languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

It's time to learn Hebrew with eTeacher

French lessons online with Frantastique - Free trial

The Tower of Babel The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Тыва дыл / Tyva dyl (Tuvan)

Вавилон суургазы

  1. Ол үеде бүгү черниң кырынга чаңгыс дыл, ооң чаңгыс хевири турган.
  2. Чөөн чүк углай көшкеш, кижилер Сеннаар деп черде оргулаашf тып алгаш, аңаа турумчуп алганнар.
  3. Олар: «Дойдан тууйбуларны кылгаш, отка өрттедип алыылыңар» – деп сүмелешкеннер. Даш орнунга тууйбуларны, оларны быжыктыр тудуштурарынга малгашты ажыглааннар.
  4. «Хоорайдан тудуп алыылыңар, бедии дээрге чедип турар суургадан база. Чырык черге ис чок тарай бербези-биле, бис адывысты ынчаар алдаржыдып аар бис» – дээннер.
  5. Кижилерниң тудуп турар хоорайын база суургазын көөр дээш, Дээрги-Чаяакчы черже дүжүп келген.
  6. Ынчан Дээрги-Чаяакчы мынча дээн: «Шупту чаңгыс дылдыг, чаңгыс аай чон-дур. Бо дээрге оларның ажыл-херектериниң чүгле эгези-дир. Олар чүнү кылыр деп бодап алырыл, ооң шуптузун ыяап-ла чедип алырлар-дыр.
  7. Бо дораан черже дүшкеш, бот-боттарын билчип шыдавас кылдыр оларның дылдарын холуп кааптаалы».
  8. Дээрги-Чаяакчы оон оларны бүгү черниң кырынга тарадыпканa; ынчалдыр олар хоорай тударын ара соксап кааннар.
  9. Ынчангаш ол хоорайга Вавилон деп атты тывыскан, чүге дээрге Дээрги-Чаяакчы аңаа черниң чурттакчыларының чугаа-домаан холуп каапкан*, оон кижилерни чер кырынга тараткан.

* 11:9 Еврей дылда «Вавилон» деп ат «холуп каар» (валал) деп сөске дөмейлешкек.

Source: Ветхий Завет. The Old Testament in the Tuvan language. Institute for Bible Translation, Moscow (2011) http://ibt.org.ru/russian/bible/tvn/tuvan_ot.pdf

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Tuvan

Tower of Babel in Turkic languages

Altay, Azeri, Bashkir, Chuvash, Crimean Tatar, Karakalpak, Kazakh, Kumyk, Kyrgyz, Tatar, Turkish, Turkmen, Tuvan, Uyghur, Uzbek, Yakut

Other Tower of Babel translations

By language | By language family