Leabhraichean, seisean agus banais

An-raoir bha tachartas chun leabhraichean ùra a’ chur air bhog – leabhar bàrdachd anns a’ Bheurla agus a’ Ghàidlig le Meg Bateman, ceachdadair ann an Sabhal Mòr Ostaig, agus nobhail ficsean saidheansail le Tim Armstrong, neach-rannsachaidh anns a’ cholaiste. Leugh iad bho na leabhraichean agus dh’fhreagair iad ceistean mu dhèidhinn na leabhraichean agus am pròiseas sgrìobhaidh. Bha cnuaspag agus deochan ri làimh cuideachd. Cheannaich mi an nobhail le Tim.

An déidh seo, chaidh sinn gu taigh-òsta Eilean Iarmain chun ceol agus òrain a sheinn. Bha pàrtaidh bainnse à Colorado ann cuideachd, agus bha iad gu math frogadach, agus aig deireadh an oidhche sheinn sinn òrain riutha.

Yesterday evening there was a book launch for two new books – a book of poetry in English and Gaelic by Meg Bateman, a lecturer at Sabhal Mòr Ostaig, and a sci-fi novel by Tim Armstrong, a researcher at the college. They read bits from their books and answered questions about the books and about the writing process. Nibbles and drinks were also provided. I bought Tim’s novel.

After that we went to the Hotel Eilean Iarmain to sing and plays some tunes. There was a wedding party there from Colorado who were very lively, and we sang a few songs with them at the end of the evening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *