Georgish - First Conlang

The place to discuss your conlangs and conlanging.
User avatar
i9113n
Posts: 14
Joined: Fri 10 Sep 2010 8:53 pm
Location: USA

Re: Georgish - First Conlang

Postby i9113n » Tue 30 Nov 2010 3:21 pm

As for the final consonant, here are some verbs that end in consonants that conflict with the tense ending. Most are resolved by putting ū between the root verb and the tense ending:

mīs = to come
mīsūsāc = it will have come

czûc = to send
czûcūcē = you were sending
Jūdä la'prrogētc ser la wēlc đac kyuwedä ŋot.
Be the change you want to see in the world.

Image

User avatar
i9113n
Posts: 14
Joined: Fri 10 Sep 2010 8:53 pm
Location: USA

Re: Georgish - First Conlang

Postby i9113n » Wed 01 Dec 2010 2:28 am

NOUNS
FÛNÄWI

CASES - girēzoni
Georgish has 9 different cases used to modify nouns and describe their function in a sentence or describe the nouns themselves. They are:

Nominative - the subject - see below
Genitive - the noun possessed by something - see below
Anti-Genitive - the noun possessing another - see below
Sarcastic - used in literature to show sarcasm - S: -lēnîn/-ūlēnîn P: -lēnîn
Tentative - to show the noun is not complete; the same as using "like" - S: ïr' P: -wïr
Instrumental - the noun which is being used to complete an action - S: -ânzt/-cânzt P: -cânzt
Comitative - to show companionship with the noun; "together with [...]," more accurately "in company with [...]" - S: -sî/-ūsî P: -sî
Abessive - shows not being in company with the noun - S: -nīsî/-ūnīsî P: -nīsî
Terminative - to show the end of a noun, "the end of [...]" - S: -nî/-ūnî P: -nî

Nouns are grouped into three declensions. Their declension assignment affects their Genitive and Anti-Genitive endings. The three declension endings (singular only, plural is always -i/-fi:

1. -po, -pyar, -war, -jur
Genitive: ēz'
Anti-Genitive: -garz (S+P)
Example: fôŋūpyar = the house
ēz'fôŋū = of a house
fôŋūgarz = [...]'s house

2. -ū, -ēn, -īn, -yū
Genitive: az'
Anti-Genitive: -ēj/-cēj (S) -därc (P)

3. -aĉ, -esz, -zēf
Genitive: îz'
Anti-Genitive: -tē (S+P)

By the Way: The letter ä in Georgish actually means /e/, not the same as /ɛ/
Jūdä la'prrogētc ser la wēlc đac kyuwedä ŋot.
Be the change you want to see in the world.

Image

User avatar
i9113n
Posts: 14
Joined: Fri 10 Sep 2010 8:53 pm
Location: USA

Re: Georgish - First Conlang

Postby i9113n » Fri 03 Dec 2010 9:58 pm

MOOD

Georgish has two moods: imperative and indicative. The indicative mood is used by default, and the imperative mood is used to form commands. It affects verbs/nouns by adding the suffix -tci/-ūtci.

Thus:
"Geoge, come here!" would be:
Jorj, ŋīsŋatci!

The -tci is generally added to the verb of a command, but when the command requires more stress, the -tci may be added to the subject:

Jorjūtci, ŋīsŋatci!!

PUNCTUATION

Georgish punctuation is much like English punctuation in the marks' uses:

« » = quotes
" " = quotes within quotes
? = question mark
! = exclamation mark
: = colon. Used as an English colon but may also be used as a period. Using it as a period is considered "upper class" Georgish and is used in most legal documents.
. = period, the same as English
, = comma, the same as English
' = apostrpophe, used only to add a prefix to a word, such as az', cē', la' AND as a decimal placemark
| = (i'm not sure what it's called) used to mark decimal places and in place of the / when it is used in English. I.E, 12.384 would be 12|384, and 12/3/10 would be 12|3|10.
Jūdä la'prrogētc ser la wēlc đac kyuwedä ŋot.
Be the change you want to see in the world.

Image

locuroso
Posts: 21
Joined: Thu 30 Apr 2009 10:56 am

Re: Georgish - First Conlang

Postby locuroso » Tue 04 Jan 2011 5:59 pm

linguoboy wrote:Also, ditto to everything he said about your unconventional letter assignments. I see this a lot in nooblangs and I just don't understand what motivates it.


Maybe he just wanted to try and be creative.
Native language: English Canadian
Intermediate: Spanish
Working Knoledge: French

linguoboy
Posts: 1029
Joined: Sun 19 Apr 2009 9:02 am

Re: Georgish - First Conlang

Postby linguoboy » Tue 04 Jan 2011 7:16 pm

locuroso wrote:
linguoboy wrote:Also, ditto to everything he said about your unconventional letter assignments. I see this a lot in nooblangs and I just don't understand what motivates it.

Maybe he just wanted to try and be creative.

Maybe he did, but there are better ways of going about it.
english*deutsch*nederlands*català*castellano*gaelainn*cymraeg*français*svenska*韓國말*漢語

User avatar
i9113n
Posts: 14
Joined: Fri 10 Sep 2010 8:53 pm
Location: USA

Re: Georgish - First Conlang

Postby i9113n » Wed 05 Jan 2011 4:26 am

Verses 1 through 7 of the Tower of Babel:

1: Yētc tôm ĝīkoc mirpi zprrēkīn un ʒē wiri Nīvakc.

2: Ʒē ôiū cībēĝocwēc lāundi onzc, rospic lāugīm lāunds Sīnaraz ʒē īsprēcpic ēk.

3: Ʒē kyudepic ʒēcōki, «Mīsmatci, yund’krūzurpäc baczkūfi, ʒē yund’dēʒīnpäc baczkūfi bōkcūsyo». Ʒē mirpic backū pre akmū, ʒē bīdūmīn pre suskyēdi.

4: Fāuc kyudepic, «Mīsmatci, yund’krūzurpäc stuf, ʒē yund’krūzurpäc bokstaaz mīĉ spītc hamotcēns, ʒē yund’krūzurpäc brāndīs pre ʒēcōki, ąmūc fanūczūđęrbīc Bēĝulīkc ŵîdēcūsē zū tôm ĝīkoc».

5: Ʒē Lärd przēcpi grzodnte ŝē päʒ stuf ʒē boksta, boksta octopofi määniēz krūzurtûc.

6: Ʒē Lärd kyudepi: «Vinzc, ĉec zudmään un, ʒē boi mirdäc zprrēkīn un; ʒē la dä teni traeaʒ uw zudkrūzursuc; ʒē ântrzū cāuĉsuc dä yētc nīsoazū poa đrec.

7: Mīsmatci, yund’moipäc grzodn, ʒē laciu cēgądūczuc zprrēkīn đrecēz, ŝē yund’nī’zudkīczkodäc kûnū ʒēcōkiēz."

EDIT: there are several new letters in this, most notably Ʒ ʒ, which represents the same sound as J j. Also an ogonek under a vowel represents a doubling of its length. (ę = ee, ą = aa, etc.)
Jūdä la'prrogētc ser la wēlc đac kyuwedä ŋot.
Be the change you want to see in the world.

Image

Demonic_Duck
Posts: 10
Joined: Sat 18 Apr 2009 4:41 pm

Re: Georgish - First Conlang

Postby Demonic_Duck » Mon 14 Feb 2011 10:31 pm

i9113n wrote:Genitive - the noun possessed by something - see below
Anti-Genitive - the noun possessing another - see below

Surely this should be the other way round - genitive for the possessor and anti-genitive for the possessed.

User avatar
i9113n
Posts: 14
Joined: Fri 10 Sep 2010 8:53 pm
Location: USA

Re: Georgish - First Conlang

Postby i9113n » Tue 15 Feb 2011 4:11 am

Well recently I got rid of the ante-genitive and simplified it into only a genitive case. For example:

Määm brrecaz tū Flednjä.

The genitive is in 'brrec' and is formed by adding either -az, -ez, or -îz. -ez is considered correct. It is always translated as "of," in this sentence meaning literally "mom of dog (she) is in Finland," translated as "the dog's mom is in Finland."

You may notice I have changed the verb structure and added some locative cases. Most of the info on Georgish is a bit outdated, I will change it when I have the time. :)
Jūdä la'prrogētc ser la wēlc đac kyuwedä ŋot.
Be the change you want to see in the world.

Image


Return to “Conlangery”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests