The "Tower of Babel" in your conlang

The place to discuss your conlangs and conlanging.
Kshaard
Posts: 21
Joined: Fri 27 May 2011 2:53 am

Re: The "Tower of Babel" in your conlang

Postby Kshaard » Mon 11 Jun 2012 5:57 pm

eyh. tuh klmz dul bowsaləχ es!
(Yes. You understand this very well!)

tuh ŧiŋəχ l purs kwoš muldy utalzk es ntereŋ?
(How many people do you think use this website?)

User avatar
Tikolm
Posts: 399
Joined: Mon 10 Aug 2009 8:09 pm
Location: Sylvara, Massachusetts

Re: The "Tower of Babel" in your conlang

Postby Tikolm » Tue 12 Jun 2012 3:56 pm

Kshaard wrote:eyh. tuh klmz dul bowsaləχ es!
(Yes. You understand this very well!)

Si, ro zo xengil si loago vīzqa. Xem ro zo anglil loago vīzqa boka. >eyh< >fol< xōt?
No, I don't understand žeŋ very well. But I do understand English very well. (The translation, that is. :P) "eyh" means "yes", doesn't it?
tuh ŧiŋəχ l purs kwoš muldy utalzk es ntereŋ?
(How many people do you think use this website?)

Rusa. Boka rusa, xem ro zo serxok zeam si psico. Os zo tikolmil tlel "100000000"-tik si wubot.
Many. Very many, but I don't know the exact number. And Tikolmian doesn't have any words for 100000000 and such numbers. (So even if I gave you an estimate, I couldn't translate it.)

User avatar
Tikolm
Posts: 399
Joined: Mon 10 Aug 2009 8:09 pm
Location: Sylvara, Massachusetts

Re: The "Tower of Babel" in your conlang

Postby Tikolm » Sun 15 Jul 2012 12:13 am

Here it is in Leafoosish:
1. E afa le fond antier yn lang e li fim mo.
2. E gan feiasean-aill dell est, truferan-aill yn seam an la ter de Sinar, e fiferan-aill lâ.
3. E dditeran-aill li yn ell ewtir, »Fenon, ffabricon dill fraic, e gwison-li fen.« E aferan-aill bric pur pier e fitym pur mortier.
4. Pys diteran-aill, »Fenon, bastison-nu yn sitedd e yn tur con son some ddan li cil, e fabricon-nu yn nom pur nusewtir, an ca som dispersedd nu syr tut la der.«
5. E fen an ba le Senyr pur feir le sitedd e la dur ce aferan bastidd li enffen dill hymin.
6. E ddirith le Senyr, »Regard, son-aill yn pwple, e on-aill tut yn lang, e e'se swlman le gomansman de se ge feron-aill. E sera fentenan ren ce broposeran-aill â fêr emposible. Fenon, alon-nu an ba e lâ gonfyson-nu lwr lang, pur ce ne gomprendron-aill ren li yn li ewtir.«
7. Donc dispersa le Senyr li dde lâ syr tut la der, e aresteran-aill de fastir le sitedd.
8. Pur sâ es son nom Babel, pars ce lâ ddispersa le Senyr li syr tut la der.

Kshaard
Posts: 21
Joined: Fri 27 May 2011 2:53 am

Re: The "Tower of Babel" in your conlang

Postby Kshaard » Sun 15 Jul 2012 2:38 pm

meh εltläpn žeŋχana, meh εltläp ra obež səpk olm tuh sənzk vrey.
(I didn't mean žeŋ, I meant the think about you not existing.)

User avatar
Tikolm
Posts: 399
Joined: Mon 10 Aug 2009 8:09 pm
Location: Sylvara, Massachusetts

Re: The "Tower of Babel" in your conlang

Postby Tikolm » Sun 15 Jul 2012 4:46 pm

Kshaard wrote:meh εltläpn žeŋχana, meh εltläp ra obež səpk olm tuh sənzk vrey.
(I didn't mean žeŋ, I meant the think about you not existing.)

Ro lō.
(Fei-ey./I see.)

Tovel
Posts: 21
Joined: Wed 25 May 2011 12:54 pm

Re: The "Tower of Babel" in your conlang

Postby Tovel » Sat 29 Sep 2012 12:49 pm

It goes in tollir:
1-tor miiqhat hfèxuzaar forarè ngèséthalû hoziriekh xo ngé ngé·ékhairèkh qhothixèònûkh HoxèlyaHoxû tiqharûxli.
2-xo hlastaètoqhont omé thangorqhont ngèhfèqhaiòkh èzaaHoxi xinaHox lintèllar qhongorqhont lyaithèr xo eHulyangorqhont aikh Ho.
3-xo xizahlutéqhoqhont aikh éngaaxa énaoxè omakh: huxre zaangngaruhlu xo Huhûzaa tokh. xothieqhont xûkh èzaangngaruhlu èHoxèliu èthangngaHox xo èzaaraiukhnoa èHoxèliu èhiraithaHox.
4-xo xzaqhongorqhont omakh: toqhitèhfu ngèhééròkh xo iròkh ngèhfèqhitu èhfurtua hfuingoi èthéezaaxés xo xottoi huxe xémi aikh ngèséthaxaikh omothèkh hfûihluikhomii èhfèxuzaar foraxés.
5-xo ngèhfaeqhont èsakhè hfééngur zèhli èhééròkh xo èhfèqhitèkh xiqhitengorqhatahl eirikhèiut ehoroHoxè.
6-xo xizaséthahloqhont èsakhèiu omakh: xiangor ngètikhtir hozir xo xoriséthangor ngèséthalû hozi·ikh xo tòihfangorekh èliqhitèkh xo ngiiomii hfuri unixòngè xûkh.
7-tuxae lyé tir irèthèr xo thrilie èqhûséthaliekh hfééthèr huxingo zungirat railyori unixirè éséthaliekh èxûrûxomiè.
8-xo xûzahfûhloqhont èsakhèiu tir lisûhux tiqhair Hoxthè neeahl hfiHoxi èzaar foraHox xo hfungor toqhitèrakhx éhéeròkh.
9-runahloqhont irax hfahféhl rie irèthèr, hféethèr xorûthrilieqhont èsakhèiu èséthaliekh èhfèxuzaar foraHox tiqhair Hoxèliu, xo xûzahfûhlo hfiHoxi èhûzèhloHox èhfèxuzaar foraHox tiqhair Hoxtè.

torunahllé ngeqhitèkh xo lyangûhlléi·i èséthaxaakh ngèraiséthaxar naiHoxi.
(I'll explain the structure and write the text in an other comment).
Native: Català
Prefectly: Castellano
I can defend me: English, Français
I have some knowledge and learning: lingua latina, русский язык, 日本語, עִבְרִית, Cymraeg.
Own: tollir

Elijah
Posts: 96
Joined: Sat 28 May 2011 7:24 am
Location: Colorado in the US

Re: The "Tower of Babel" in your conlang

Postby Elijah » Fri 19 Oct 2012 12:55 am

Hmmmmm. Lots of fricatives. And is that tone?
Native: American English
Learning: Mandarin, Burmese, Japanese
Want to learn: Cantonese, ASL, Basque?

Remd
Posts: 91
Joined: Thu 13 Aug 2009 4:55 pm

Re: The "Tower of Babel" in your conlang

Postby Remd » Sat 20 Oct 2012 6:01 pm

Here, this is my translation of the Tower of Babel text in Ghanei (/'ʁanɪ/). It's a direct translation from a Spanish version, so it might be slightly different if translated from English.

Ghanei is a conlang I was creating a long time ago for a role playing game and it's a little dead right now. I wanted to give it a Romance flavour with an Arabic-like derivation system. However, I'm not sure if I achieved it.

Since I wanted it to have some Portuguese features, the phonology is somehow difficult to guess by the orthography. I'll provide an IPA transpription for each sentence. There may be some mistakes though :roll: .

1. Ve dhan nalhairo i sör zajada de zajén ves örde shasö.
/Və'ðan nɐl'hajru i'sɔr zɐ'dʒadɐ dəzɐ'dʒɛn və'zɔrd 'ʃasə/

2. Gháriz vuchete las mabsho, es vennen luvete i servairo ves gamla Shinárat, ö idhan da chamsete.
/'ʁariz vu'xɛt lɐʃ'mabʃu əʃ'vɛnːən lu'vɛt isər'vajru vəʃ'gamlɐ ʃi'narɐt u'iðɐn 'da xɐm'sɛt/

3. I cö vazen dat tölete ai caren: ‘Son van cavzan vaflien, ö busdhan ves haida’. Ö dhehes da chimete vaflien neizen vafels, ö lövno neizen levne.
/i'kɔ 'vazən 'dat tɔ'lɛt aj'karən. son'van 'kavzɐn vaf'liən u'buʃðɐn vəʃ'hajdɐ. uðə'heʃ 'da xi'mɛt vaf'liən 'nɛjzən 'vafəlz u'lɔvnu 'nɛjzən 'lɛvən/

4. Jaive da tölete: ‘Son van fahagan i cínie man i dácher zai vase ghan es mascö. Ö man hes van harjés dashirche ö van nei de muvés nör es örde shasö.’
/'dʒɐjv 'da tɔ'lɛt. son'van fɐ'hagɐn i'ki'niː mɐni'daxər zɐj'vas ʁɐnəʃ'maʃkə. umɐn'heʃ 'van hɐr'ʒeʃ dɐ'ʃirx u'van 'nej demu'veʃ nɔrə'zɔrd 'ʃasə/

5. Ma es Sove jöcén ca leivér es cínie ö es dácher zais es vennen fahagete,
/maʃ'suv ʒɔ'ken kalej'ver əʃ'ki'niː uʃ'daxər zɐjzəʃ'vɛnːən fɐhɐ'gɛt/

6. ö hei teilén: ‘Shasör dat höbles i teijo sör ö zajes i vanara sör; hes dane sördei es dhalzairo hun cavzent, ö da böcés gachér shasö zai da beitran.
/u 'hej təj'len. 'ʃasər 'dat 'hɔbləz i'tejʒu 'sɔr u'zadʒəz ivɐ'narɐ 'sɔr. 'heʃ 'dan 'sɔrdɪʃ ðɐl'zajru hun'kavzənt u'da bɔ'keʃ gɐ'xer zɐj'da 'bejtrɐn/

7. Vai lömai jöcér ca shurchér hun vanara, ca en da nei hazzan’.
/'vaj lɔ'maj dʒɔ'ker kaʃur'xer hunvɐ'narɐ kaən'da 'nej 'hazːɐn/

8. Dhehes es Sove hun muvén, ö te hes da bidhete fahagér es cínie.
/ðə'heʃ əʃ'suv hunmu'ven u te'heʃ 'da bi'ðɛt fɐhɐ'ger əʃ'ki'niː/

9. Te hes es cínie de mölén Babel, te en es Sove shurchén idhan es zajada es vennent shasö es ördet, ö jie idhan hei hun muvén nör es örde shasö.
/te'heʃ əʃ'ki'niː demɔ'len Bɐ'bel, tenəʃ'suv ʃur'xen 'iðɐn əʃzɐ'dʒadɐʃ 'vɛnːənt 'ʃasəz 'ɔrdət udʒi'iðɐn 'hej hunmu'ven nɔrə'zɔrd 'ʃasə/

So what do you think?

Tovel
Posts: 21
Joined: Wed 25 May 2011 12:54 pm

Re: The "Tower of Babel" in your conlang

Postby Tovel » Sat 27 Oct 2012 12:38 pm

I've written the text in the language characters.
part 1.jpg
part 1.jpg (209.37 KiB) Viewed 6954 times

part 2.jpg
part 2.jpg (220.54 KiB) Viewed 6954 times
Native: Català
Prefectly: Castellano
I can defend me: English, Français
I have some knowledge and learning: lingua latina, русский язык, 日本語, עִבְרִית, Cymraeg.
Own: tollir

User avatar
choc_pud
Posts: 118
Joined: Fri 21 Sep 2012 12:53 am

Re: The "Tower of Babel" in your conlang

Postby choc_pud » Mon 29 Oct 2012 6:18 pm

Here is the Tower of Babel passage in my conlang, Fenlian:

Tgenghesiss 11. 1-9:

1 Ornth nga cghameghas 'efghebh tgang dann ricc bhrorchlh, ornth dann bhigharach.
2 Ornth cumann bha careyghar, afash thing bha co cghbhay nga dh-icghshe; thing bha ess dann dofotg eeng'a rill fern Ciania, onrth 'arrash bha common thing.
3 Onrth 'ing bha ngabh eeng atgeghass “Co, dh-ornth uurh hacca brichabha uchige, ornth 'eghen phrorghrorbghech uchige”. Ornth 'ing bha bhrorchlh carregg brichabha, ornth guuregg thing bha bhrorchlh ngach morttach.
4 Ornth 'ing bha ngabh “Co, dh-ornth uurh fhacca dann carriph uchige, ornth dann cghofecghsh, ornth nga fite fhacca estabbach eeng 'a Cencghsheghasrill. Ornth uurh fhacca dann fern uchige, tharunge efe uurh tgef bha dh-uce abufe nga cghameghas 'efghebh.
5 Ornth Cencghsheghas bha lheme iln nga bha dh-ess nga carriph ornth nga carregg essar nga fheollanbha rhra elrhabha bha uchige.
6 Ornth Cencghsheghas bha ngabh “Biolng, nga bheyghillog tgef dann, ornth 'ing bhrorchlh belelh dann bhigharach, ornth dharrhfé thing thabh careyghar. Ornth deghamuun cumunnlogh aguss fran tgef yengha tharunge theghen, essar thing aguss phacara careyghar.
7 Co, dh-uurh fhacca dh-iln tharrash co, ornth tharrash uurh fhacca thingang bhigharach yengha uchige, soe thing can logh aguss daeghabh atgeghass ngabh”.
8 Soe Cencghsheghas bha dh-uce theghen cghbhay tharrash abufe nga cghameghas 'efghebh, ornth 'ing bha thabh nga carriph logh uchige.
9 Ornth soe nga fern rhra pogeghaghce tgef Babéghl, enghethe tharrash Cencghsheghas bha tume nga bhigharachbha rhra nga cghameghas 'efghebh, ornth cghbhay tharrash Cencghsheghas bha dh-uce abufe nga cghameghas 'efghebh.

Any comments? Lhane ngabhadh? Some words look very similar to English words but that is a coincidence.
Þu forstanden myccel gód Ængliscum!
Du forstår mal godt dansk!
Du verstehest sehr gut Deutsch!
Vous comprendez très bonne, la français!
Вы знат очынь хорошо па-Русский!
Folchen þeo meor goð Sursðk!
Du farstanden rijt gut Norslandich!


Return to “Conlangery”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests