Telyn newydd / New Harp

Fy nhelyn newydd / My new harp

Mae fy nhelyn newydd wedi cyrraedd y bore ‘ma. Telyn efo 34 tannau o’r enw Ossian Clarsach gan Tim Hampson ydy hi.

Pan ro’n i yn Plymouth dwy wythnos yn ôl yn ymweld â fy chwaer, mi es i i Bere Ferrers, nid mor bell o Plymouth, i gwrdd â Tim Hampson ac i weld y delyn. Mae o’n gwneud atgynhyrchiadau o delynau hanesyddol, ac yn atgyweirio telynau hefyd, ac roedd hi’n ddiddorol iawn gweld ei weithdy ac sut mae o’n gwneud telynau. Mae’r delyn Ossian wedi ei seilio ar delynau y 1930au a 1940au gwneud gan Henry Briggs yn Glasgow. Dw i wedi canu hi am oriau heddiw yn barod, ac mae hi’n swnio yn wych, ac yn edrych yn wych hefyd.

Yn y ffoto mae fy nhelyn newydd, a fy nhelyn bach y brynes i y llynedd.

My new harp arrived this morning. It’s a 34 string Ossian Clarsach made by Tim Hampson.

While I was in Plymouth visiting my sister a few weeks ago, I went to to Bere Ferrers, not far from Plymouth, to meet Tim Hampson and to see the harp. He makes reproductions of historical harps, and repairs and services harps as well, and it was fascinating to see his workshop and how he makes harps. The Ossian harp is based on harps made in the 1930s and 1940s by Henry Briggs in Glasgow. I’ve already played it for several hours today, and it sounds wonderful, and looks good too.

The photo shows my new harp with my little lap harp, which I got last year.

Cymraeg, English, Language, Music Leave a comment

Les mot de la semaine

français English Cymraeg
l’étui (m) à lunettes glasses/spectacle case blwch/castan/cas sbectol
la bannière Web web banner baner we
le budget budget cyllideb
le découvert budgétaire budget deficit diffyg cyllidebol
le découvert overdraft gorddrafft
gorgodiad
dyled cyfrif
à découvert in the red yn y coch
promouvoir to promote dyrchafu
rhoi dyrchafiad
être promu(e) to be promoted cael dyrchafiad
le syndiact trade/labour union undeb
l’épingle (f) pin (sewing) pin
l’épingle de nourrice safety pin pin cau
pin dwbl
la punaise drawing pin pin bawd
pin gwasgu
pin pen fflat
la broche pin (medical) pin
le papier bulle bubble wrap pecyn/papur swigen (?)
(la cérémonie de) remise des diplômes graduation ceremony cyflwyniad graddau
DAB (le distributeur automatique de billets)
GAB (le guichet automatique de billets)
le guichet automatique (Québec)
le bancomat (Suisse)
ATM
cash machine
cashpoint
hole in the wall
peiriant arian parod
twll yn y wal
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
le fossoyeur gravedigger torrwr beddau
la fosse pit; grave pwll; twll; bedd
le fossé ditch; gap ffos; twll
la fosse d’orchestre orchestra pit pwll cerddorfa
la fosse septique septic tank tanc carthion
le canot de sauvetage lifeboat bad achub
l’aube (f) dawn gwawr
le lave-vaiselle dishwasher (machine) peiriant golchi llestri
le plongeur dishwasher (person) golchwr llestri
les couvertures et draps;
la parure de lit;
la literie
bedclothes; bedding dillad gwely;
gwellt gwely;
gwelltach
la vipère (péliade) (common) adder
(vipera berus)
gwiber
Cymraeg, English, Français, Language 1 Comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
ADN (L’acide désoxyribonucléique) DNA (Deoxyribonucleic acid) DNA (asid deocsiriboniwcleig)
la salive saliva poer
roux; roquin red-haired pengoch
noisette hazel (eye colour) gwinau; brown golau
l’œil au beurre noir; l’œil poché black eye llygad du
aux yeux troubles bleary-eyed â llygaid molog/molglafaidd
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
la honte shame cywilydd; gwarth
avoir honte de qch to be ashamed of sth cywiliddio; teimlo cywilydd; bod â chywilydd
faire honte à qn to make sb feel ashamed codi cywilydd ar rywun; cywilyddio rhywun
honte à vous ! shame on you! rhag cywilydd ichi!
shameless éhonté, effronté (without shame); impudique (immodest) digywilydd; hy
le mineur (coal) miner cloddiwr; mwynwr; glöwr
porter de l’eau à la rivière to carry coals to Newcastle cario dŵr dros afon
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
la plate-forme électorale hustings llwyfan etholiad; hustyngau
défraîchi; en mauvais état; écorné tatty aflêr
être en lambeaux to be in tatters bod yn llarpiau / yn garpiau / yn gareiau
le champ de force force field maes grym
le groupe de réflexion think thank seiat ddoethion
revendiquer to claim (land, right, title) hawlio; honni
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
braiser; cuire à l’étouffée to braise mudstiwio; brwysio
bœuf braisé/mode/en daube braised beef cig eidion wedi ei frwysiedig
faire une purée de (pommes de terre) to mash (potatoes) mwtro/stwnsio/stompio (tatws)
une purée de pommes de terre mashed potatoes tatws stwmp/stwmsh; stwnsh tatws
le joint de culasse gasket gasged
casser/griller un joint de culasse to blow a gasket (car) chwythu gasged
péter un fusible; se mettre en colère to blow a fuse chwythu/llosgi ffiws
péter les plombs to blow one’s top gwylltio’n lân/ulw; colli’ch tymer; mynd ar gefn eich ceffyl
faire un bruit de pet to blow a raspberry hisian; hwtio; wfftio
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de le semaine

français English Cymraeg
appuyer sur le champignon;
mettre les gaz
to put one’s foot down (to accelerate) rhoi dy droed ar y sbardyn; cyflymu
mettre les pieds dans le plat to put one’s foot in it rhoi’ch troed ynddi; cael caff gwag
faire de son mieux to put one’s best foot forward rhoi’r troed gorau ymlaenaf;
prysuro; brasgamu; estyn camau
se détendre to put one’s feet up cael (pum) munud; cael hoe fach;
cael seibiant; cael sbel, gorffwys
la grille railings rheiliau; barrau; rheilin
un accident (car) crash trawiad; gwrthdrawiad
avoir un accident de voiture to crash one’s car dryllio’ch ar; malu’ch car
emprunter (qch à qn) to borrow (sth from sb) benthyca (rhywbeth gan rywun);
cael benthyg (rhywbeth gan rywun)
prêter (qch à qn) to lend (sb sth) benthyca (rhywbeth i rwyun);
rhoi benthyg (rhywbeth i rwyun)
trembler to quake crynu
les régions sauvages (fpl) wilderness diffeithwch; anialwch; anialdir; gwylltir
l’espace (m) naturel wilderness area ardal wyllt/naturiol
en pleine traversée du désert in the wilderness (not prominent/active) yn y diffeitwch/anialwch;
allan o rym; heb rym
le chien courant; le chien de meute (hunting) hound bytheiad; helgi; ci hela
la meute the hounds; a pack (of hounds) cŵn; helgwn; haid o gŵn
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
le flûteau; le flûtiau; le pipeau penny/tin whistle chwiban dun; chwisl dun
le sifflet whistle (object) chwibanogl; chwiban
siffler; siffloter to whistle chwibanu
siffler un air to whistle a tune chwibanu alaw
le sifflement whistle (sound) chwiban
pousser un sifflement to give a whistle chwibanu
la cornemuse bagpipes pibgod; bagbib; brochbib
jouer de la cornemuse to play the bagpipes chwarae’r bibgod/fagbib
le biniou breton bagpipes pibgod/bagbib Lydewig
une régime des bananes a bunch of bananas bwnsiad bananas
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment

Les mots de la semaine

français English Cymraeg
le gourvernail (ship’s) wheel llyw (llong)
le volant steering wheel llyw; olwyn lywio
le sabot de Denver wheel clamp clamp olwyn
la pince; l’étau à main (m) clamp clamp; creffyn; craff
serrer; cramponer to clamp (hold firmly) clampio; gwasgu
fixer qch à qch to clamp sth to sth clampio rhyb i ryb
Cymraeg, English, Français, Language Leave a comment
%d bloggers like this: