Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Cacua

Jap bóo mʉʉ́Babeldih ĩ chãjat

11.1-9 Dawá jópchi tʉ́ttimah, nihat cãá cwã biíc wéheatjeh wéhenit míic ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Pánih biíc wéheatjeh wéhenit, tʉ́i beh joiná, dedé ĩ náahat pah chájna, ĩt jéih bʉʉjánap wʉt jĩ. Pánihna, yeó aáb jʉ̃ʉ́wʉ́pmant bʉ́dí jʉʉ́h ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Caán jʉʉ́hdih ennit, bʉ́dí jap bóo mʉʉ́ĩ chãjat pínahdih ĩt jenah joyóp wʉt jĩ. Biíc wéheat jʉmna, queétjeh míic wʉtna ĩt tʉ́i beh joyóp wʉt jĩ. Pánihna, jap bóo jeána too lajni mʉʉdíh chãjat tʉ́ʉt niijná, “Baác cáoni naaná jwĩ chãjat dée caá. Páant jap bóo jeána too lajni mʉʉdíh chãjna, chah jwĩ wʉ̃t yáabipna caá. Jwĩ jʉimenábʉt ĩ bej peétcan niít. Pánihna, nihat biícdih jwĩ tʉ́i jʉmbipna caá”, ĩt niijíp wʉt jĩ.

Páant ĩ niíj míic wéheatdih joinít, “Ĩ wéheatdih queétdih wã widbipna caá”, Dios ãt niijíp wʉt jĩ. Páant niijnít, biíc jacjeh ĩ wéheatjidih ãt wid peét bojop wʉt jĩ. Pánihna, queétjeh tewat míic wʉtna yʉhna, ĩt míic beh joicáp wʉt jĩ.

Pánih beh joicán, Babelmant ĩt bej peét bejep wʉt jĩ bʉca. Beh joicán, biícdih ĩt jéih jʉmcap wʉt jĩ. Pánihna, mácah wéhatna Dios ã chãjatjidih “Babel”, ĩt niíj wʉ̃t jwejep wʉt jĩ. “Babel”, niijná, “Wéheat widat”, niijná ĩt chãjap wʉt jĩ. Pánihna, caanmánt nihat baácboó ĩt bej peét bejep wʉt jĩ, bʉca.

Source: Noéwã ded pah ĩ jʉmat naáwát Génesis 4 - 11 en cacua edición provisional B febrero 2010 © 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Cacua is spoken in the Vaupés region of Colombia, and in the Amazonas region of Brazil. It is either a Nadahup language related to Nukak, or a language isolate. It is also known as Kakwa or Kakua.

More information about Cacua
https://en.wikipedia.org/wiki/Kakwa_language
http://www.ethnologue.com/18/language/cbv/

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com