 2. Олон зон Зүүн зүг руу нүүжэ, Вавилон гэдэг тала газар руу ерэжэ һуурижаба.
 3. Тиигээд ɵɵһэд хоорондоо тэдэ иигэжэ хɵɵрэлдэбэ: — Һууринай барилга ябуулха хэрэгтэй. Шабараар хирпиисэнүүдые хээд, бүхэ шанартай байхынь тула тэдэнээ галда шатаая.Тиигээд тэдэ барилгада шулуунай орондо хирпиисэ, хирпии-сэнүүдые барисалдуулхын тула сагаан шохойн орондо дабирхай хэрэглэдэг болобо.
 4. Хоорондоо тэдэ дахин хэлсэбэ: — Газар дэлхэйгээр таража бутархагүйн тула бидэ асари хүсэтэй, алдар солотой, һүр ехэтэй улас түрэ болохо ёһотойбди. Тиимэһээ тэнгэри тулама үндэр самхаг, бата найдамтай хэрэмтэй хото бария.
 5. Эзэн хүн түрэлтэнэй хэжэ байһан ажал хэрэгүүдые хараад,
 6. иигэжэ зарлиг болобо: — Харыт, эдэ зон иишэ-тиишээ зɵɵжэ ябахын орондо нэгэ газарта обооржо, нэгэ хэлэтэй нэгэ арад болохоёо һэдэнэл. Иигэжэ суг хамта барилга эхилбэл, саашадаа тэдэ юушье хэжэ магад.
 7. Тиимэһээ бэе бэеэ ойлгохоо болиторнь хэлыень худхан холие!
 8. Иигэжэ зон барилгаа дүүргэнгүй орхижо, орон дайдаар зайгуултаба.
 9. Тэрэ хотын зоной нэгэн хэлые бэе бэеэ ойлгохоёо болиторнь Эзэнэй худхаһан ушарһаа хото «худхаха» гэһэн удхатай, еврей хэлээр «Вавилон» гэдэг нэрэтэй болоһон байна. Тэндэһээ Эзэн зониие бүхы түби дэлхэйгээр тараан сасаа.

Source: Эхинэй Эхин (Genesis). «Книга Бытия» на бурятском языке. Российское Библейское Общество. Bible Society in Russia, 2009.

Contributed by Wolfgang Kuhl

 1. Araduudaj bolon güren türe büxenej ööhedyn öörse xeletej boloxyn urda tee delxejn büxy zon nege türelxi xeletej, negen adljar xööreldedeg hen.
 2. Olon zon Züün züg ruu nüüže, Vavilon gedeg tala gazar ruu jereže huurižaba.
 3. Tiigeed ööhed xoorondoo tede iigeže xööreldebe: “Huurinaj barilga jabuulxa xeregtej. Šabaraar xirpiisenüüdyje xeed, büxe šanartaj bajxyn’ tula tedenee galda šataaja. Tiigeed tede barilgada šuluunaj orondo xirpiise, xirpii-senüüdyje barisalduulxyn tula sagaan šoxojn orondo dabirxaj xeregledeg bolobo.”
 4. Xoorondoo tede daxin xelsebe: “Gazar delxejgeer taraža butarxagüjn tula bide asari xüsetej, aldar solotoj, hür jexetej ulas türe boloxo johotojbdi. Tiimehee tengeri tulama under samxag, bata najdamtaj xeremtej xoto barija.”
 5. Ezen xün türeltenej xeže bajhan ažal xeregüüdyje xaraad,
 6. iigeže zarlig bolobo: “Xaryt, ede zon iiše-tiišee zööže jabaxyn orondo nege gazarta obooržo, nege xeletej nege arad boloxojoo hedenel. Iigeže sug xamta barilga exilbel, saašadaa tede juuš’e xeže magad.
 7. Tiimehee beje bejee ojlgoxoo bolitorn’ xelyjen’ xudxan xolije!”
 8. Iigeže zon barilgaa düürgengüj orxižo, oron dajdaar zajguultaba.
 9. Tere xotyn zonoj negen xelyje beje bejee ojlgoxojoo bolitorn’ Ezenej xudxahan ušarhaa xoto “xudxaxa” gehen udxataj, jevrej xeleer “Vavilon” gedeg neretej bolohon bajna. Tendehee Ezen zoniije büxy tübi delxejgeer taraan sasaa

Transliteration by Shawn Kilpatrick

Information about Buryat | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Mongolic languages

Buryat, Kalmyk, Mongolian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com