Penkyamp Cantonese romanization simplified lessons (3 lessons)

The place to use Languages other than English (LOTE) to discuss whatever you like.
penkyamp
Posts: 41
Joined: Wed 12 Aug 2009 4:27 pm

Penkyamp Cantonese romanization simplified lessons (3 lessons)

Postby penkyamp » Tue 28 Feb 2017 10:39 am

广东话拉丁拼音教程

第一课,基本字母:

基本元音:

a ah o oh e eh i u eo eu

鸦勒鹅录嘅力,衣乌靴鱼


基本辅音:

bo po mo fo 波婆摩科

do to no lo 多拖挪罗

go ko ho ngo 哥call呵俄

ji ci si 知痴诗

yi wu 衣乌

六个声调


周口店,河姆渡


jaw1 haw2 dim3, ho4 mow5 dow6

jaw66 haw35 dim44, ho11 mow24 dow22


jäw hãw dîm ho mów dòw


口诀:

两点阴平

波浪阴上

折顶阴去


无标阳平

斜上阳上

斜下阳去


%%%


广东话 拉丁 拼音 教程,第二课:


长短韵母 的 对应:

A
ai ay 败币, au aw 跑剖,
ab ap 腊立, am amp 蓝林,
ad at 八笔, an ant 班宾,
ag ak 百北, ang ank 膨朋


E
eg ek 劈辟, eng enk 病并

O
og ok 博卜, ong onk 庞蓬
od ot 割卒, on ont 干津
oi oy 袋队


%%%


广东话 拉丁 拼音 教程,第三课:


戚冲出吹

* cek1 conk1 cot1 coy1
* cëk cönk cöt cöy

粤卒进帅曰将

* yeud6 jot1 jont3 soy3 yeod6 jeong1
* yeùd jöt jônt sôy yeòd jeöng

* 卑戚千签 ,冲粗春搬 ,咶,啅一声 ,掉出钵 ,吹杯

* bey1 cek1 cin1 cim1, conk1 cow1 cont1 bun1 , gued2, ceod2 yat1 seng1 , deau6 cot1 bud3 , coy1 bui1
* bëy cëk cïn cïm , cönk cöw cönt bün , guẽd , ceõd yät sëng , deàu cöt bûd , cöy büi


广东话 拉丁 拼音 教程,声调唱出来

粤有六调,皆可唱之:
周口店、河姆渡

周调:嗦
口调:咪嗦
店调:法

河调:哆
母调:唻发
渡调:唻

So miso fa
Do refa re

Jäw hãw dîm
Ho mów dòw
%%%


沧海一声笑,原调唱法

沧海一声笑 滔滔两岸潮
Cöng hõi yät sënk sîu,töw töw leóng ngòn ciu
浮沉随浪只记今朝
faw camp coy lòng jĩ gêy gämp jïu
苍天笑 纷纷世上潮
Cöng tïn sîu,fänt fänt sây seòng ciu
谁负谁胜出天知晓
soy fù soy sênk cöt tïn jï hĩu
江山笑 烟雨遥
Göng sän sîu,yïn yeú yiu
涛浪淘尽红尘俗世几多娇
tow lòng tow jònt honk cant jòk sây gẽy dö gïu
清风笑竟惹寂寥
Cënk fönk sîu gẽnk yé jèk liu
豪情还胜了一襟晚照
how cenk wan sênk líu yät kämp mán jîu
苍生笑 不再寂寥
Cöng sänk sîu,bät jôi jèk liu
豪情仍在痴痴笑笑
how cenk yenk jòi cï cï sîu sîu

Return to “Languages other than English”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests