who can help me to make a input system

The place to discuss alphabets and other writing systems.
wooh
Posts: 1
Joined: Tue 08 Oct 2013 7:28 am

who can help me to make a input system

Postby wooh » Sun 24 Nov 2013 3:59 pm

sủng Gẳm
侗语
   侗族,是中国的一个少数民族,自称为“Gam”,英语翻译为“Kam”,汉语称为“侗”。人口近三百万。主要聚居于贵州省东南,湖南省西南,广西东北部分县份。在国外,也有侗族支系;老挝叫做“康”族,越南叫做“宋”。
   侗族有自己的语言,属于汉藏语系壮侗语族侗水语支。侗族历史上没有相应的文字记录自己的语言。侗语需要一套记录它的侗文,这一套新侗文是经过三年的思考于2013年8月份创制出来的。这套新侗文充分考虑了侗语各方言声韵,表音准确,齐全。
侗文字母及发音
一 字母(28个)
A[a] Ă[ɐ] B[pe] C[ʦʰe] D[te] E[e] F[ef]
G[ke] H[ha] I[i/ɿ] J[ʨe] K[kʰ] L[el] M[em]
N[en] O[o] Ơ[ə] P[pʰe] Q[qe] R[ez] S[es]
T[tʰe] U[u] V[ve] W[wa] X[ɕi] Y[ja/y] Z[ʦe]

注:
1. i在z、c、s后面时,发[i]音,例如:sì(四);在tr、ts、sh后面时,发[ɿ]音,例如:tri tsí(支持)、lạo shi(老师)。

二 声母(30个)
b[p] p[pʰ] m[m] mh[mh] w[w] d[t]
t[tʰ] n[n] nh[nh] l[l] lh[lh] g[k]
k[kʰ] q[q] qh[qʰ] ng[ŋ] ngh[ŋh] gh[ɣ]
h[h] j[ʨ] ch[ʨʰ] ny[ȵ] x[ɕ] y[j]
z(tr)[ʦ] c(ts)[ʦʰ] s(sh)[s] r[z] f[f] v[v]

三 韵母
a[a] ă[ɐ] i[i] u[u] e[e] o[o] ơ[ə] y[y]
ia ie io iu
ua ue uo ui
ai[ai] ay[ei] ei[əi] ao[au] eu ou[ɐu] ơu[əu]
iai iei iao ieu iơu iiu[ʲu] iui
uai uei uao ueu uiu
an am ang ap at ak
ian iam iang iap iat iak
uan uam uang uap uat uak
ăn ăm ăng ăp ăt ăk
iăn iăm iăng iăp iăt iăk
uăn uăm uăng uăp uăt uăk
in im ing ip it ik
iin[ʲn] iim[ʲm] inh[ʲŋ] iip[ʲp] iit[ʲt] iik[ʲk]
uin uim uing uip uit uik
un um ung up ut uk
iun ium iung iup iut iuk
en em eng ep et ek
ien iem ieng iep iet iek
uen uem ueng uep uet uek
on om ong op ot ok
ion iom iong iop iot iok
uon uom uong uop uot uok
ơn ơm ơng ơp ơt ơk
iơn iơm iơng iơp iơt iơk
uơn uơm uơng uơp uơt uơk

注:y在辅音后面和单独成词时发[y],例如:guan ý(关于);在词首时发[j]音,例如:lỵ yớu(旅游)。

四 声调
本套侗文以六个调的侗语为准,六调侗语声调数目少,音调简单易学。
声调 ba bá bà bạ bả bã
调值 33 11 51 31 45 24

五 拼写
按词分写,多音节语素用连字符“-”连写。例如:dỉn-du东西。就像汉语的“蝙蝠”“玻璃”一样不能分开的,分开了就不具有这样的意思了。
声调符号标写在主要元音上面;当i、u并排时,始终将声调符号标在u上面。
3. 标点符号的使用与所有拉丁字母文字系列的标点符号同。
4. 借入外语语词时,是无声调语言的且是拉丁字母系列的,直接用原形,读其原音,例如:America。非拉丁字母系列的按侗语借读音书写,语素的音节之间用连字符连接。
借入有声调语言的按侗语借读音书写,语素间用连字符连接。
5. 语气词都在词尾加上h以区别于实词。例如:bạh,hảh,lih,ah。

Return to “Writing systems”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests