Deireadh an cùrsa

Chrìoch an cùrsa an-dè agus dh’fhàg feadhainn againn. San oidhche chruinnich sinn ann an Cafaidh Ostaig agus sheinn sinn òrain le chèile. An uair sin chaidh feadhainn againn gu taigh-òsta Àird a’ Bhàsair airson deoch no dhà. Air an t-slighe air ais sheinn sinn òrain glè aisealaiche ann an Albais.

The course finished yesterday and some people left. In the evening those who were still around gathered in Café Ostaig and sang some songs. Then we went to the Hotel Ardvassar for a drink or two. On the way back we sang some very funny songs in Scots.

This entry was posted in English, Gàidhlig, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: