Les mots de la semaine

français English Cymraeg
la plance à laver washboard (y)styllen olchi; bwrdd sgwrio; golchwr
la caisse à thé tea chest cist de
le trouble des apprentissage learning difficulties anawsterau dysgu
la baleine whale morfil
la nageoire fin asgell
l’aurore boréale aurora borealis gwawl y Gogledd; goleuni’r Gogledd
le bougeoir; le chandelier candlestick canhwyllbren
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
l’onde / le vague de chaleur heatwave ton wres; poethdon
le marché bargin (deal) bargen
faire un marché to make a bargain taro bargen; dod i delerau
faire le (la) difficile to drive a hard bargain bargeinio’n galed; taro bargen galed
l’affaire (f) bargain (good buy) bargen
C’était une (bonne) affaire it was / they were a (good) bargain roedd yn fargen dda
marchander to bargain (haggle) bargeinio
négocier; traiter to bargain (negotiate) bargeinio
la rampe handrail (on stairs) canllaw
la balustrade rail (on bridge or balcony) canllaw
la tringle (curtain) rail ffon llen; ffon cyrten
l’armoire (f) wardrobe (cupboard) wardrob; cwpwrdd dillad; dilladfa
la garde-robe wardrobe (clothes) dilladau; gwisgoedd
l’assiette (f) anglaise cold meat/cuts cig mân
la gencive gum (part of mouth) deintgig
le bilan de santé (medical) check-up archwiliad (meddygol)
l’arête (f) ridge (of mountain; roof) trum; crib; cefn
le diplômé (d’université) (university) graduate gŵr gradd; merch radd; graddedig
le chouchas jackdaw jac-do; jac-y-do; cogfran
la cacahuète peanut pysgneuenl; cneuen ddaear/fwnci
le frein à main hand-brake brêc llaw
le roulement de tambour drum roll sŵn drwm; dadwrdd drwm; tabyrddiad
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
décoller to take off (plane) codi; esgyn
le client (hotel) guest gwestai
l’invité (house) guest gwestai
la combinaison de plongée wetsuit siwt gweithgareddau dwr
le coup de glotte glottal stop ffrwydrolyn/stop glotol
(pousser un) coup de guele (to have a) rant rhefru; arthio; brygowthan
la guele-de-loup snapdragon (Antirrhinum) trwyn llo; safn y llew
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
la poêle (à frire) frying pan padell ffrïo
le mixeur (food) mixer cymysgwr
la bétonnière cement mixer corddwr sment; peiriant cymysgu sment
le mélangeur mixer tap tap cymysgu
le plachard-séchoir airing cupboard cwpwrdd sychu/eirio/tempru
plein à craquer full to bursting; crammed llawn dop; llawn hyd yr ymylon
noir de monde swarming with people yn heidio o bobl; yn orlawn o bobl
le perroquet parrot parot; poli-parot
répéter comme un perroquet to parrot; to repeat parrot fashion ailadrodd (fel poli-parot)
l’amure (f) armour arfwisg; arfogaeth
le chevalier knight marchog
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
fait(e) maison; artisanal home-made cartref
la course de chevaux horse race ras geffylau
le cheval de course race horse ceffyl rasio; ceffyl ras
le hoquet hiccough/hiccup yr ig; yr igian
hoqueter to hiccup igian
le contretemps hiccup (small problem) rhwystr
j’ai le hoquet I’ve got the hiccups mae’r ig(ian) arna’ i
prévisible predicatable rhagweladwy; disgwyliadwy; rhagddywedadwy
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
partial biased rhagfarnllyd; unochrog, gwyrdueddol; pleidiol
apporter to bring dod â
la brise breeze awel
nuageux cloudy cymylog
la tyrolienne zip wire gwifren sip (?)
décoloré faded (fabric, object) pŵl; wedi pylu; wedi colli ei liw
jauni faded (photograph) pŵl; wedi pylu; wedi colli ei liw
bancal wobbly sigledig; siglog; woblog
branler to wobble siglo; woblo
mal famé rough (area) garw
désorienté disorientated dryslyd; ffwndrus
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de le semaine

français English Cymraeg
la jacinthe des bois;
jacinthe sauvage
bluebell (hyacinthoides non-scripta) clychau’r gog;
bwtias y gog;
croeso haf, ayyb
le foyer socio-éducatif;
le centre socioculturel
community centre canolfan cymdeithasol/cymuned(ol)
démarrer to start (a car; engine; machine) tanio; cychwyn
le contact ignition (of car) tanio
la clé de contact ignition key allwedd danio; agoriad tanio
un œuf à la coque soft-boiled egg ŵy wedi’i led-ferwi
un œuf dur hard-boiled egg ŵy caled; ŵy wedi ei ferwi yn galed
l’évier (m) (kitchen) sink sinc
il fait un temps maussade et frait the weather is miserable mae’r tywydd yn ddiflas
embué steamy (window) cynhyrflyd; cynhryfus
humide steamy (room, heat, air) agerog; agerddog; yn ager
torride steamy (thriller, scene, affair) angerddol; chwilboeth
l’arme secrète (f) secret weapon arf cyfrinachol
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
le conflit d’intérêt conflict of interest gwrthdaro buddiannau
bâfrer; siffler (drink) to guzzle llowcio; claddu; awffio; lleibio
minable; crade grotty sâl; gwael; salw; tila; da i ddim
le vote; le scrutin ballot pleidlais (ddirgel)
le bulletin de vote ballot paper papur pleidleisio
l’urne (f) ballot box cist pleidleisio
la fraude électorale ballot rigging pleidlais anonest / wedi’i rigio
faire qch par la voie des urnes to do sth through the ballot box gwneud rhywbeth trwy’r cist pleidleisio
asticoter; agiter to wind up (annoy, provoke) herian
remonter to wind up (clock, car window) weindio; ceirsio
fermer to wind up (company) dirwyn (cwmni) i ben
remuer to stir troi; rhoi tro
attiser; provoquer to stir up (tension, trouble) codi (helynt); cynhyrfu
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
le rouget red snapper brathwr coch (?)
saler to cure (by salting); to salt halltu
fumer to cure (by smoking); to smoke cochi; sychu mewn mwg; sychu trwy fwg
sécher to cure (by drying) sychu
traiter to cure (leather) cyweirio; barcio; cwrio
guérir to cure (illness, problem, habit) gwella; iach’au; mendio
le terrain de football football pitch mas/cae pêl-droed; cae ffwtbol
l’invasion de terrain pitch invasion ymosodiad ar faes
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de le semaine

français English Cymraeg
fin thin (layer, cable, wire, fingers, paper) tenau; main
maigre thin (person, animal, smile) tenau; main
mince thin (face, argument, evidence) main
léger thin (fabric, coat) tenau
peu épais thin (soup, sauce) tenau; dyfrllyd
clairsemé thin (hair) tenau; moel
désépaissir to thin (hair) teneuo; moeli
éclaircir to thin (trees) teneuo; mynd yn denau
délayer to thin (sauce, paint) teneuo
fluidifier to thin (blood) teneuo
susceptible thin-skinned croendenau
épais thick trwchus; tew
épaisser thicken tewhau; tewychu
insensible thick-skinned croendew
bête thick (person) twp; hurt; gwirion
au beau milieu de qch;
en plain cœur de qch
in the thick of sth yng nghanol rhywbeth
être au cœur de l’action to be in the thick of it bod yn ei chanol hi
contre vents et marées through thick and thin drwy’r tew a’r tenau; doed a ddelo
la brochure (gen); le tract (pol) pamphlet llyfryn; pamffledyn; pamffled
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment
%d bloggers like this: