languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Lukpa

Pɑpɛɛlɩ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ɑnɑɑm ŋmɑʋ

  1. Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑ yɔɣɔtɑɣɑ nsǝmlɛ kʋlʋmtǝlɛ.
  2. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɩɩ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ nɑ pɑ́tɑlɑ Pɑpiloni tɛtɛkǝlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ nɑ pɑ́siki tǝnɑ.
  3. Mpʋɣʋlɛ pɑ heelɑ tǝmɑ sɩ: Ɩ ́kɔɔ nɑ tǝ́ loo pilikinɑɑ nɑ tǝ́ wɔ-wɛɣɛ kɔkɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑnɑ pilikinɑɑ kɛ pɛɛ lonte nɑ pɑ́lɑnɑ kɑɑloo kɛ́somtu lonte.
  4. Nɑ pɑ́tɑsɑ yɔɣɔtʋɣʋ sɩ: Ɩ ́kɔɔ nɑ tǝ́ŋmɑ́ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ɑnɑɑm nɑ kʋ́yoosinɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ tɑ́hǝtɛ yɑɑ. Ɩlɛ tǝ kɑɑ tɑsɑ yɑʋ kɛ yem kɛ́tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ.
  5. Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ tiiwɑ sɩ ɩ nɑɑkɩ ɩcɑtɛ nɑ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ŋku yǝlɑɑ piyɑ ŋmɑwɑ tɔ.
  6. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ́sɩ: Ɩ ́nɑwɑ, pɑ tǝnɑ ɩsǝntɔ pɑ kɛ́yǝlɑɑ kʋlʋmɑɑ kɛ,́ nɑ pɑ kɑɑ nsǝmlɛ kʋlʋmtǝlɛ. Pɑ cɑɑlʋɣʋ ɩsǝntɔ tɔ pʋlʋpʋ kɑɑ kɑɣɑtɩ- wɛɣɛ mpi pɑɑ hɔkɔ sɩ pɑ lɑkɩ tɔ pǝ tɑɑ.
  7. Ɩlɛ mɑɑ tii nɑ mɑ liɣiti pɑ nsǝmlɛ nɑ pɑ́tɑɑ nɩɩkɩ tǝmɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ.
  8. Ntɛnɑ Tɑcɑɑ yɑsɩ-wɛɣɛ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ nɑ pɑ́ yele pɑ ɩcɑtɛ ŋmɑʋ.
  9. Mpʋ pǝ yelinɑ nɑ pɑ́hɑ ɩcɑtɛ ntɛɣɛ hǝtɛ sɩ Pɑpɛɛlɩ. Mpi tɔ, tǝnɑɣɑ Tɑcɑɑ liɣitɑ yǝlɑɑ nsǝmlɛ, nɑ ɩ́yɑsɩ-wɛɣɛ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ.

Source: Kɑncɑɑlɑɣɑ. PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA. Portions of the Holy Bible in the Lokpa language of Benin. SIM 1999.

Contributed by Wolfgang Kuhl

More information about Lukpa
https://en.wikipedia.org/wiki/Lukpa_language
http://www.ethnologue.com/18/language/dop

Tower of Babel in Gur languages

Bariba, Frafra, Hanga, Konkomba, Lukpa, Moba, Mossi, Tammari, Tampulma, Wali

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting