languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Yabem (Jabêm)

Yabem is a member of the Oceanic branch of the Malayo-Polynesian language family spoken by about 2,100 people on the southern tip of the Huon Peninsula in Morobe Province of Papua New Guinea.

Yabem is also known as Laulabu, Jabem, Jabêm, Jabim, Yabim and Yabêm.

Yabem was first written by German Luteran missionaries in 1885. They created an orthography and set up a school system using Yabem as the medium of instruction. Translations of religious and other works were made into Yabem, and original literary works were also written, as well as grammars and dictionaries.

Since the 1950s Yabem has been largely replaced by Tok Pisin and English in education and formal usage.

Yabem alphabet and pronunciation

Yabem alphabet and pronunciation

Download an alphabet chart for Yabem (Excel)

Sample text (Lord's Prayer)

Tamemai, taŋ gômoa undambê. Aômnêm ŋaê lau sênam dabuŋmaŋ. Ômôêŋ ôtu Apômtau ôtôm gamêŋgeŋ. Aômnêm biŋ êtu tôŋ aŋga nom amboac aŋga undambê. Ôkêŋ aêacma mo êtôm bêcgeŋŋa êndêŋ aêac êndêŋ oc tonec. Nêm tôp, taŋ gêc aêac naŋ, ôsuc ôkwi amboac aêac asuc ma tôp ôkwi gêdêŋ tauŋ. Ôwê aêac asa lêtôm atom. Ôjaŋgo aêac su aŋga gêŋ sec. Aôm Apômtau, aôm ŋaniniŋ to ŋajaŋa ma ŋawê ŋatau laŋgwa teŋgeŋ. Biŋŋanô.

Source: http://pngscriptures.org/jae/MAT06.htm

Information provided by Michael Peter Füstumum

Information about Yabem | Tower of Babel in Yabem

Links

Information about the Yabem language
https://en.wikipedia.org/wiki/Yabem_language
http://www.ethnologue.com/18/language/jae

Oceanic languages

Other languages written with the Latin alphabet


Cheap Web Hosting