粵譯 迦梨密·墨嫩拿 (隱言集)

The place to use Languages other than English (LOTE) to discuss whatever you like.
penkyamp
Posts: 41
Joined: Wed 12 Aug 2009 4:27 pm

粵譯 迦梨密·墨嫩拿 (隱言集)

Postby penkyamp » Wed 24 Nov 2010 2:59 am

gäleymàt màkneùnna
yãntyin jàb

1. O SON OF SPIRIT!

My first counsel is this: Possess a pure, kindly and radiant heart, that thine may be a sovereignty ancient, imperishable and everlasting.


一、

阿靈氣個仔啊!

我嘅第一個教導系:
擁有一個純潔,慈善同光熱嘅心。
咁樣你就會成為一個
恆古,不朽,永生嘅主體


《yät》

â lenkhêy gô jãy â

ngó gê dàyyät gô gâudòw hày

yõnkyáw yätgô sontgîd , cisìn tonk guöngyìd gê sämp

gãmpyeöng néy jàw wúi senkway yätgô

hankgũ, bätlãw, wénksänk gê jeũtãy

2. O SON OF SPIRIT!

The best beloved of all things in My sight is Justice; turn not away therefrom if thou desirest Me, and neglect it not that I may confide in thee. By its aid thou shalt see with thine own eyes and not through the eyes of others, and shalt know of thine own knowledge and not the knowledge of thy neighbour. Ponder this in thy heart how it behoveth thee to be. Verily justice is My gift to thee and the sign of My loving kindness. Set it then before thine eyes.


二、

阿靈氣個仔啊!

我喺所有嘢入邊
最鍾意嘅就係正義
如果你渴望我
就唔好背離佢
想我同你傾訴秘密
就唔好冷落佢
你靠佢嘅幫助就可以
用你自己嘅雙眼
而唔係人哋嘅眼睛睇嘢
用你自己嘅知識
而唔係遞個人嘅知識來通曉事物
喺你自己心入邊慢慢唸
點樣將佢喺你身上實踐先合適
真系:正義系我畀你嘅禮物
系我仁慈嘅徵象
將佢放喺你眼前啦!


《yì》

â lenkhêy gô jãy â

ngó hãy sõ-yáw yé yàpbïn

jôy jönkyî gê jàwhày jênkyì

yeuguõ néy hôdmòng ngó

jàw mhõw bûiley kóy

seõng ngó tonk néy kënksôw bêymàt

jàw mhõw lánglòg kóy

néy kâu kóy gê böngjò jàw hõ-yí

yònk néy jìgëy gê seöngngán

yi mhày yantdèy gê ngánjënk tãyyé

yònk néy jìgëy gê jïsëk

yi mhày dàygô yant gê jïsëk lay tönkhĩu sì-màt

hãy néy jìgëy sämp yàpbïn mànmän nãmp

dĩmyeöng jeöng kóy hãy néy säntseòng sàtcín sïn hàpsëk

jänthày

jênkyì hày ngó bẽy néy gê láymàt

hày ngó yantci gê jënkjeòng

jeöng kóy fông hãy néy ngáncin lä


3. O SON OF MAN!

Veiled in My immemorial being and in the ancient eternity of My essence, I knew My love for thee: therefore I created thee, have engraved on thee Mine image and revealed to thee My beauty.

三、

阿凡人個仔啊!

我知道
被遮喺我永生嘅存在同恆古嘅本原後邊
系我對你嘅疼錫
因為咁我創造咗你
重喺你身上鐫刻咗
我嘅形象
同向你透露出
我嘅美麗

《säm》

â fanyant gô jãy â

ngó jïdòw

bẽy jë hãy ngó wénksänk gê ceunjòi tonk hankgũ gê bũnyeun hàwbïn

hày ngó dôy néy gê tônksêg

yäntwày gãmp ngó côngjòw jõ néy

jònk hãy néy säntseòng jeünhäk jõ

ngó gê yenkjeòng

tonk heông néy tâwlòw cöt

ngó gê méylày

4. O SON OF MAN!

I loved thy creation, hence I created thee. Wherefore, do thou love Me, that I may name thy name and fill thy soul with the spirit of life.


四、

阿凡人個仔啊!

我鍾意我嘅作品
所以我創造咗你
所以你要愛我
咁我就可以嗌你個名
重可以將生命嘅靈氣充滿你嘅靈魂

《sêy》


â fanyant gô jãy â

ngó jönkyî ngó gê jôgbãnt

sõ-yí ngó côngjòw jõ néy

sõ-yí néy yîu ngôi ngó

gãmp ngó jàw hõ-yí ngâi néy gô mẽng

jònk hõ-yí jeöng sänkmènk gê lenkhêy cönkmún néy gê lenkwant

5. O SON OF BEING!

Love Me, that I may love thee. If thou lovest Me not, My love can in no wise reach thee. Know this, O servant.


五、

阿存在個仔啊!

愛我
咁我就可以愛你
如果你唔愛我
我嘅愛點都到唔到你度
聽到了嘛
阿夥記《ńg》

â ceunjòi gô jãy â

ngôi ngó

gãmp ngó jàw hõ-yí ngôi néy

yeuguõ néy m ngôi ngó

ngó gê ngôi dĩm döw dôw mdõw néy dòw

tëngdõw lâh mâ

â fõ-gêy
6. O SON OF BEING!

Thy Paradise is My love; thy heavenly home, reunion with Me. Enter therein and tarry not. This is that which hath been destined for thee in Our kingdom above and Our exalted dominion.


六、

阿存在個仔啊!

你嘅天堂就係我嘅愛
你天堂入邊嘅屋企
就係同我重逢
即刻入來
唔好拖時間
呢個系喺我哋上方嘅王國
同我哋崇高嘅領地入邊
為你安排嘅位置

《lòk》

â ceunjòi gô jãy â

néy gê tïntong jàwhày ngó gê ngôi

néy gê tïntong yàpbïn gê ngökkẽy

jàwhày tonk ngó conkfonk

jëkhäg yàplay

mhõw tösigân

nïgô hày hãy ngó-dèy seòngföng gê wongguôg

tonk ngó-dèy sonkgöw gê lénkdèy yàpbïn

wày néy ngönpai gê wàyjî

7. O SON OF MAN!

If thou lovest Me, turn away from thyself; and if thou seekest My pleasure, regard not thine own; that thou mayest die in Me and I may eternally live in thee.

七、

阿凡人個仔啊!

如果你愛我嘅話
就背離你嘅自我
如果你想得到我嘅喜悅
就唔好唸住你自己嘅喜悅
咁樣你先可以喺我入邊死亡
咁樣我先可以喺你入邊永生


《cät》

â fanyant gô jãy â

yeuguõ néy ngôi ngó gêwã

jàw bûiley néy gê jìngó

yeuguõ néy seõng däkdõw ngó gê hẽyyeùd

jàw mhõw nãmpjeù néy jìgëy gê hẽyyeùd

gãmpyeöng néy sïn hõ-yí hãy ngó yàpbïn sẽymong

gãmpyeöng ngó sïn hõ-yí hãy néy yàpbïn wénksänk8. O SON OF SPIRIT!

There is no peace for thee save by renouncing thyself and turning unto Me; for it behoveth thee to glory in My name, not thine own; to put thy trust in Me and not in thyself, since I desire to be loved alone and above all that is.


八、

阿靈氣個仔啊!

除非你放棄你自己
回歸返我呢度
你會得唔到安寧
因為你系適合喺
我嘅名入邊
而唔系你嘅名入邊
輝煌嘅
信任我而唔系信任你自己
因為我希望你
淨系愛我一個
多過你愛其他嘢

《bâd》

â lenkhêy gô jãy â

coyfëy néy fônghêy néy jìgëy

wuiguäy fän ngó nïdòw

néy wúi däk mdõw ngönnenk

yäntwày néy hày sëkhàp hãy

ngó gê mẽng yàpbïn

yi-mhày néy gê mẽng yàpbïn

fäywong gê

sôntyàmp ngó yi-mhày sôntyàmp néy jìgëy

yäntwày ngó hëymòng néy

jènkhày ngôi ngó yätgô

dö-guô néy ngôi keytä yé

9. O SON OF BEING!

My love is My stronghold; he that entereth therein is safe and secure, and he that turneth away shall surely stray and perish.

九、

阿存在個仔啊!

我嘅愛系我嘅城堡
邊個入來邊個就安全
邊個離開邊個就會
盪失路同死亡


《gãw》

â ceunjòi gô jãy â

ngó gê ngôi hày ngó gê senkbõw

bïn-gô yàplay bïn-gô jàw ngönceun

bïn-gô leyhöi bïn-gô jàwwúi

dòngsätlòw tonk sẽymongReturn to “Languages other than English”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest