Talk in your conlang

The place to discuss your conlangs and conlanging.
Cthulhu
Posts: 72
Joined: Tue 11 Aug 2009 8:16 pm

Re: Talk in your conlang

Postby Cthulhu » Wed 12 May 2010 3:58 am

Ēş Kōnlan Impesilesv eş kōrāx. Ţudşc erģăwv!

/ɛ:ʃ kɔnleɪn ɪmpi:sɪ'li:sə i:ʃ kɔræθ/ /ʦudɕɕ i:rʤa:və/

Your conlang is great, Imbecilica, Good work!
Native: English (US)
Fluent: Français
Learning: русский язык
Hope to learn: Magyar, Tatar

Conlang projects: Aħkvm, upcoming unnamed project.

imbecilica
Posts: 177
Joined: Sun 19 Apr 2009 8:37 am

Re: Talk in your conlang

Postby imbecilica » Wed 12 May 2010 6:57 am

感恩伴에!はは!
[Gam'eun ban'e! Haha!]
Thank you! *laugh*

今日伴에코레네?
[Geum'il ban'e kore ne?]
[How are you today?]
Clicky > My BLOG

Cthulhu
Posts: 72
Joined: Tue 11 Aug 2009 8:16 pm

Re: Talk in your conlang

Postby Cthulhu » Thu 13 May 2010 1:34 am

Păk, păk. Vn ēş?

Good, good. and you?
Native: English (US)
Fluent: Français
Learning: русский язык
Hope to learn: Magyar, Tatar

Conlang projects: Aħkvm, upcoming unnamed project.

User avatar
Tikolm
Posts: 399
Joined: Mon 10 Aug 2009 8:09 pm
Location: Sylvara, Massachusetts

Re: Talk in your conlang

Postby Tikolm » Thu 13 May 2010 5:45 pm

Ro qim cikzel it wubo si. Ro "conlang", "mother" ik "seizure" psico si lufos wic.
I don't have a lot of words. I don't know how to say "conlang", "mother" or "seizure".

Uq wic xō?
How is everything?

Gesithan
Posts: 33
Joined: Mon 10 Aug 2009 3:22 pm

Re: Talk in your conlang

Postby Gesithan » Sat 15 May 2010 2:49 pm

Es hygegømer ŧu aǥan so lyte værtin in ŧu "con-cweđan".
"It is sad you have so few words in your conlang."

Åll Ghyt en Heanseyg, mań
"It's all pretty good in Haunsieg, man!"

Se Cyŋingesiŧas er yrŧancen ẃit hjør end æxa, so E gøsan nyt ti ĺyfi Osric end Ætta, hu er ẃit ŧa Cyŋin tidag.
"The King-Friends are deadly-skilled with sword and axe, so I chose not to call out Osric end Ætta (implies prejudice against said people), who were with the King (on his side during the argument implied to happen at the King's table) today.

User avatar
Tikolm
Posts: 399
Joined: Mon 10 Aug 2009 8:09 pm
Location: Sylvara, Massachusetts

Re: Talk in your conlang

Postby Tikolm » Tue 18 May 2010 5:51 pm

I actually do have a lot of words in my conlang. There are some words, though, that I just can't figure out. (Sorry, didn't say that in my conlang - didn't bother to translate it :))

Ro Gesidanol conlang heanseygil qapo :mrgreen: :)

Cthulhu
Posts: 72
Joined: Tue 11 Aug 2009 8:16 pm

Re: Talk in your conlang

Postby Cthulhu » Wed 19 May 2010 4:39 am

Þið er en nyð Konlang ad jek gevøk ag fyr en får dagj.

Lyv ensdyrgjøg jek mynð.

This is a new conlang that I have been working on for a few days.

I would love feedback on it.
Native: English (US)
Fluent: Français
Learning: русский язык
Hope to learn: Magyar, Tatar

Conlang projects: Aħkvm, upcoming unnamed project.

imbecilica
Posts: 177
Joined: Sun 19 Apr 2009 8:37 am

Re: Talk in your conlang

Postby imbecilica » Wed 19 May 2010 5:33 am

This isn't really a conlang - it's simply Vietnamese with a change in tones.

2. Then the tones are switched as such;
1 - Ngang (a)
2 - Sắc (á)
3 - Huyền (à)
4 - Hỏi (ả)
5 - Ngã (ã)
6 - Nặng (ạ)

1 <--> 3, 2 <--> 6, 4 <--> 5

Chao cạc bán Tồi tền la Chùng (Hi all, my name is Chung)...now this can be spoken and sounds like some weird dialect! It can create humurous things like:

Chìm lợn (to sink a pig) <--> Chim lớn (a large bird, a large genitalia).
Còn cù (to still be enticing) <--> Con cu (a type of bird, a penis).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Theo cốt truyện của Starcraft sẽ nối tiếp cốt truyện của StarCraft: Brood War, một số nhân vật cũ cũng sẽ xuất hiện, thông tin chi tiết về cốt truyện vẫn chưa được Blizzard công bố.

Thèo cột truyến cũa Starcraft sẻ nội tiệp cột truyến cũa Starcraft: Brood War, mốt sộ nhần vất củ củng sẻ xuật hiến, thồng tìn chì tiệt vê cột truyến vẩn chừa đước Blizzard cồng bộ

From a distance, they look the same! :D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Defense of the Ancients (tên thường gọi DotA) là một màn chơi tự làm dành cho trò chơi Warcraft III: The Frozen Throne, dựa vào màn "Aeon of Strife" cho StarCraft. Mục tiêu của màn chơi là tiêu huỷ Ancient (Thánh tích) của đối phương, một công trình được bảo vệ kỹ lưỡng ở góc của màn chơi Người chơi sẽ điều khiển các nhân vật là các anh hùng, và sẽ được sự trợ giúp của đồng minh và các nhân vật do máy tính điều khiển được gọi là "creeps". Như trong các trò chơi theo lượt, người chơi sẽ gia tăng cấp độ người hùng của mình và dùng gold (vàng) kiếm được để mua trang bị.

Defense of the Ancients (tền thương gói la DotA) la mốt man chời tứ lam danh chò tro chời Warcraft III: The Frozen Throne, dứa vao man "Aeon of Strife" chò Starcraft. Múc tiều cũa man chơi la tiều huỹ Ancient (Thạnh tịch) cũa đội phường, mốt cồng trinh đước bão vế kỷ lưởng ỡ gọc cũa man chời Ngươi chời sẻ điêu khiễn cạc nhần vất la cạc ành hung, va sẻ đước sứ trớ giụp cũa đông mình va cạc nhần vất dò mạy tịnh điêu khiễn đước gói la "creeps". Nhừ tròng cạc tro chời thèo lướt, ngươi chời sẻ già tằng cập đố ngươi ành hung cũa minh va dung gold (vang) kiệm đước đễ mùa tràng bí.

I think I will go sleep now haha...headache ~.~

Interestingly, "dùng gold kiếm" and "dung gold kiệm" can mean respectively "to use the gold one finds" and "to lend the gold one accumulates".
Clicky > My BLOG

User avatar
Tikolm
Posts: 399
Joined: Mon 10 Aug 2009 8:09 pm
Location: Sylvara, Massachusetts

Re: Talk in your conlang

Postby Tikolm » Thu 20 May 2010 3:26 am

Cthulhu wrote:I would love feedback on it.

I gave you feedback on it. Maybe you couldn't understand it, but I said in Tikolmian that I liked Higgish. ;)

Cthulhu
Posts: 72
Joined: Tue 11 Aug 2009 8:16 pm

Re: Talk in your conlang

Postby Cthulhu » Thu 20 May 2010 4:06 am

Tikolm wrote:I gave you feedback on it. Maybe you couldn't understand it, but I said in Tikolmian that I liked Higgish. ;)


You may be confusing me with Gesithan, the one I just spoke in is a new Germanic conlang I just made called Sjallbår.
Native: English (US)
Fluent: Français
Learning: русский язык
Hope to learn: Magyar, Tatar

Conlang projects: Aħkvm, upcoming unnamed project.


Return to “Conlangery”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest