Archive for the Category: Gàidhlig

Òrain Gaeilge

Madainn an-diugh chlaraich mi òran anns a’ Ghàidhlig na h-Éireann ris an canar An Saighdiúir Tréigthe, a dh’ionnsaich mi ann an Éirinn ann an t-Iuchar. Chur mi na facail agus eadar-theangachadh air mo làrach-lìn cuideachd. An t-seachdain seo chaidh chur mi dhà òran eile air mo làrach-lìn – Mo Mhadadh Beag agus Túirne Mháire no […]

Also posted in English, Gaeilge, Language, Music Leave a comment

Aoighean

Choinnich mi ri na Aimeireaganaich (Couchsurfers) ann taigh-seinnse ann an baile an-raoir. Tha iad a’ siubhal timcheall a’ Chuimrigh an-dràsta a’ falbh air an òrdaig agus a’ siubhal air busan agus trèanaichean. Tha iad a’ fuirich anns a’ Ghearmailt, nuair nach eil iad a’ siubhal, agus tha Gearmailtis fileanta ag fear dhiubh, agus do bhrìgh […]

Also posted in English, Gaeilge, Language Leave a comment

Neòil

Tha i neulach an-diugh, agus bha i neulach an-dé, ach tha i blàth agus tioram. Bidh na panailean-ghréine air mullach an taigh agam a’ dèanamh dealan fiù air làithaean neulach, ach bidh iad a’ dèanamh tuilleadh dealan air làithean grianach. Cha do thachair móran an-dé no an-duigh, ach bidh càraid às na Stàitean Aonaichte a’ […]

Also posted in English, Language Leave a comment

Latha leisg

Rinn mi beagan obair madainn an-diugh, agus an déidh lòn chaidh mi chun an leabhar-lann gus leabhraichean a’ thilleadh agus leabhraichean eile a gabh air iasad. Cha do cheannaich mi móran leabhraichean anns an latha a tha ann gus airgead a chaomhnadh, ach leabhraichean le mo roghainn ùghdaran. Ansin dh’ionnsaich mi beagan Breatnais, agus rinn […]

Also posted in English, Gaeilge, Language Leave a comment

Seisean

Bha seisean ann nam thaigh feasgar an-diugh, agus thàinig Steve agus Magnus. Sheinn Steve an fhìdheall, an dhuiseal agus an t-organ-beòil; sheinn Magnus an concertina, an giotàr agus a’ fhìdeag; agus sheinn mise a’ fhìdeag, a’ fhìdeag ìseal, an giotàr, ceithir recorder eadar-dhealaichte, am melodica, an t-organ-beòil agus am mandoilin. Is mhòr a’ còrdadh rium […]

Also posted in English, Gaeilge, Language, Music Leave a comment

Spollagyn son tey

An-dé chrìoch mi òran ùr agus rinn mi clàradh dheth. ‘S e òran dà-chànanach a th’ann anns a’ Mhanannais agus a’ Bheurla mu dhéidhinn faoileagan agus slisneagan, agus ‘s e “Spollagyn son tey / Chips for tea” an t-ainm a th’air. Seo an clàradh: An-raoir thàinig cuideigin eile chun an cearcall còmhraidh iol-chainnteach air a’ […]

Also posted in English, Gaeilge, Gaelg, Music Leave a comment

Uisge

Bha e ag uisge fad an latha an-dé, is tha an-t-uisge ann fhathast an-diugh, ach chan eil mi a’ dèanamh gearan ri sin. Chaidh Seaghan chun an Eisteddfod a’ mhadainn seo, is chaidh mise chun a’ còmhlain recorder (chan fhios agam a’ facal Gàidhlig air recorder). Bidh sinn a’ tighinn ri chéile dà uair ‘sa’ […]

Also posted in English, Gaeilge, Language, Music Leave a comment

Còisir faoin

Sheinn mi òrain anns an chòisir faoin an-raoir. ‘S i an chòisir faoin còmhlan caraidean a bhi a’ seinn òrain sunndach le chéile dà uair ‘sa’ mhìos, is bidh na seiseanan seo làn ri gàire cuideachd. Tha Éireannach a tha a’ fuireach anns an Canada agus Gàidhlig na h-Éireann aige a’ tighinn gu Bangor an-diugh, […]

Also posted in English, Gaeilge, Language, Music Leave a comment

Na Guirm

An-raoir chaidh mi gu cuirme-ciùil ann an taigh-osda Fat Cat. Bha triùir seinneadairean ionadail a’ seinn, agus is aithne dhomh dithis aca. Sheinn a’ chiad aca a òrain fhéin, gu beag-nithe, agus sheinn an dara aca Na Guirm, agus bha barrachd atharrachadh eadar a òrain na a robh eadar òrain a’ chiad fhear. Bha iad […]

Also posted in English, Gaeilge, Language, Music Leave a comment

Video ùr

Rinn mi video ùr anns a’ Ghàidhlig an t-seachdain seo chaidh. Còmhradh eadar Seumas agus Eilidh a th’ann – tha Seumas ‘nan shealgair thaigeisean agus ‘nan thuathanach eòin strutha às na Hearadh. Tha Eilidh às an t-Sìn, tha i a’ fuireach ann an Glaschu, agus ‘s e eadar-theangaiche a th’ ann. Tha fo-thiotalan ann ann […]

Also posted in Cymraeg, Gaeilge, Gaelg, Language Leave a comment
%d bloggers like this: