Braon

Bha seisean math ann anns an Talla Mhòr an-raoir, agus sheinn mi an fhideag ìseal agus an bodhrán. Bha mi i mo leapaidh mu aon uair deug, ach bha daoine eile a’ seinn gu dhà uair, agus bha iad uabhasach sgìth an-diugh.

Bha madainn bhraonaich ann an-diugh, ach tha i nas tiorma a-nis. Dh’ionnsich sinn sia òrain ùr an-diugh: puirt à beul, òrain luaidh, Eilean Sgiathanch Nam Buadh (òran gaoil airson an t-Eilean Sgitheanach), agus Sìos Dhan An Abhainn, tionndadh Ghàidhlig de Down In The River to Pray. le Kenna Campbell, màthair Mhàiri Anna.

There was a good session in the main hall last night, and I played the low whistle and the bodhrán. I was in my bed by about 11, but others were singing and playing until about 2am, and they were rather tired today.

It was damp this morning, but it’s drier now. We learnt six songs today: some mouth music, a couple of waulking songs, Eilean Sgiathanch Nam Buadh (a love song to the Isle of Skye), and Sìos Dhan An Abhainn, a Gaelic version of Down In The River to Pray. by Kenna Campbell, Mary Ann’s mother.

This entry was posted in English, Gàidhlig, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

%d bloggers like this: