languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Useful phrases in Amharic

A collection of useful phrases in Amharic, a Semitic language spoken in Ethiopia and Eritrea.

Key to abbreviations: inf = informal, frm = formal, >m = said to men, >f = said to women, pl = said to more than one person.

Click on any of the phrases that are links (blue) to hear them spoken. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

To see these phrases in many other languages click on the English versions. If you'd like to see these phrases in any combination of two languages, try the Phrase Finder.

English ኣማርኛ (Amharic)
Welcome እንኳን ደህና መጣህ።
(ənkwan dähna mäṭṭah) m
እንኳን ደህና መጣሽ።
(ənkwan dähna mäṭṭaš) f
Hello (General greeting) ሰላም። (sälam) [peace] - inf
ታዲያስ። (tadyass) - inf [how is it?] - inf
ጤና ይስጥልኝ። (ṭenaisṭəlləň) >frm
[may he (God) give you health on my behalf]
How are you? እንደምን አለህ፧
(əndämən alläh?) >m
እንደምን አለሽ፧
(əndämən alläš?) >f
እንደምን አላችሁ፧
(əndämən allaččhu?) - pl
Reply to 'How are you?' ደህና ነኝ። (dähna näň)
Long time no see ረጂም ጊዜ ከተለያየን።
(räǧǧim gize kätäläyayän)
What's your name? ስምህ ማን ነው፧ (səməh man näw?) >m
ስምሽ ማን ነው፧ (səməš man näw?) >f
የእርስዎ ስም ማን ነው፧ (yärswo səm man näw?) frm
My name is ... የኔ ስም... ነው (yäne səm ... näw)
ስሜ ... ነው። (səme ... näw)
Where are you from? ከየት ነህ፧ (käyät näh?) >m
ከየት ነሽ፧ (käyät näš?) >f
ከየት ኖት፧ (käyät not?) frm
አንተ ከየት ነህ፧ (antä käyät näh?) >m
አንቺ ከየት ነሽ፧ (anchi käyät näš?) >f
እርስዎ ከየት ኖት፧ (ərswo käyät not?) frm
I'm from ... እኔ ከ ... ነኝ። (əne kä ... näň)
ከ ... ነኝ። (kä ... näň)
Pleased to meet you ስለተዋወቅን ደስ ብሎኛል
(səlätäwawäqən däs bəloňňall)
Good morning
(Morning greeting)
እንደምን አደርክ? (əndämən addärk?) >m
እንደምን አደርሽ? (əndämən addärš?) >f
አንደምን አደሩ? (əndämən addäru?) frm
[how did you pass the night?]
Good afternoon
(Afternoon greeting)
እንደምን ዋልክ? (i'ndemin walik?) - m
እንደምን ዋልሽ? (i'ndemin walish?) - f
አንደምን ዋሉ (i'ndemin walu) - frm
[how did you spend the day?]
Good evening
(Evening greeting)
አንደምን አመሸህ?
(əndämən amäššäh?) >m
ምሽቱን እንዴት አሳለፍከው?
(məššətun əndet asalläfkäw?) >m
አንደምን አመሸሽ?
(əndämən amäššäš?) >f
ምሽቱን እንዴት አሳለፍሽው?
(məššətun əndet asalläfšəw?) >f
አንደምን አመሹ?
(əndämən amäššu?) frm
[how did you spend the evening?]
Good night ደህና እደር (dähna där) >m
ደህና እደሪ (dähna däri) >f
ደህና እደሩ (dähna däru) frm/pl
Goodbye
(Parting phrases)
ቻው (chaw) - inf
ደህና ሁን (dähna hun) - m
ደህና ሁኚ (dähna hunyi) - f
ደህና ሁኑ (dähna hunu) - pl
Good luck! መልካም እድል (mälkam əddəl) - inf
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
ለጤናችን (läṭenaččən)
ለፍቅራችን (läfəqraččən)
ለጓደኛነታችን (lägwadäňňannätaččən)
Have a nice day መልካም ቀን።
(mälkam qän)
መልካም ቀን ይሁንልህ።
(mälkam qän yəhunəlləh) >m
መልካም ቀን ይሁንልሽ።
(mälkam qän yəhunəlləš) >f
መልካም ቀን ይሁንላችሁ።
(mälkam qän yəhunəllaččhu) - pl
Bon appetit /
Have a nice meal
ብላ (bəla) - eat! >m
ብዪ (biy) - eat! >f
ብሉ (bəlu) - eat! - pl
መልካም ምግብ (mälkam məgəb) - good feasting
Bon voyage /
Have a good journey
መልካም ጉዞ። (mälkam guzo)
መልካም ጉዞ ይሁንልህ። (mälkam guzo yəhunəlləh) >m
መልካም ጉዞ ይሁንልሽ። (mälkam guzo yəhunəlləš) >f
መልካም ጉዞ ይሁንላችሁ። (mälkam guzo yəhunəllaččhu) - pl
I understand ገባኝ (gäbbaň) - it entered me
I don't understand አልገባኝም (algäbbaňem) - it didn't enter me
I don't know አላውቅም (alawqəm)
Please speak more slowly እባክህ ቀስ ብለህ ተናገር።
(əbakəh qässə bəlläh tänagär) >m
እባክሽ ቀስ ብለሽ ተናገሪ።
(əbakəš qässə bəlläš tänagäri) >f
እባካችሁ ቀስ ብላችሁ ተናገሩ።
(əbakaččhu qässə bəlläččhu tänagäru) pl
እባክዎ ቀስ ብለው ይናገሩ።
(ebakwo qäs beläw yenagäru) - frm
Please say that again እባክህ ያልከዉን ድገምልኝ።
(əbakəh yalkäwn dəgäməlləň) >m
እባክሽ ያልሽዉን ድገሚልኝ።
(əbakəš yalššəwn dəgämilləň >f
እባካችሁ ያላችሁትን ድገሙልኝ።
(ebakaččhu yalaččhuten degämulleñ) - pl
እባክዎ ያሉትን ይድገሙልኝ።
(ebakwo yaluten yedegämulleñ) - frm
Please write it down እባካችሁ ያላችሁትን ድገሙልኝ።
(ebakaččhu yalaččhuten degämulleñ) - pl
እባክዎ ያሉትን ይድገሙልኝ።
(ebakwo yaluten yedegämulleñ) - frm
Do you speak Amharic? አማርኛ ትችላለህ? (amariňňa təčəlalläh) >m
አማርኛ ትችያለሽ? (amariňňa təčiyalläš) >f
አማርኛ ትችላላችሁ? (amariňňa təčəlallaččhu) pl
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
አዎ፣ ትንሽ (aw tənəš)
How do you say ... in Amharic? እንዴት ነው … በአማርኛ የምለው?
(endiet näw … bä’amareñña yämmeläw)
… በአማርኛ ምን ይባላል?)
(… bä’amareñña men yebbalal)
Excuse me ይቅርታ (yəqərta) - forgivness
How much is this? ስንት ነው ዋጋው፧ (sənttə näw wagaw?)
Sorry አዝናለሁ (azənallähw)- I am sorrowful
Please እባክህ (əbakəh) - m
እባክሽ (əbakəš) - f
እባክዎን (əbakown) - frm - I beg of you
Thank you አመሰግናለሁ
(amäsäggänallähw) - I praise you
በጣም አመሰግናለሁን
(bäṭam amäsäggänallähun)
Reply to thank you ምንም አይደለም
(mənəm aydälläm) - it is nothing
ችግር የለም
(čəggər yälläm) - there is no problem
Where's the toilet? ሽንት ቤት የት ነው?
(šəntə bet yätə näw) - inf
መጸዳጃ ክፍል የት ነዉ?
(mäs'ädaǧǧa kəfl yätə näw) - frm
This gentleman will pay for everything ለሁሉም ይህ ሰዉየ ይከፍላል።
(lähulum yəh säwye yəkäflall)
This lady will pay for everything ለሁሉም ይህች ሴትዮ ትከፍላለች።
(lähulum yəč setyo təkäflalläč)
Would you like to dance with me? ከኔ ጋር መደነስ ትፈልጋለህ።
(käne gar mädänäs təfälləgalläh?) >m
ከኔ ጋር መደነስ ትፈልጊያለሽ።
(käne gar mädänäs təfälləgiyalläš?) >f
I like you (as a friend) እወድሀለሁ። (əwäddəhallähw) >m
እወድሻለሁ። (əwäddəšallähw) >f
I love you አፈቅርሻለሁ። (əfäqrəšallähw) >m
አፈቅርሀለሁ። (əfäqrəhallähw) >f
Get well soon ምህረቱን ያምጣልህ። (məhərätun yamṭalləh) >m
ምህረቱን ያምጣልሽ። (məhərätun yamṭalləš) >f
(may his (God's) mercy come for you)
Go away! ሂድ! (hid) >m
ሂጂ! (hiǧǧi) >f
ሂዱ! (hidu) - pl
Leave me alone! ለቀቅ አርገኝ። (läqäq arrəgäň) >m
ለቀቅ አርጊኝ። (läqäq arrəgiň) >f
Help! እርዳኝ (ərdaň!) >m
እርጂኝ (ərǧǧiň!) >f
እርዱኝ (ərduň!) - pl
Fire! እሳት (əsat!)
Stop! ቁም! (qum) >m
ቁሚ! (qumi) >f
Call the police! ፖሊስ ጥራ። (polis ṭərra!) >m
ፖሊስ ጥሪ ። (polis ṭərri!) >f
ፖሊስ ጥሩ ። (polis ṭərru!) - pl
Christmas and New Year greetings እንኳን አደረሰህ (ənkwan adärräsäh) >m
እንኳን አደረሰሽ (ənkwan adärräsäš) >f
እንኳን አደረሱ (ənkwan adärräsu) - frm
እንኳን አደረሳችሁ (ənkwan adärräsaččhu) - pl
[even you have ushered in (the holiday)!]
እንኳን አብረው አደረሰን (ənkwan abräw adärräsän)
[reply - even we have ushered in together!]
Easter greetings መልካም ፋሲካ (mälkam fasika)
Birthday greetings መልከም ልደት (mälkam lədät)
One language is never enough አንድ ቋንቋ ብቻ በቂ አይደለም
(and qwanqa bəča bäqi aydälläm)
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
የኔ ማንዣበቢያ መኪና በዓሣዎች ተሞልቷል
(yäne manžabäbia mäkina bä'asawoch tämoltwal) - ["fish"]
የኔ ማንዣበቢያ መኪና በእባቦች ተሞልቷል
(yäne manžabäbia mäkina bä'əbaboch tämoltwal) - ["snakes"]
(there is no word for eels in Amharic)

Cheap Web Hosting