Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Euskara (Basque)

  1. Lur osoan guztiak izkuntza bakarra ta esaera berberak erabilten ebezan.
  2. Gizonak, sortzaldetik beste lurraldeetara urtetean, Senaarlurraldean lautada bat aurkitu eben, eta antxe geratu ziran.
  3. Orduan, alkarri auxe esan eutsoen: « Adrilluak egin eta sutan egosi dagiguzan ». Alan, adrilluak arritzat eta uia naastetzat ebela,
  4. auxe esan eben: « Egin dagigun uri bat, zeruragiñoko torre bategaz, entzutetsuak egin gaitezan eta lurgaiñean sakabanatu ez gaitezan ».
  5. Jauna gizonak egiten ziarduen uria ta torrea ikustera jatsi zan;
  6. eta Jaunak auxe esan eban berekautan: « Guztiok erri bat dira, eta guztion izkuntza be bat. Au euren lanaren asierea baiño ez ba'da, eurak egitea erabagi dagien ezer be ez yake eziñezkoa izango.
  7. Jatsi gaitezan, ba, eta izkuntza naastu dagiegun, batak bestearen izkerea ulertu ez dagien ».
  8. Jaunak lurralde guztietara sakabanatu ebazan, eta gelditu egin eben uria egitea.
  9. Orregaitik, uri ari izena Babel ezarri eutsoen, Jaunak lur osoaren izkuntza antxe naastu ebalako. Eta andik, Jaunak lurralde guztietara sakabanatu ebazan.

Information about Basque | Phrases | Numbers | Time | Tower of Babel | Articles | Basque courses on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

Tower of Babel in language isolates

Ata, Basque, Candoshi-Shapra, Cofán, Tïcuna

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com