Cuirm-chiùil

Bha cuirm-chiùil samhaidh ann an-raoir le Màiri Anna, Finlay Wells agus Lorne MacDougall. Sheinn Màiri Anna òrain le com-pàirt na fir, agus ‘na aonrachd, agus sheinn na fir le chéile agus ‘nam aonrachd. Tha buaidh aig Finaly air an ghiotàr, agus tha buaidh aig Lorne air an phìob agus air an fhideag. Sheinn an clas òrain le Màiri Anna an òran ‘Seo mar rachinn Fhèin is Thu’, agus sheinn Màiri Anna òran lena màthair.

Madainn an-diugh thàinig màthair agus dhà antaidh Màiri Anna chun an clas, agus bhruidhinn iad mu dèidhinn beatha ann an Roag, agus iomadh rudan eile. Bha sin gu math ùidheachail. Sheinn iad òrain rinn cuideachd.

Feasgar an-diugh chrìoch an clas gu moch agus bha àm saoire againn. Rinn mi cuairt bheag timcheall Slèite le càraid às na na Stàitean Aonaichte. Chaidh sinn trìd Tarsgabhaig, Tòcabhaig agus an t-Òrd, agus gu Dùn Sgathaich. Bha na seallaidhean math dha-rìribh.

There was an excellent concert last night with Mary Ann Kennedy, Finlay Wells and Lorne MacDougall. Mary Ann sang with accompaniment from the men, and on her own, and the men played tunes together and on their own. Finlay is a very accomplished guitarist, and Lorne is pretty good on the pipes and whistles. The singing class sang ‘Seo mar rachinn Fhèin is Thu’ with Mary Ann, and Mary Ann sang one song with her mother.

This morning Mary Ann’s mother and two aunts came to the class and talked about their life in Roag, where they grew up, and many other things. It was fascinating. They also sang a few songs with us.

This afternoon the class finished early and we had some free time. I went on a little trip around Sleat with a couple from the States. We went through Tarksavaig, Tokavaig and Ord, and visited Dunscaith castle. The views were wonderful.

This entry was posted in English, Gàidhlig, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: