languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Far am bi mi fhìn (Where I will be)

This is a port-à-beul I learnt from Christine Primrose in the Gaelic Song class at Sabhal Mòr Ostaig on the Isle of Skye in 2008. It is also known as the Drunken Piper.

Far am bi mi fhìn

Sèist
Far am bi mi fhìn is ann a bhios mo dhòchas
Far am bi mi fhìn is ann a bhios mo dhòchas
Far am bi mi fhìn is ann a bhios mo dhòchas
Far am bi mi fhìn bidh mo dhòchas ann

Théid mi fhìn is Sìne null gu taigh a' phìobair
Théid mi fhìn is Sìne null gu taigh a' phìobair
Théid mi fhìn is Sìne null gu taigh a' phìobair
'S nì sinn brod an ruidhle leinn fhìn air an làr

Sèist

'S mur toir am pìobair port dhuinn airson ruidhle
'S mur toir am pìobair port dhuinn airson ruidhle
'S mur toir am pìobair port dhuinn airson ruidhle
'S ann a bheir sinn sgrìob chun an fhìdhlear bhàn

Sèist

Siubhal air na cladaichean 's a' coiseachd air a' ghainmhich
Siubhal air na cladaichean 's a' coiseachd air a' ghainmhich
Siubhal air na cladaichean 's a' coiseachd air a' ghainmhich
Far am bi mi fhìn bidh mo dhòchas ann

Sèist

Where I will be

Chorus
Where I will be is where my hope lies
Where I will be is where my hope lies
Where I will be is where my hope lies
Where I will be my hope lies

Sheena and I will go to the piper's house
Sheena and I will go to the piper's house
Sheena and I will go to the piper's house
and we will dance a choice reel by ourselves on the floor

Chorus

And if the piper doesn't play us a tune for the reel
And if the piper doesn't play us a tune for the reel
And if the piper doesn't play us a tune for the reel
we'll head off to see the fair fiddler

Chorus

Travelling the shores and walking on the sand
Travelling the shores and walking on the sand
Travelling the shores and walking on the sand
wehere I will be my hope lies

Chorus


This song can be heard on:

Links

Recordings of this song: http://www.myspace.com/feismhabu/music/songs/far-am-bi-mi-fhin-14067569
http://www.bbc.co.uk/alba/oran/orain/far_am_bi_mi_fhin/

Lyrics and translations of this song
http://www.cne-siar.gov.uk/gaelic/grd/puirt/farambi.htm
http://www.nataliemacmaster.com/recordings/lyrics.htm
http://kristinhall.org/songbook/ForeignSongs/DrunkenPiper.pdf

Other songs in Scottish Gaelic | Songs in other languages


Cheap Web Hosting