Koreanclass101.com

Learn Hebrew online

Talk In Arabic

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Hmoob Dawb (White Hmong)

  1. Tag nrho tej neeg hauv ntiajteb puavleej paub tib yam lus thiab siv tej lus ib yam nkaus.
  2. Thaum lawv tsiv mus rau sab hnub tuaj mas mus txog ib lub tiaj ntawm Sina tebchaws ces tsawm ua vaj ua tsev nyob qhov ntawd.
  3. Lawv nyias taus nyias hais tias, "Peb cia li tuaj ua ke ua thwv cib muab hlawv kom tawv." Lawv txawm muaj thwv cib siv ib yam li pob zeb, thiab muaj roj av nplaum siv ib yam li hmoov zeb sib.
  4. Lawv hais tias, "Cia li tuaj, peb rhawv ib lub nroog thiab ua ib tug pej thuam kom lub ntsis siab mus nto ntuj, thiab cia peb ua kom peb tau koob meej. Yog peb tsis ua li ntawd peb yuav khiav ri sia mus thoob ntiajteb."
  5. Yawmsaub nqes los siab lub nroog ntauwd thiab tus pej thuam uas neeg ua ntawd.
  6. Mas Yawmsaub hais tias, "Saib maj, cov neeg no yog tib haiv neeg thiab lawv sawvdaws hais tib yam lus. No yog qhov uas lawv nyuam qhuav pib ua xwb, mas nimno yog lawv xav ua ib yam dabtsi los lawv yeej ua kom tau xwb.
  7. Cia peb nqes mus ua kom lawv tej lus ntxhov tsis sib thooj kom ib leeg hais ib leeg thiaj tsis nkag siab."
  8. Yawmsaub thiaj ua rau lawv tawg ri sua qhov ntawd mus thoob ntiajteb, lawv thiaj tso tseg tsis ua lub nroog ntawd lawm.
  9. Vim li no thiaj hu lub nroog ntawd ua Npanpee, vim qhov chaw ntawd Yawmsaub ua rau lawv tej lus ntxhov thoob ntiajteb. Thiab Yawmsaub ua rau lawv tawg ri sua qhov ntawd mus thoob ntiajteb.

From: Vajtswv Txojlus Txhais Tshiab Xyoo 2004

Information about Hmong | Phrases | Tower of Babel in Blue Hmong, White Hmong and Iu Mien | Hmong books

Tower of Babel in Hmong-Mien languages

Iu Mien, Blue Hmong, White Hmong

Other Tower of Babel translations

By language | By language familyIf you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.