Òrain Ghàidhlig

Thòisich an cursa maidainn an-diugh agus rinn sinn cuig òrain an-diugh: Seo mar Rachinn Fhèin is Thu, Seoc a’ Bhàigh, Dà Thàbh air an Fharaidh, Ceud Soiridh, Ceud Fàilte, agus Till an Crodh, Dhonnchaidh.

Tha ceithir daoine dheag againn anns an clas à Alba, à Èirinn, òn Stàitean Aonichte, à Canada, òn t-Seapan agus òn Ostair. Tha beagan Gàidhlig aig an mhór chuid againn, agus tha balach à Inbhir Nis agus Gàidhlig fileanta aige. Tha Màiri Anna tìdsear gle-mhath.

Tha seisean ann anns an talla mhòr anochd.

The course started this morning and we did five songs today: Seo mar Rachinn Fhèin is Thu, Seoc a’ Bhàigh, Dà Thàbh air an Fharaidh, Ceud Soiridh, Ceud Fàilte, and Till an Crodh, Dhonnchaidh

There are 14 of us in the class from Scotland, Ireland, the USA, Canada, Japan and Austria. The majority have at least a little Gaelic, and there’s a lad from Inverness who is fluent. Mary Ann is a great teacher.

There’s a session in the talla mhòr (big hall) tonight.

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponShare
This entry was posted in English, Gàidhlig, Language, Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree Plugin