The Lion and the Mouse

El león y el ratón

Emilio Gonzalez, who works as an intercultural mediator with immigrant children in Tenerife, emailed me to see if I could help to translate a short story into as many languages as possible.

Here’s the original Spanish version, and the English version:

El león y el ratón

Érase una vez un ratón que salió de su madriguera y se encontró un enorme león.

El león quería comérselo.
– Por favor, león no me comas. Puede que un día me necesites.
El león le respondió:
-¿Cómo quieres que te necesite, con lo pequeño que eres?

El león se apiadó al ver cuán pequeño era le ratón y lo soltó.
Un día, el ratón escuchó unos rugidos terribles.
Era el señor león.

Cuando llegó al lugar, encontró al león atrapado en una red.
– íYo te salvaré! – dijo el ratón.
¿Tú? Eres demasiado pequeño para tanto esfuerzo.

El ratón empezó a roer la cuerda de la red y el león pudo salvarse.

Desde aquella noche, los dos fueron amigos para siempre.

The Lion and the Mouse

Once upon a time there was a little mouse who, coming out of his hole, met an enormous lion.

The lion wanted to eat him up.
“Please, Mr. Lion, don’t eat me. One day you might need me.”
The lion answered, “Why should I need someone as small as you?”

Seeing how tiny the mouse was, the lion took pity on him and set him free.
One day, the mouse heard an almight roar.
It was the lion.

When he got to the place, he found the lion trapped in a net.
“I’ll save you!” said the mouse.
“You?” You are too small for such a hard task.”

The mouse started to nibble at the rope of the net and the lion was saved.

From that day on they were friends forever.

The story has already been translated into Catalan, Basque, France, Portuguese, German, Arabic and Chinese, as well as English. Here’s a pdf with those translations.

Could you translate it into any other languages?

If you can help, please email Emilio at: animaccion[at]gmail[dot]com

This entry was posted in Language, Translation.

25 Responses to The Lion and the Mouse

 1. FM says:

  This is one of Aesop’s fables, so the Spanish text is by no means “original.”

 2. Polly says:

  Here’s a rough draft of my translation into Western Armenian. I passed it on to a friend for his comments/corrections. I will send the final version.

  Simon, did you want it, too, for an Omniglot page?

  Օր մը մկնիկ մը կար որ իր ծակեն ելլէլուն հսկայ առյուծին հանդիպեց:

  Առյուծ անոր ուզեց ուտել:
  «Հաճիս, մի ուտեր ինծի, դերեւս օր մը օքնութիւնս պէտք պիտի ուննենաս ինծմէ:»
  Առյուծ պատասխանեց իրեն «Ինչ՞ պէտք կրնաի ունենալ անձէն որ աիդքան պզտիկ քան թէ դուն:»
  Տէսած որ քան պզտիկ է մկնիկը, առյուծ մեխքացաւ իրեն և ցքեց:

  Օր մը մկնիկը բարցրաձայն պորալը լսեց:
  Առյուծն եր:

  Հասաւ և քտաւ առյուծ բրնուեց ցանցին մեչ:
  «Քեզի կ՛ապաշխարեմ» ըսաւ մկնիկը:
  «Դուն՞ Շատ պզտիկ ես այսքան դժվար քործին համար:»

  Մկնիկը պարանին ըսկսաւ խածնել և առյուծին ազատեց:

  Այդ օրվանէն անոնք բարեկամներ եղան:

 3. BG says:

  It was originally in Greek, then translated into Latin.

 4. peter j. franke says:

  Yes, it is a nice, but already well known story. I am able to translate it into Dutch:

  Er was eens een kleine muis, die, toen hij net uit zijn holletje was gekropen, een enorme leeuw tegen het lijf liep.
  De leeuw wilde hem opeten.
  “Alstublieft, mijnheer de leeuw, eet me niet! Eens zult u me nodig hebben.”
  De leeuw antwoordde: “Waarom zou ik zo’n klein iemand nodig hebben?”
  Maar toen hij zag dat het muisje wel heel erg klein was, kreeg de leeuw medelijden en liet hem gaan…

  Op zekere dag hoorde de muis een machtig gebrul. Het was de leeuw.
  Hij rende naar de plaats des onheils en vond daar de leeuw, gevangen in een net.
  “Ik zal je bevrijden!”, riep het muisje.
  “Daar ben je veel te klein voor…”, zo antwoordde de leeuw.
  De muis begon te knagen aan het touw van het net en de leeuw werd bevrijd.

  Vanaf die dag waren ze vrienden voor het leven.

 5. Greg says:

  Here’s a Georgian version by Iakob Gogebashvili (1840-1912);

  ლომს ეძინა. თაგვმა ტანზე გადაურბინა, ლომმა გამოიღვიძა და დაიჭირა. თაგვმა უთხრა:
  “გამიშვი და შეგეწევიო.”
  ლომმა გულიანად გაიცინა და თაგვი გაუშვა. გავიდა ხანი. მონადირეებმა ლომი დაჭირეს და თოკით ხეზე მიაბეს. თაგვმა გაიგონა ლომის ღრიალი, მიირბინა, გადაღრღნა თოკი და ლომს უთხრა:
  “გახსოვს, რომ დამცინეო? ახლა ხომ ხედავ, რომ პაწაწინა თაგვსაც შეუძლია დახსნა დიდი ლომისაო.”

 6. dmh says:

  Here’s Russian and Ukrainian as translated by my wife:

  Russian:
  Жила-была мышь, которая однажны, выходя из своей норки, встретила огромного льва.
  Лев хотель её съесть.
  “Пожалуйста, господин Лев, не ешь меня. Я тебе могу еще пригодиться.”
  Лев ответил: “Как мне может пригодиться кто-то столь маленький?”
  Увидев, насколько крошечной была мышь, лев сжалился над ней и отпустил.
  Как-то раз мышь услышала ужасный рев.
  Это был лев.
  Когда мышь добралась до того места, она увидела пойманного в сеть льва.
  “Я спасу тебя!” – сказала мышь.
  “Ты? Ты слишком мала для такой трудной задачи.”
  Мышь начала грызть веревку сети, и лев был спасен.
  С того дня они навсегда остались друзьями.

  Ukrainian:
  Жила собi мыша.Одного разу, выходячи из своєі нори, вона зустрiла здоровенного лева.
  Той хотiв її з’їсти.
  “Будь ласка, пане леве, не їж мене. Я тобi щє можу знадобитися.”
  Лев вiдповiв: “Як менi може знадобиться хтось, хто такий малий, як ты?”
  Дивлячись, наскильки миша крихiтна, лев зглянувся на неї та i вiдпустив.
  Якось миша почула страшенный рев.
  То був лев.
  Коли миша добралася до того мiсця, вона побачила пійманого в тенета лева.
  “Я врятую тебе!” – сказала миша.
  “Ти? Ти занадто мала для такого важкого завдання. ”
  Миша почала гризти вiрьовку тенет, лев був врятован.
  З того дня вони назавжди залишилися друзями.

 7. dmh says:

  Sorry хотель should be хотел and should рев be рёв.

 8. Daniel says:

  Here’s a Hebrew translation (probably not aligned properly, as it’s right to left):

  האריה והעכבר

  היה היה עכבר קטן, אשר בעודו יוצא ממאורתו, פגש באריה עצום.

  האריה רצה לאכול אותו.
  “בבקשה, אדון אריה, אל תאכל אותי. יום אחד אולי תזדקק לי.”
  האריה ענה, “מדוע שאזדקק למישהו קטן כמוך?”

  בעודו רואה כמה קטן היה העכבר, האריה ריחם עליו ושחרר אותו.
  יום אחד, העכבר שמע שאגה איומה.
  זה היה האריה.

  כשהגיע למקום, הוא מצא את האריה לכוד ברשת.
  “אני אציל אותך!” אמר העכבר.
  “אתה? אתה קטן מדי למשימה כל כך קשה.”

  העכבר החל לכרסם את הרשת והאריה ניצל.

  מאותו היום, הם היו חברים לעולם.

 9. Emma says:

  Here´s a translation into Swedish:

  Lejonet och musen
  Det var en gång en liten mus som kom ut ur sitt hål och mötte ett stort lejon. Lejonet ville äta upp honom.
  ”Snälla herr Lejon, ät mig inte. En dag kanske du behöver mig.”
  Lejonet svarade, ”Varför skulle jag behöva någon som är så liten som du?”

  När han såg hur väldigt liten musen var, tyckte lejonet synd om honom och släppte honom fri.
  En dag hörde musen ett enormt rytande.
  Det var lejonet.

  När han kom till platsen, fann han lejonet fångat i ett nät.
  ”Jag ska rädda dig!” sa musen.
  ”Ska du? Du är för liten för ett så svårt uppdrag.”

  Musen började gnaga på nätets rep och lejonet var räddat.
  Från och med den dagen var de alltid vänner.

 10. renato figueiredo says:

  Italian
  Il Leone ed il Topo
  C’era una volta su un tempo un piccolo topo che, uscendo del suo buco, incontrò un leone enorme.
  Il leone volle mangiarlo.
  “Per favore, il Sig. Lion, non mi mangi. Un giorno è probabile che Lei abbia bisogno di me.”
  Il leone rispose, “Perché dovrei avere bisogno di qualcuno piccolo come Lei? ”
  Vedendo come piccolo era il topo, il leone prese la pietà su lui e lo liberò.
  Un giorno, il topo sentì un ruggito onnipotente.
  Era il leone.
  Quando lui arrivò al luogo, lui trovò il leone intrappolato in una rete.
  “Io La salverò! ” detto il topo.
  “Lei? ” Lei è troppo piccolo per tale compito duro.”
  Il topo avviato mordicchiare alla corda della rete ed il leone fu salvato.
  Da quel giorno su loro era amici per sempre.

 11. ismael says:

  The Arabic version I’m afraid has mistakes and is of poor grammar/ quality.
  It’s a well known tale, so I’m sure there’s a much better version out there.

 12. Adam Jones says:

  Un tro yr oedd yna Lygoden fach fach pwy, wrth ddod allan o’i dwll, wnaeth gyfarfod a Llew anferth.

  “Plis, Mistar Llew, Paid a’m bwyta. Falle wnei di fy angen rhyw ddydd.”
  Atebodd y llew, “Pam buaswn i eisiau rhywun mor fach a ti?”

  Wrth ystyried pa mor fach oedd y llygoden, fe wnaeth y llew cydymdeimlo ag e a’i adael yn rhydd.
  Un diwrnod, Clywodd y Llygoden rhuo anferth.
  Y Llew ydoedd.

  Pam cyrhaeddodd y lleoliad, darganfyddodd bod y llew yn sownd mewn trap.
  “Wna i dy achub di!” ebe’r llygoden.
  “Ti?” Mi rwyt ti’n rhy fach i dasg mor fawr.”

  Dechreuodd y llygoden gnoi ar raff y rhwyd ac roedd y llew wedi cael ei achub.

  O’r diwrnod hwnnw ymlaen roeddent yn ffrindiau am byth.

  Welsh.

 13. Giorgia says:

  Hi I’m an italian student, and I study as translator.
  Hope I can help.
  I added some little conjunctions in order to make the translation as suitable as possible for an italian reader.

  Translation:

  C’era una volta un piccolo topolino che uscendo dalla sua tana incontrò un enorme leone.

  Il leone era intenzionato a mangiarselo, quando…
  “La prego, Signor Leone, non mi mangi. Magari un giorno potrebbe avere bisogno di me.”
  Ed il leone rispose “Perché mai dovrei aver bisogno di uno piccolo come te?”

  Osservando quanto fosse piccolo il topo, il leone ebbe pietà di lui e lo lasciò libero.
  Un giorno il topo senti un potente ruggito.
  Era il leone.

  Quando arrivò sul posto trovò il leone intrappolato in una rete.
  “Ti salverò!” disse il topo.
  “Tu? Sei troppo piccolo per un compito così difficile.”

  Il topo iniziò a mordicchiare la corda che formava la rete e il leone fu salvo.

  Da quel giorno in poi furono amici per sempre.

  Bye
  Giorgia

 14. Giorgia says:

  Sorry, I forgot an accent in the 8th line: it’s – sentì -, not – senti -.

  I know there was already an italian translation posted here, but it was a little bit difficult to read in some passages, and there were some mistakes.

  Bye

 15. An Leon agus an Luchóg
  Bhí luchóg ann tráth, agus ar theacht amach di as a poll, bhuail sí le leon mór millteanach.
  Bhí an leon chun í a ithe.
  “Más é do thoil é, a mhic Uí Leoin, ná hith mé. Lá éigin amach anseo, b’fhéidir go mbeadh gá agat liom.”
  “Tuige an mbeadh gá agamsa le ruidín chomh beag leatsa,” arsa an leon.
  De bhrí go raibh sí chomh beag sin, ghlac an leon trua di agus lig léi.
  Lá amháin, chuala an luchóg búir mhór.
  Ba é an leon a bhí ann.
  Nuair a bhain sí an áit amach, chonaic sí go raibh an leon gafa in eangach.
  “Sábhálfaidh mise tú,” arsa an luchóg.
  “Tusa? Tá tusa ró-bheag le hobair chomh dian sin a dhéanamh.”
  Thosaigh an luchóg ag creimeadh ar théada na heangaí agus sábháladh an leon.
  Ón lá sin amach ba bhuanchairde iad.

  Aesop has been translated into Irish a number of times. This is a close translation of the above.

 16. Quifore says:

  No offense, but the German translation … just isn’t very good. Aren’t there any native German speakers here?

 17. prase says:

  In the Ukrainian translation posted above, it’s strange that the word выходячи (first line) has character ы. I wouldn’t expect it in Ukrainian. Shouldn’t be и instead?

 18. Caravilcius says:

  Here’s the Hungarian translation:

  Az oroszlán és az egér

  Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisegér, aki amikor kibújt az egérlyukból, egy hatalmas oroszlánnal találta szemben magát.

  Az oroszlán meg akarta enni.
  –Könyörgök, ó, oroszlán, ne egyél meg! Egy napon még szükséged lehet rám.
  –Miért is lenne valaha szükségem valakire, aki olyan kicsi, mint te? – válaszolta az oroszlán.

  Az oroszlán megsajnálta a kisegeret és szabadon engedte.
  Egy napon az egér rettenetes ordítást hallott.
  Az oroszlán volt az.

  Amikor odaért, az oroszlánt egy hálóban találta, csapdába esve.
  –Megmentelek! – kiáltotta.
  –Te? Túl kicsi vagy egy ilyen nehéz feladathoz!

  Az egér elrágta a köteleket és az oroszlán megmenekült.

  Azóta is örök barátok.

  Here’s the the same text in the Old Hungarian Rovás script:

  Az oroszlán meg akarta enni in Hungarian Rovás

 19. Michael says:

  Here’s Korean. It’s been translated kind of sentence by sentence, which isn’t the most natural way (Korean likes to have VERY long “sentences.”) but it’s grammatically correct and each sentence is as natural as possible 😉 if you want completely natural, just let me know 😉

  옛날 옛적에 작은 쥐 한마리가 있었는데, 구멍에서 나와서 거대한 사자 한마리를 만나게 되었다.
  사자는 그 쥐를 먹기를 원했다.
  사자님 제발 저를 먹지 말아주세요. 어느날 제가 필요할지도 몰라요.
  사자가 대답했다. 왜 내가 너같이 작은 누군가가 필요하게 될까?
  아주 작은 쥐를 보면서, 사자는 동정심을 느꼈고, 쥐를 풀어주었다.
  어느날 쥐는 울부짖는 소리를 듣게 되었다.
  그것은 사자였다.
  쥐가 그 장소에 도착했을 때, 덫에 걸려있는 사자를 발견하였다.
  내가 너를 구해줄께! 쥐가 말했다.
  너가? 너는 그런 힘든일을 하기에는 너무 작아.
  쥐는 덫에 걸려있는 밧줄을 갉아먹기 시작했고, 사자는 구해졌다.
  그날 이후로 그들은 영원한 친구가 되었다.

 20. Michael says:

  btw, my Chinese (Mandarin) friend said the Chinese on the PDF file, is similarly “obviously translated.” It’s grammatically correct and more or less natural, but just sounds translated. Is that indeed what you want? A version close to the “original”?

 21. Malik diNata says:

  Here’s the Indonesian version!!

  Sang Singa dan Si Tikus
  Pada suatu hari, hiduplah seekor tikus. Ketika ia keluar dari liangnya, ia bertemu dengan seekor singa yang sangat besar.
  Sang Singa ingin memakan si Tikus.
  ‘Kumohon, Tuan Singa, jangan makan aku. Suatu hari nanti kau akan membutuhkanku’
  Sang Singa menjawab, ‘Mana mungkin aku membutuhkan seseorang sekecil engkau?’
  Meskipun demikian, melihat betapa kecilnya si Tikus, sang Singa pun merasa kasihan dan membebaskannya. Suatu hari, si Tikus mendengar auman yang sangat kencang. Itu adalah auman sang Singa!
  Ketika si Tikus tiba, ia menemukan sang Singa terperangkap dalam sebuah jala.
  ‘Aku akan menyelamatkanmu,’ kata si Tikus.
  ‘Engkau? Engkau terlalu kecil untuk pekerjaan berat seperti ini.’
  Si Tikus mulai menggigiti tali jala tersebut dan sang Singa pun selamat.
  Sejak saat itu, mereka pun bersahabat selamanya.

 22. Malik diNata says:

  The translation I submitted above was from the English version I read here. However, it sounds more like a summary of the story I know. In fact, there is an ‘official’ indonesian version for this story (indonesian kids LOVE aesop! me included!!)which is slightly longer. This is the ‘official’ version in indonesian:

  Seekor singa sedang tidur dengan lelap di dalam hutan, dengan kepalanya yang besar bersandar pada telapak kakinya. Seekor tikus kecil secara tidak sengaja berjalan di dekatnya, dan setelah tikus itu sadar bahwa dia berjalan di depan seekor singa yang tertidur, sang Tikus menjadi ketakutan dan berlari dengan cepat, tetapi karena ketakutan, sang Tikus malah berlari di atas hidung sang Singa yang sedang tidur. Sang Singa menjadi terbangun dan dengan sangat marah menangkap makhluk kecil itu dengan cakarnya yang sangat besar.

  “Ampuni saya!” kata sang Tikus. “Tolong lepaskan saya dan suatu saat nanti saya akan membalas kebaikanmu.”

  Singa menjadi tertawa dan merasa lucu saat berpikir bahwa seekor tikus kecil akan dapat membantunya. Tetapi dengan baik hati, akhirnya singa tersebut melepaskan tikus kecil itu.

  Suatu hari, ketika sang Singa mengintai mangsanya di dalam hutan, sang Singa tertangkap oleh jala yang ditebarkan oleh pemburu. Karena tidak dapat membebaskan dirinya sendiri, sang Singa mengaum dengan marah ke seluruh hutan. Saat itu sang Tikus yang pernah dilepaskannya mendengarkan auman itu dan dengan cepat menuju ke arah dimana sang Singa terjerat pada jala. Sang Tikus kemudian menemukan sang Singa yang meronta-ronta berusaha membebaskan diri dari jala yang menjeratnya. Sang Tikus kemudian berlari ke tali besar yang menahan jala tersebut, dia lalu menggigit tali tersebut sampai putus hingga akhirnya sang Singa dapat dibebaskan.

  “Kamu tertawa ketika saya berkata akan membalas perbuatan baikmu,” kata sang Tikus. “Sekarang kamu lihat bahwa walaupun kecil, seekor tikus dapat juga menolong seekor singa.”

  Kebaikan hati selalu mendapat balasan yang baik.

 23. Xenia says:

  Azul/Hello! I live in Canary Islands (Spain). This is the tale in Tamazigh (or Berber) the real language of Northern África! Thanks

  1. Ikka-tt-inn yan uγrda, iffuγ γ ifri nns, inmiggir d yan izm mqqurn bahra
  2. Izm ira ad t-icc.
  – A rbbi a yizm, ad yyi-ur-tcct .
  – Tzzdart ad yyi-thtadjat kra n wass.
  Inna-yas izm:
  “ mamenk rad-k htadjaγ mqqar tmzziyt?
  3. Issurf-as izm akud lli izra mick ad ila uγrda, ukan irzm-as.
  Yan wass, isfld uγrda i kra n tγuyyit iggutn.
  Izm a-yann.
  4. Lliγ ilkm adγar-ann, yaf-nn gis izm ittawkraf γ uztta.
  Inna-yas:
  – Nkki a rad ak-ifsi!
  – Kyyi? Tmzziyt bahra ur dark tuggat igumn.
  5- Ar itbbi uγrda izikr n uzetta ar lliγ t-ibbi, ifsi i yizm ifukku-t.
  Zγ id-ann, izm d uγrda gan imddukkal n wabada.

 24. Rabyte says:

  German:

  Es war einmal eine kleine Maus, die, als sie aus ihrem Bau kam, einen riesigen Löwen traf.

  Der Löwe wollte sie fressen.
  “Bitte, Herr Löwe, essen Sie mich nicht! Vielleicht werden Sie mich eines Tages brauchen.”
  Der Löwe antwortete: “Wozu sollte ich jemand so kleinen wie dich brauchen?”

  Aber als er sah, wie winzig die Maus war, bekam der Löwe Mitleid und ließ sie frei.

  Eines Tages hörte die Maus ein lautes Brüllen.
  Es war der Löwe.

  Als sie an der Stelle angekommen war, fand sie den Löwen, gefangen in einem Netz.
  “Ich werde dich retten” sagte die Maus.
  “Du?” Du bist viel zu klein um so eine schwierige Aufgabe zu erledigen.

  Die Maus fing an am Seil des Netzes zu knabbern und der Löwe war gerettet.

  Von diesem Tag an waren die Beiden beste Freunde.

 25. Michael says:

  Here’s the Mongolian 😉
  Эрт урьдын цагт нэгэн хөөрхөн хулгана байжээ. Нэгэн өдөр тэрээр нхүнээсээ гарч яаваад хүчтэй арслантай тааралдав.
  Арслан хулганийг идэхийг завдав.
  Гэтэл хулгана ”Арслаан, намайг битгий идээч, нэг л өдөр би чамд тус болж мэднэ шүү” гэжээ. Арслан хариуд нь “Яагаад чам шиг ийт жаахан амьтан гадад тус болно гэж?” гэв.
  Тэгээд арслан энэ ямар жижигхэн хулгана вэ гэж бодсноо хөөрхий хулганийг тавиад явуулав.
  Нэгэн өдөр хулгана хархирах чимээ сонсоод харвал арслан байв.
  Арслан харих затдаа хавханд орсон байв. Хүлгана арсланг харсанаа “Би чамд одоохон туслая” гэж хэлжээ.
  “Чи юу? Чи ийм жижигхэн байж ийм хатуу хавхийг яаж дийлэх юм бэ?”
  Хулгана хавхний товчийг мэрсээр тайлан авч арсланг аварсан ажээ.
  Энэ өдрөөс эхлэн тэд үүрдийн сайн найзууд болжээ.

%d bloggers like this: